Gönderen Konu: Bed-i Besmele 4 Yaş 4 Ay 4 Gün Merâsimi  (Okunma sayısı 48805 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı tarihman

 • magnealkIZ
 • yazar
 • ****
 • İleti: 751
Bed-i Besmele 4 Yaş 4 Ay 4 Gün Merâsimi
« : 04 Aralık 2006, 15:33:21 »

Besmeleyle Başlamak (Bed-i Besmele)
________________________________________
Yavrularımız, yüreklerimizde umutla büyüttüğümüz çiçeklerimiz!...
Allah'ın bize sunduğu en büyük nimet ve lütuflardan sadece birisi…
Ve ilk hesaba çekileceğimiz âhiret sermayelerimiz…
Nasıl ebeveynin çocuk üzerinde hakları varsa, çocukların da anne-babaları üzerinde hakları vardır. Kendilerine güzel isimler konulması, İslâm'ın güzelce öğretilmesi, helâlinden rızıklarla beslenmesi…. gibi.
Bunların en başında geleni de şüphesiz “din eğitimi”dir. Aslında çocuk anne karnındayken, hatta rahme düşmeden evvel bu eğitim başlamış olur. Anne ve babanın her hâl ve hareketi, psikolojileri, yedikleri-içtikleri, ibâdet ve hayat şartları; doğumdan önceki çocuğun bile dünyasını şekillendirmeye başlar. Hâmilelikte de, annenin psikolojisi, dışardan gelen en küçük sesler bile çocuk tarafından hissedilir ve onu etkiler. Günümüz modern tıbbı da bunu tesbit etmiştir.
Eskiden büyükler, hâmile kadına güzele bakmasını ve sesli olarak Kur'ân-ı Kerim okumasını tavsiye ederlerdi. Bu tavsiyeleri dikkate alan anneler, doğumdan sonra da çocuklarını mümkün mertebe abdestliyken emzirmeye çalışır, yine emzirirken yavrusunun yüzüne baka baka Yasîn-i Şerîfi okurlarmış. Ailece, çocuğun ilk sözünün «Allâh» olmasına îtina gösterilir ve ezberine alacağı ilk şeylerin, günümüzdeki gibi boş ve mâlâyânî şeyler değil, kısa sûreler veya duâlar olması istenirmiş.
Çocukların en verimli ve kalıcı bilgiler öğrenecekleri yaşlar, hayata yeni yeni intibak gösterdiği yıllardır. Nitekim yapılan araştırmalar, 3 yaşındaki bir çocuğun, ayrı dili diksiyonlarıyla beraber öğrenip konuşabilecek zekâ ve hâfıza kuvvetine sahip olduğunu göstermektedir. Bu kabiliyet, zamanla azalmakta ve 20 yaşına ulaşan bir genç, kapasitesinin beşte dördünü kaybetmektedir.
Bu gerçeğin farkında olan ecdadımız, çocuklukta öğrenilenlerin “mermere kazınan yazılar” gibi olduğunu düşünmüşlerdir. Bu sebeple çocukların, 4 yaş, 4 ay, 4 günlük olmalarıyla şenlik edâsıyla dînî bir merâsim yaparlardı. “Bed-i besmele” veya “âmin alayı” da denilen bu merasime, âile ve komşular hep birlikte iştirak ederler ve çocukları büyük bir coşku içinde Kur'ân-ı Kerim ile tanıştırırlardı. Bu özel günde çocukların güzel hâtıralar eşliğinde Kur'ân-ı Kerim öğrenmeye başlaması için âdeta bir seferberlik havası estirilirdi.
Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bu âdeti, tekrar hatırlamanın faydalı olacağını düşünüyoruz.

* * *

Osmanlı'da Mahalle Mektebleri

Müslümanlık, kadın-erkek diye ayırmaksızın herkesi dinini öğrenmeye teşvik ediyordu. Âyetler ve hadîslerle ve diğer şer'i delillerle de te'yid edi­len bu mükellefiyet dolayısıyla Osmanlı İmpara­torluğu'nda, hemen hemen her câmi ve mescid bi­tişiğinde veya yakınında yüksek kubbeli tavanla­rı olan mektebler inşâ edildiği gibi, hayır sahipleri tarafından da yâdedilmelerine ve sevâb kazanmalarına vesîle olmaları maksadıyla mek­tebler yaptırılmış ve bunların hizmetlerini devam ettirmeleri için gelir kaynakları vakfedilmiştir.

Ekseriyet îtibariyle taştan yapıldıkları için “taş mekteb” ismi ile de zikredilen bu mekteblerin daha ziyâde “mahalle mektebi” şeklinde isim­lendirildikleri görülmektedir. Nitekim resmî vesîkalarda “sıbyan mektebleri ” olarak geçen bu mekteblerin esas gâyesi İslâm dîninin âdab ve erkânını, bu cümleden olmak üzere Kur'ân okumayı, yazı yazmayı, namaz kılmayı ve ilmihâl bilgilerini öğretmekti. İsteyene tecvid de öğretilirdi. Tecvid kitaplarından bugün de halk arasında mû'teber tutulan ve okunan taşbaskı “Karabaş Tecvidi” isimlisi tercih edilirdi.

Mektebe başlayan çocukların sırasıyla halk arasında “supara” da denen Elifbâ cüzü, Amme cü­zü, Tebâreke ve diğer bazı cüzler ve bu arada mevlid ve en sonunda da Mushaf “Kur'ân” okutu­lurdu. Çocuğun Kur'ân okumaya başlaması ayrı bir sevinç vesîlesi olur ve “Mushafa çıkmak” diye isimlendirilirdi.

Hocanın nezâretinde Mushafı sonuna kadar okuyup bitirmeye “Hatim indirme” denir ve bile­bildiğimiz kadarıyla sadece kız çocukları için “Ha­tim Duâsı” yapılırdı. Bu merâsimlere de çocuğun âilesi, komşuları ve hatta mahalle sakinleri tara­fından çok ehemmiyet verilirdi ki, bu âdet günü­müzde de küçük yerlerde hemen hemen aynı can­lılıkla yaşamaktadır. Kız ve erkek çocuklarının mektebleri çoğu defa ayrı oluyor, karışık olarak devam edilen mekteplerde ise kız ve erkek çocuk­ları ayrı birer sıra teşkil ediyorlardı. Çocuklar ye­re, sıraların veya evden getirdikleri rahlelerin önüne, yine evden getirdikleri minderlerin üzerine oturuyorlardı. Derslerin bir kısmı müştereken, yani bütün çocukların katılmasıyla sesli bir şekil­de, bir kısmı da ayrı ayrı yapılır ve okunan dersin sonuna hoca balmumu parçası yapıştırırdı. Ertesi gün tekrar oradan derse başlanırdı. Konuşmamı­zın kesildiği yeri veya son söylediğin sözü unutma mânâsına gelen “Sen buna bal mumu yapıştır” sözü buradan kalmış olsa gerektir. (…) Bevvab adındaki hizmetli her sabah “Haydi Mektebe!..” dâvetiyle çocukları toplar ve omuzunda taşıdığı uzun bir sı­rığa yiyecek çantalarını asarak onları mektebe iletirdi. Akşamları da yine aynı şekilde evlerine dağıtırdı. (Daha geniş bilgi için bakınız: Ali Birinci-İsmail Kara, Mahalle Mektebleri, Kitabevi, İstanbul)

Mahalle Mektebine Başlama Merasimi (Bed-i Besmele)

Mahalle mektebine başlama merasimi âilelerin varlıklarıyla mütenâsib bir şekilde yapılıyordu.
Orta hâlli ailelerde çocuk giydirilip kuşatılır; erkek ise fesine, kız ise saçlarına süsler takılır, yakın akraba ile mektebe gidilir, derse başlatıla­rak hocaya duâ ettirilirdi. Bundan sonra çocukla­ra birer ikişer kuruş dağıtılır, hoca ile kalfaya da mendil ucuna bağlanmış bir kaç mecidiye hediye edilirdi. Anadolu'da ise çocuklara para verilmez, simit ve şeker dağıtılırdı.

