EDEBİYAT KÖŞESİ > EDEBİYAT

Gazeller

<< < (2/3) > >>

Himmet:
Kanuni Sultan Süleyman'ın Muhibbi divanında eseri bulunan Karamemi'nin, bu meşhur eserini hocamız ödev olarak bu garibin vermişti.Epey uğraşmıştık.Gazellerle ilgisi yok ama Muhibbi imzasını görünce 6 yıl öncesine gidip geldik. a21))

Gazeller için teşekkür ederiz...

Fatihan:
Pâdişâh-ı 'aşkam u dil defter u dîvân bana
Derd u mihnet sözlerin yazdum yeter 'unvân bana

İnlerem tanbûr-veş bagrum delindi ney gibi
Bezm-i gamda mesken oldı kûşe-i hicran bana

Buseye bir cân nedür bin cân virürdüm cân ile
Yarım ağız buse ikrar eylese yârum bana

Öldürür gerçi ki gamzen 'âşıka virmez amân
Leblerün Îsî-nefes her lahza virür cân bana

Yanayum pervâne veş şem'-i cemâli nûrına
Şem'-i hüsne çün Muhibbi didi dilber yan bana

Muhibbî (Kanunî Sultan Süleyman)

Fatihan:
Celîs-i halvetim varım habîbim mâh-ı tâbânım
Enîsim mahremim varım güzeller şâhı sultânım

Hayâtım hâsılım ömrüm şarâb-ı Kevser’im Adn’im
Bahârım behcetim rûzum, nigârım verd-i handânım

Neşâtım işretim bezmim çerâğım neyyirim şem'im
Turunc ü nâr ü nârencim benim şem'-i şebistânım

Nebâtım sükkerim gencim cihân içinde bî-rencim
Azîzim Yûsuf’um varım gönül Mısr’ındaki hânım

Stanbul’um Karaman’ım diyâr-ı milket-i Rûm’um
Bedahşân’ım ve Kıpçak’ım ve bağdâ’ım Horasân’ım

Saçı varım kaşı yâyım gözü pür-fitne bîmârım
Ölürsem boynuna kanım meded hey nâ-Müslümân’ım

Kapında çünki meddâhım seni medh iderim dâim
Yürek pür-gam gözüm pür-nem Muhibb’îyem ve hoş hâlim

Muhibbî (Kanunî Sultan Süleyman)

Fatihan:
Bana dildârın cefâsı hoş gelir
Nitekim gayre vefâsı hoş gelir

Derdi ile hoş geçer dil dilberin
Derd sanma kim devâsı hoş gelir

Zahm-ı peykânı kızıl güldür bana
Bülbülüm hâr-ı belâsı hoş gelir

Yâreme merhem durur çün zahm-ı dost
Cânıma tîr-i belâsı hoş gelir

Ey Muhibbî âleme şâh olmadan
Dilberin olmak gedâsı hoş gelir

Muhibbî (Kanunî Sultan Süleyman)

ruy-ı zemin:
SANMA ŞAHIM     HERKESİ SEN    SADIKANE       YAR OLUR
 HERKESİ SEN    YARMI SANDIN     BELKİ O       AĞYAR OLUR
   SADIKANE            BELKİ O       BAZEN DE     SERDAR OLUR
   YAR OLUR        AĞYAR OLUR  SERDAR OLUR   SULTAN OLUR

                                                 ( Ummanların Padişahı YAVUZ SULTAN SELİM )

bir düz okuyalım birde yukarıdan-ağağıya okuyalım böyle bir şiiri sadece yavuz sultan selim yazmıştır. 

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek