Gönderen Konu: Alaka Notları  (Okunma sayısı 36743 defa)

0 Üye ve 3 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

zaman_1453

 • Ziyaretçi
Alaka Notları
« : 22 Şubat 2008, 20:37:31 »

ALAKA NOTLARI

Alaka kitabı ilmi beyana dair bir kitaptır.
Musannıffı Mahmud-u Antaki (hz) dir.
İlmi Beyanın Tarifi:    وهو علم يعرف به ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة عليه
Manası:Manayı ifade de lafzı açıklığa kavuşturmak için bir olan manayı değişik yollarla yerine getirmeyi öğreten ilimdir.
Mevzuu:Hakikat,mecaz,kinaye
Gayesi:Düşünceleri yerine ve zamanına uygun olarak ifade edebilmektir.
Vazıı:Abdulgahir Cürcani(hz) dir.

                            Mütekellimin muhataba meramını ifade etmesinin yolu üçtür:

Hakikat,mecaz,kinaye.

Hakikat :      لفظ مستعمل في ما وضع له من حيث انه ما وضع له  
Manası:Konulduğu manada kullanılan lafızdır

Mecaz:    لفظ مستعمل في غير ما وضع له من حيث انه غيره بعلاقة بينهما مع قرينة مانعة عن ارادة الموضوع له
Manası:Hakiki manayı murad etmeye mani bir karine ile beraber her ikisi arasında bir alaka be münasebetle konuldugu mananın dışında kullanılan lafızdır.

Kinaye:           لفظ مستعمل في لازم ما وضع له بلا قرينة مانعة عنه
Manası:Hakiki manayı murad etmeye mani bir karine olmaksızın konuldugu mananın lazımında kullanılan lafızdır.

Mecazla kinaye arasındaki en önemli fark: Mecazlarda hakiki mana murad edilemez, kinayelerde edilir.
(fakat bazen bi hasebi hususil madde kinayelerdede hakiki mana murad edilemez. Zemahşeri ye göre                ليس كمثله شيء   Ayet-i kerimesinin nefyi misilden kinaye olması gibi. burada hakiki manayı murad edemiyoruz.)

Hakikat ve mecazın tariflerinde geçen
Haysiyet kaydı dua veya erkanda kullanıldıgı zaman “salat” gibilerde hakikat ve mecaz birbirine karısmasını önlemek içindir.
Alaka kaydı kitabı işaret ederek şu atı tut kavlinde oldugu gibi bozuk olan şeyleri mecazdan çıkarmak içindir.
Karine kaydı hakiki manayı murad etmek caiz olan ve hakiki mananın dışında kullanılan kinayeyi çıkarmak içindir.
Hakiki mana ile  mecazi mana arasındaki alaka iki şekilde taksim olunur:
1-Külli:Genel olarak buda luzum alakasıdır(yani hakiki mananın mecazi manaya lazım olması demektir)
Bu gerek alakası müşabehet olan (istiare) de ve gerekse gayri müşabehet olan mecazi mürselde mevcuttur
2-Cüz-i:Özel olarak ki burada müşabehet veya gayri müşabehet vardır denilir

                                                   Mecaz
Mecaz iki kısımdır:
1-Mecazı mürsel(alakası gayrı müşabehet)
2-Mecazı istiare(alakası müşabehet)

Mecazı mürseller 27 adettir.(tablodan ezberlenecek)

İstiareye gelince istiareyle alakalı üç mezhep vardır:

1-Selef
2-Sekkaki
3-Hatib-i Dımişki

                                                    Selefe göre istiare iki dir.
1-Musarraha
2-Mekniyye

Musarraha:     لفظ المشبه به المذكور المستعمل فى المشبه
Manası:Müşebbehte kullanılan mezkur müşabbehu bih lafzıdır.
Misal:     رايت اسدا فى يده سيف
-Ben elince kılıç olan arslan gördüm. Kavlindeki “aslan” lafzı gibi
Bu misalde:
Müşebbeh:          Adam (mezkur değil)
Müşebbehu bih:Arslan(mezkur)

Mekniyye:       لفظ المشبه به الغير المذكور المستعمل فى المشبه
Manası:Müşebbehte kulannılan gayri mezkur müşebbehu bih lafzıdır.
Misal:    اظفار المنية نشبت بفلان
-Ölümün tırnağı filana yapıştı.
Kavlinde mezkur olmayan sebu(canavar gibi)
Bu misalde:
Müşebbeh:          Ölüm (mezkur)
Müşebbehu bih:Canavar(mezkur değil)

Not:Musarraha (açık istiare) ile mekniyye (kapalı) arasındaki fark:Musarrahada müşebbehubih mezkur mekniyyede gayri mezkurdur.
Ölümün tırnağı filana yapıştı misalindeki müşebbehubih olan canavarın lazımı (yani canavar manasını bize gösteren) olan ezfar (tırnak) lafzı selefe göre hakikattir.
Selefe göre mecaz:Ezfarul meniyyeti ölümün tırnağı şeklindedirki buna “istiarei tahyiliyye” denilir.
İstiareyi tahyiliyye:Selefe göre mecazi lüğaviden bir kısım olmayıp mekniyyenin özelliği onun lazımınıdır.
Selefe göre müşebbehu bihin lazımı olan “ezfar(tırnak) hakikattir (çünkü konuldugu manada kullanılmıştır) fakat imamı zemahşeri bu ezfarın  mecaz olabileceğini iddia etmiştir.
Şart olarakta:Müşebbehle müşebbehu bihin lazımlarının birbirine benzemesini ileri sürmüştür
Misal:ينقضون عهد الله  
-Onlar Allaha verdikleri ahidlerini bozuyorlar

Müşebbeh:Ahid
Lazımı:İptal
Müşebbehu bih:Habli müellef
Lazımı:Nakiz

Zemehşeriyye göre burada müşebbehu bihin (habl) lazımı olan (nakis) müşebbehu bihin (ahid) lazımı olan (iptal) e benzediği için (ki her ikiside mevcudu bozma manasınadır) lazım olan (nakiz) iptal manası na mecaz dır (halbuki bize göre hakikattır)
Burada zemahşeriye göre istiarei musaarahada vardır.


 
ينقضون عهد الله   Onlar Allaha verdikleri ahdi (sözü) bozuyorlar.
Misalinin:Mekniyye olması:Müşebbehü bih olan hablin gayri mezkur olmasından dolayıdır.
Musarraha olması:Müşebehu bih olan nakiz mezkur olup müşebbeh olan iptal gayrimezkur oldugundandır
Tebaiyye olması :Tebaiyye bir mastardan müştak olan istiareli kelimelere denir.Burada mastar olan nakiz yenkuzune diye müştak olarak gelmiştir

İlmibeyan ulemasına göre musarraha 3 kısımdır

1-Tarafeyn itibari ile:Müfred mürekkep
2-İstiare olan lafız itibariyle :Asliye tebaiyye
3-İstiare olan lafızın tahkiki(meydana gelip gelmemesi)itibarı ile: Tahgıgıyye,tahyiliyye

                                          Tarafeyn itibari ile musarraha iki dir:
1-Müfred
2-Mürekkep


Müfred:         لفظ المشبه به المفرد المذكور المستعمل فى المشبه المفرد
Manası:Müfred müşebbehte kullanılan mezkur müfred müşebbehunbih lafzıdır
رايت اسدا فى يده سيف            
-Elinde kılıç olan aslan gördüm

Müşbebbehun bih: Aslan
Müşebbeh:             Adam
Her ikiside müfred olmuştur

Mürekkep:        لفظ المشبه به المركب المذكور المستعمل فى المشبه المركب
Manası:Mürekkep müşebbehte kullanılan mezkur mürekkep müşebbehunbih lafzıdır.
Fetvadaki tereddütte kullanılan :
انى اراك تقدم رجلا وتاخر اخرا    
-Ayağını bir ileri bir geri atıyorsun

Müşebbhubih:Ayagını ileri geri atan müftü
Müşebbeh:     Fetvadaki tereddüt
Doğru olan mecaz-ı mürekkebin mecaz-ı mürsel olmasıdır.
هواى مع الركب اليمانين مصعد    
-Mahbubem yemen kafilesi ile beraber gitmektedir

Şiirinde şairin hüznü gibi

Müşebbehu bih: Mahbubesinin gitmesidir
Müşebbeh:         Şairin hüznü

Mecazı mürsel olmasıda şöyledir:
Burada melzumiyet alakası vardır
Lazım:   Şairin sevgilisinin gitmesi (hakiki mana)
Melzum:Hüzünlenmesi(mecazi mana)                                     İstiare olunan lafız itibariyle musarraha iki dir.
1-Asliyye
2-tebaiyye

Asliye:     ان كان اللفظ المستعارغير المشتق والحرف اسم جنس او علما
Manası:İstiare olunan lafız  müştak ve harfin gayri ismi cins veya alem olmasıdır.
İsmi cinse misal:   رايت اسدا فى يده سيف
-Elinde kılıç olan aslan gördüm.
İstiare olunan lafız aslan ismi cinsidir.
Aleme misal:رايت اليوم ابى حنيفة    
-Ben bugun Ebu hanifeyi gördüm
İstiare oluna lafız Ebu Hanife alem dir.
Tebaiyye:     ان كان لفظ المشتق او لفظ الحرف
Manası:istiare olunan lafızın müştak ve harf olmasıdır.
Müştağa misal : نطقت الحال
-Hal konuştu (delalet etti) istiare olunan lafız natakat dır. mastar olan natakat  müştaktır önce mastarı sonra ona tabi olmak la kendisi istiare olunur.
Harfe misal:عذبت امراة فى هرة  
-Kadın kedinin içinde azap gördü (kedi sebebiyle)
İsitiare olunan lafız fi dir. önce muteallik olan zarfiyyet istiare olunur ona tabi olmakla kendisi istiare olunur


Meydana gelip gelmemesi itibariyle musarraha (bu kısım sekkakiye göredir)
1-Tahkikiyye
2-Tahyiliyye
Tahkikiyye:Murad olunan mana hissen ve aklen tahhakuk ederse buna denir.
Misal:(hissen)     رايت اسدا فى يده سيف
Misal:( aklen )اهدنا الصراط المستقيم  

Tahyiliyye: Murad olunan mana ne hissen nede aklen tahakkuk ederse ona denir
Misal:       اظفار المنية نشبت بفلان  
                                                       Sekkakiye göre istiare :

Musarraha: Müfrede ve mürekkebe (aynı selefe göre)
Tahkikiye ve tahyiliyye yukarda geçti
Mekniyye:   لفظ المشبه المذكور المستعمل فى المشبه به
Manası : Gayri mezkur  iddiai müşebehubihte kullanılan mezkur müşebbeh lafzıdır.   

İmam-ı Sekkakiye göre
İstiare-i Tebeıyye Mekniyyedir.
Misal: نطقت الحال
Hali mabihil ifadede (muhatabın meramını ifade etmekte)insana benzetmiş insanı hakiki ve iddiai olmak üzere 2’ye ayırmış ve hali 2.sinde kullanmıştır.
Yine mecazi akliyi mekniyye yapmıştır.
       اظفار المنية نشبت بفلان(Mekniyye olması aynen yukarıdaki gibi)
                                                
                                                       Hatib-i Dımışkiye göre istiare:

İstiareyi mezkür manada:musarraha(Müfrede Mürekkebe Asliye Tebeıyye)
İstiare lafzının üzerine itlak olunduğu manada musarraha mekniyye tahyiliyye
Musarraha Selefin zikrettiği gibi
Mekniyye:  تشبيه شئ بشئ فى النفس مع اسبات لازم المشبه به للمشبه للدلالة على ذالك التشبيه المضمرفى النفس            
Manası:kalbte gizli olan teşbihe delalet etsin için müşebbehi bihin lazımını müşebbehe ispatla bir şeyi diğer bir şeye ben zetmektir.
Hatib-i Dımışkiye Göre
Musarraha mecazi lüğavidir
Mekniyye ne mecazi lüğavi nede aklidir
Tahyiliyye:Mecazi aklidendir
Mecaz 4 Kısımdır
1:Mecazi luğavi
2:Mecazi akli
3:Mecazi bizziyade
4:Mecazi binnoksan

1-Mecazi Luğavi(normal tarif)
2-Mecazi Akli:     نسبة الشئ الى غير ما هو له
Manası:bir şeyi mahüve lehinin gayrıya nisbet etmektir….
Misal:انبت الربيع البقل   ilkbahar otları bitirdi

3-Mecazı bizziyade:
Manası:Murad olunan mana üzerine zait bir şey ile iğrabı değişendir
Misal: ليس كمثله شيء