Yüksek tabaka arasında “Bed-i Besmele” halk arasında da “Âmin Alayı” diye isimlendirilen bu merâsimler, hâli vakti yerinde âileler tarafından bir düğün kadar ciddiye alınırdı. Âmin alaylarının bazı kaynaklarda “Duâ Alayı” şeklinde de zikredildiği görülmektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bir çocuğun mektebe başlaması aile, mekteb ve hâttâ mahalle için mühim bir hâdise olarak kabul edilirdi. Evde hazırlıklar yapılır, varsa sandıklardan yeni giysi­ler çıkarılır veya çarşıya gidilerek satın alınırdı. Yumuşak ve güzel bir minder doldurulur, sâde veya imkânı olanlar tarafından mor kadife üzeri­ne sarı sırma kılâptan işlemeli, “kâr-ı kadîm” , bir cüz kesesi çocuğun sağ omuzundan sola doğru çapraz bir şekilde boynuna asılmak için hazırla­nırdı. Yine çocuk için bir elifba cüzü temin edilir­di. Bunların sarı soluk kâğıtlara basılmış olanları da bulunduğu gibi, çocuğu okumaya özendirmek için altın yaldızlı basılanları da olurdu. Bazı âilelerde elifbâ cüzlerinin müzehheb el yazmaları­na da rastlanırdı ki, bunlar iyi muhafaza edilir ve nesilden nesile devredilirlerdi.
Merâsimden önce hocaya haber verilir ve uy­gun bir gün tesbit edilirdi. Bu günün kandil gün­lerine ve daha ziyâde Pazartesi veya Perşembeye rastlanmasına îtina edilirdi. Mektebin ilâhici ta­kımı haberdâr edilir veya başka mekteblerin da­ha güzel sesli ilâhici takımları tutulurdu. Çocuk yeni kıyâfetiyle, zihin açıklığını ve hayatının yeni safhasında muvaffak olmasını sağlamak husûsunda himmetlerini istemek için âilesi tarafından evliyâ türbelerine ve bu arada ekseriya Eyüp Sultan'a götürülürdü. Çocuk bundan sonra da âile­nin büyüklerine, yakın ve hatırlı dostlarına el öp­meye, duâ almaya sevkedilir, nihâyet merâsim günü gelir çatardı.

Merâsim günü çocuklar, o gün için daha çok îtina göstererek giyindikleri temiz kıyâfetleriyle mektebe toplanırlar, önlerinde hocaları, kalfa ve bevvabları olduğu hâlde, ilâhicibaşının idâresin­deki ilâhici takımını takib ederek ve işaret edilen yerlerde “Âmin” diye bağırarak çocuğun evine ge­lirlerdi.
Bu safhadan sonra da merâsimin iki şekilde yapılabildiği görülüyor. Evinin, durumu ve hâli vakti müsâit olanlar merâsimi evde yaptırıyorlar­dı. Eve gelen mekteb çocukları, yeni başlayacak olan çocuğu alarak tekrar ilâhilerle yola düzülü­yorlar ve bu defa âmin alayına daha büyük bir kalabalık katılıyordu. En önde hoca ve başının üzerinde rahleyi taşıyan bevvab yürüyor, rahlenin üzerinde çocuğun minderi ile cüz kesesi bulu­nuyordu. Bunların yanı sıra erkek misafirler, bir faytona veya iki yanında birer kişinin yürüdüğü midilliye bindirilmiş olan çocuk, peşi sıra da bir ilâhici başının idâresindeki ilâhici takımı ve di­ğer çocuklar yürüyordu. En arkada ise kadınlar gelirdi. Âdet olduğu üzere ilâhilerle şehir içinde karar dairesinde dolaşan alay tekrar eve dönerdi. Burada da ilâhiler okunur ve mekteb gülbankı çekildikten sonra alay sona ererdi. Bundan sonra alaya iştirak edenler minderler ve seccâdelerle döşenmiş, öd ağacı ve buhurlar yakılıp havalandı­rılmış odada otururlar ve hocanın çocuğa ilk dersi vermesini beklerlerdi. Misafirler arasında ulemâ­dan birisi varsa ilk dersi vermesi için hoca yerini ona terkederdi. Minderine oturup rahlesinin üze­rine elifbâ cüzünün ilk sayfasını açan çocuk eline odun, kemik, pirinç, gümüş veya altından yapıl­mış “hilâl” adlı çubuğu alarak hocanın vereceği işâreti ve söyleyeceği sözleri beklerdi.
İlk derste çocuğa elifba cüzünün en başındaki duâ kısmı ile bir kaç harf ve çok kere sadece elif harfi okutu­lurdu.
Böylece ders sona erer, bundan sonra da:
“Yarabbi ilmimi ve aklımı ve anlayışımı artır.” mânâsına gelen “Râbbi zidnî ilmen ve aklen ve fehmen” veya “Rabbi yessir...” duası çocuğa tekrar ettirilirdi.