4-Mecazi Binnoksan:
 Manası Noksanlıktan dolayı iğrabı değişendir.
Misal:واسئل القرية   köye sor

Kinaye

Normal tarif
Mekniyyün anh:
Zat:طعن فلان مجمع ضغنك      kinin toplandığı yere dokundu
Sıfat:  فلان طويل النجاد           kılıncının kını uzun
Nisbet: ان الكرم فى بيت فلان   ikram falanın evindedir

                                      
Bazı istiareler


Selefe göre musarraha:    رايت اسدا فى يده سيف   de  racul-u şucaa şecaatte esede  teşbih olundu.  
Cinsinden olması iddea olundu. Esed lafzı racul-ü şücaada istimal olundu istiare-i musarraha-i asliye oldu.

Selefe göre mekniyye:    اظفار المنية نشبت بفلان  kavlinde meniyye neffa ile zarar beynini tefrika etmeyüp ihlak etmede sebüa teşbih olundu. Cinsinden olması iddea olundu. Zikirden terk olundu. Sebu müşebbehi bihin mülayımı olan ezfarı meniyye-i müşebbehe isbatla bu istiareye remz olundu zalike-i mermüz istiare-i mekniyye zalike-i isbat istiare-i tahyiliyye oldu.      

Musarrah-i asliye:   رايت اليوم ابى حنيفة kavlinde kemali ilmi nafide zeydi alimi mütebahhir Eba hanife ye teşbih olundu.ayni olması iddea olundu Eba hanife lafzı zeydi alimi mütebahhir de istimal olundu istiare-i musarraha-i asliye oldu.

Musarrah-i tebaiyye: نطقت الحال   kavlinde mabihil ifadede nutuk delalete teşbih olundu. Cinsinden olması iddea olundu.  nutk delalette istimal olundu istiare-i musarraha-i asliye oldu.istiare-i mezküreye teban nutuk delalet manasında istimal olundu istiare-i musarraha-i tebaiyye oldu.(müştaka misal)


Musarraha-i tahkikiyye:  اهدنا الصراط المستقيم       kavli şerifinde olan din matluba vuslata sebebiyyetde sırata teşbih olundu cinsinden olması iddea olundu. Sırat lafzı dinde istimal olundu istiare-i musarraha-i tahkikiyye oldu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
racul-u şucaa :  kuvvetli adam                                    
şecaat:  heybet
sebebiyet: sebeb olmak
Cinsinden olması: aynı kefeye konmak
İstimal: kullanma
Neffa: menfaat
Beynini: arasını
Tefrika: ayırd etmek
İhlak: yok etme
Mülayımı: benzer
Remz:   birleştirme
Kemali ilmi nafi:   menfeat veren ilim
mütebahhir:  derin alim
mabihil ifade:   Muhataba anlatım
matluba vuslat:  arzu edilene ulaşma

« Son Düzenleme: 08 Haziran 2009, 18:37:47 Gönderen: mystic »

Çevrimdışı müteallim

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 4786
 • gizli mahzenlerde kalan tarihin yeni adresi
  • www.Libv- kamp-lintfort.de
Ynt: Alaka Notları
« Yanıtla #1 : 23 Şubat 2008, 23:46:00 »
alakaya alakanizdan dolayi tesekkürler,cokda güzel olmus.istifadeye hazir.
  Kuslar gibi ucmasini baliklar gibi yüzmesini ögrendik amma kardesce yasamasini ögrenemedik

Çevrimdışı B@TURH@N

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 4
Ynt: Alaka Notları
« Yanıtla #2 : 16 Ekim 2008, 15:45:45 »
       ليس كمثله شيء  Ayet-i kerimesi TEFERRUATLI BİR ŞEKILDE ANLATACAK VARMI  KARDEŞLERİM ŞİMDİDEN TEŞEKKUR EDRIM
« Son Düzenleme: 17 Ekim 2008, 00:48:32 Gönderen: müteallim »

Çevrimdışı müteallim

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 4786
 • gizli mahzenlerde kalan tarihin yeni adresi
  • www.Libv- kamp-lintfort.de
Ynt: Alaka Notları
« Yanıtla #3 : 17 Ekim 2008, 00:55:46 »
       ليس كمثله شيء  Ayet-i kerimesi TEFERRUATLI BİR ŞEKILDE ANLATACAK VARMI  KARDEŞLERİM ŞİMDİDEN TEŞEKKUR EDRIM

Allahü teâlânin zâti sifatlari altidir:

1- Vücud: Ezelden ebede kadar vardir.
2- Kidem: Varliginin öncesi yoktur, ezelidir.
3- Beka: Varliginin sonu yoktur, ebedidir.
4- Vahdaniyet: Esi, benzeri ve ortagi yoktur.
5- Kiyam bi-nefsihi: Mekana muhtaç degildir. Madde, mekan yok iken de, o vardi.
6- Muhalefetün lilhavadis: Yarattiklarina yani hiçbir mahluka benzemez.

Allahü teâlânin sübuti sifatlari ise sekizdir:

1- Hayat: Diridir, hayattadir.
2- Ilim: Her seyi bilicidir.
3- Sem: Her seyi isiticidir.
4- Basar: Her seyi görücüdür.
5- Kudret: Her seye gücü yeter.
6- Irade: Diledigini yapicidir.
7- Kelam: Konusur.
8- Tekvin: Yaraticidir.

Bu sifatlar Kur’an-i kerimde de bildirilmistir. Allahü teâlâ hiçbir mahluka benzemez. Bir âyet-i kerime meali söyledir:
(Leyse kemislihi seyün [Onun benzeri hiçbir sey yoktur].) [Sura 11]

burada kemislihi deki kafa harfi cer manasi verilmez  zaiddir.
  Kuslar gibi ucmasini baliklar gibi yüzmesini ögrendik amma kardesce yasamasini ögrenemedik

Çevrimdışı kütahyavi

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 14
Ynt: Alaka Notları
« Yanıtla #4 : 05 Şubat 2009, 00:30:03 »
Allah razı olsun kardeşim alkadakı yeri zahmet olmssa anlatabılırmısın veya anlatacak varmı teşekkur edrim
ليس كمثله شيء  Kinayede hakiki manayı murat etmek mümkündür."kılıncının kını uzun adam gördüm" misalinde hakiki mananın lazımı (adamın boyunun uzunluğu) kastedilmiştir.Fakat hakiki manayı murat etmekte mümkündür.Yani gerçekten kılıncının kını uzun da olabilir.
Fakat sahibi keşşafın zikretiiği bu misalde (ki ayet-i kerime) hakiki manayı murat etmek mümkündeğildir.
Burada hakiki mana:ليس كمثله شيء dür. Bunun lazımı ise: ليس مثلَه شيء dür.Çünkü birşeyin mislinin misli yoksa, o şeyin de misli yoktur.YAni kinevî mana:ليس مثلَه شيء dür.Burada hakiki manayı murat etmek mümkündeğildir.Çünkü Cenab-ı Hak için misil düşünmek (haşa) mümkün değildir...Çevrimdışı müteallim

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 4786
 • gizli mahzenlerde kalan tarihin yeni adresi
  • www.Libv- kamp-lintfort.de
Ynt: Alaka Notları
« Yanıtla #5 : 24 Mart 2009, 00:10:12 »
alakanin basinda mecaz ve hakikatin tarifinde gecen (haysü)kaydinin gelmesi mecaz ve hakikatin tarifleri bir birine karismamasi icindir.
mesela (salat)denildigi zaman bu kelimenin ifade ettigi mana itibari ile bazilarina göre hakikat bazilarina göre mecaz olur degilmi.
(salat)kelimesi lugat alimlerine göre düa manasina olmakla düada kullanildigi zaman hakikat manazda kullanildigi zaman mecaz oldugu gibi
seriat alimlerine göre (salat) manaz manasina oldugu icin namazda kullanildigi zaman hakikat düada kullanildigi zaman mecaz olur.
  Kuslar gibi ucmasini baliklar gibi yüzmesini ögrendik amma kardesce yasamasini ögrenemedik

Çevrimdışı müteallim

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 4786
 • gizli mahzenlerde kalan tarihin yeni adresi
  • www.Libv- kamp-lintfort.de
Ynt: Alaka Notları
« Yanıtla #6 : 10 Nisan 2009, 00:26:38 »
imami sekkakinin istiareyi musarraha ve mekniyyesini anlatacak birisi varmi.????
  Kuslar gibi ucmasini baliklar gibi yüzmesini ögrendik amma kardesce yasamasini ögrenemedik

Çevrimdışı ankebut-57

 • aktif yazar
 • *****
 • İleti: 908
Ynt: Alaka Notları
« Yanıtla #7 : 11 Nisan 2009, 18:55:32 »


Alaka Kitabı'nı baştan hazırlamaya çalışıyoruz. Bitince koyarız inş.
Âlimleri irfan sahib eden, üç harf ile beş noktadır.(عشقْ)
Mü'minleri duhûlü cennet eyleyen, beş harf ile üç noktadır. (ايمان)

www.ayasofya.org

Çevrimdışı lckyslevin

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 1
Ynt: Alaka Notları
« Yanıtla #8 : 04 Haziran 2009, 11:30:35 »
bana mecazı mürsellerin tablosu lazım yardımcı olabilecek bir arkadaşımız olursa çok makbul e geçer şimdiden Allah razıolsun.

Çevrimdışı dependable

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 2
Ynt: Alaka Notları
« Yanıtla #9 : 06 Kasım 2009, 23:33:08 »
Allah RAZI OLSUN.....
          MALIN ZEKATI 1/40 İLMİN ZEKATI %100...İLMİNİN ZEKATINI VERENLERDEN Allah RAZI,RESULULLAH(SAV) RAZI,ULEMA RAZI OLSUN........

zaman_1453

 • Ziyaretçi
Ynt: Alaka Notları
« Yanıtla #10 : 28 Kasım 2009, 21:25:45 »
Allah RAZI OLSUN.....
          MALIN ZEKATI 1/40 İLMİN ZEKATI %100...İLMİNİN ZEKATINI VERENLERDEN Allah RAZI,RESULULLAH(SAV) RAZI,ULEMA RAZI OLSUN........

Amin ....Hz. Allah verebilenlerden olabilmeyi nasip etsin ...

Çevrimdışı mustantık

 • aktif okur
 • **
 • İleti: 224
Ynt: Alaka Notları
« Yanıtla #11 : 21 Mart 2010, 18:20:09 »
mecazı mürselden olan masdariyyet alakasını misaliyle beraber izah edermisiniz.
Sana gerekli olmayan şey hakkında konuşma. İster akıllı, ister akılsız hiç kimseyle münakaşa etme. Ve kardeşini, anılmandan hoşlandığın şeyle an.
(Abdulah ibn-i Mes’ud)

Çevrimdışı Rahmet Deryasi

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 1
Ynt: Alaka Notları
« Yanıtla #12 : 28 Temmuz 2010, 02:06:45 »
MASDARIYYE:
Misal: Egcebeni yedü fülanin dir.
Manasil filan kisinin eli acayibime gitti.

ANATTIMI:
Magnayi hakiki: Yed
Magnayi mecazi: Nimmet
Alakasi: Masdariyye alakasidir YANI, Magnayi hakkiki olan yedin magnayi mecazi olan nimet icin sudur mahalli olmasidir.
Mani Karine: Egcebeninin Yede olan nisbetidir.
Sonra tarife tatbik edeceksiniz
anattim bundan ibaretir. yani ben imtihanimda böyle tatbik ettim......
insAllah istediginiz sekildedir
mevlam muvaffak kilsin.
dua isterim

Çevrimdışı nisa-57

 • okur
 • *
 • İleti: 61
Ynt: Alaka Notları
« Yanıtla #13 : 22 Mayıs 2011, 14:25:08 »
Allah razı olsun çok emek verilmiş.

Mecazı mürseller 27 adettir.(tablodan ezberlenecek)
 demişsiniz. Taboyu göremedim. Nereye eklediniz acaba? :)
"Ruh süvari, nefs ise merkep mesabesindedir..

Ruh terakki eder yükselirse, nefsi de çeker götürür..

Nefs, ruhu çekecek olursa, hem kendini hem de süvarisini helake götürür."

Çevrimdışı nisa-57

 • okur
 • *
 • İleti: 61
Ynt: Alaka Notları
« Yanıtla #14 : 22 Mayıs 2011, 14:32:30 »
 Birde word e atarken arapçalar ters dönüyor. Elinizde hazır word dosyasına atılmış var mı?
"Ruh süvari, nefs ise merkep mesabesindedir..

Ruh terakki eder yükselirse, nefsi de çeker götürür..

Nefs, ruhu çekecek olursa, hem kendini hem de süvarisini helake götürür."