İlk ders şu şekilde yapılırdı:
Hoca: Eûzubillâhi mineş-şeytâni'r-racîm.
Çocuk: Eûzubillâhi mineş-şeytâni'r-racîm

Hoca : Bismillâhirrahmânirrahîm
Çocuk: Bismillâhirrahmânirrahîm

Hoca : Rabbi yessir (Rabb'im kolaylaştır.)
Çocuk: Rabbi yessir

Hoca : Ve la tuassir (Fakat zorlaştırma.)
Çocuk: Ve la tuassir

Hoca : Rabbi temmim (Rabb'im tamamlattır.)
Çocuk: Rabbi temmim

Hoca : Bilhayr (hayırla)

Duâyı tâkiben çocuk, hocasının ve diğer misa­firlerin ellerini öper, bu esnada hâfız talebeler ta­rafından Kur'ân okunur, daha sonra hoca veya bir başkası tarafından duâ edilerek merâsim sona erdirilir. Bundan sonra kurulmuş olan sofraların başına geçilerek yemek ve lokma yenilirdi. En so­nunda törene katılan bütün çocuklara birer, ilâhicilere ikişer, ilâhicibaşına üç kuruş; hoca, kalfa ve bevvaba münasip miktarlarda para ile mintanlık ve cübbelik kumaş verilirdi.

Merasimin ikinci bir şekli daha vardı ki, bu da evin darlığı veya başka bir mahzûr sebebiyle mektebde yapılanı idi. Mahalleyi dolaşan alayla mektebe gelinir, ilâhiler okunduktan ve gülbank çekildikten sonra içeri girilerek merâsim yapılır­dı. Bu sırada davetliler ve çocuğun yakınları da hazır bulunur ve sonunda lokma yenilerek hedi­yeler dağıtılırdı. (Ali Birinci, “Mahalle Mektebine Başlama Merâsimi ve Mekteb İlâhîleri”, II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri-IV, Ankara 1982, s: 37-57)

* * *

Evet, muhterem Ebeveynler,

Görüldüğü gibi, Osmanlılar, Kur'ân-ı Kerim'i minicik kalplere böyle sevdirdi. Yüreği Kur'ân ve İslâm sevgisiyle büyüyen çocuklar, dünyada vatanına, milletine, ailesine ve dinine hizmet eden şuurlu birer fert oldular; âhirette de hem kendi kurtuluşlarına vesîle ameller işlediler, hem de ebeveynine “sadaka-i câriye” olacak hayırlar gönderdiler. Biz de ecdadımızın bu güzel âdetlerini yaşatarak, yavrularımızı merasimlerle ve tatlı hâtıralarla yâd edeceği şekilde Kur'ân-ı Kerim'le tanıştırmalı ve onların gönüllerinin derinliklerine bu ulvî muhabbetin tohumlarını ekmeliyiz.

« Son Düzenleme: 26 Aralık 2015, 00:46:57 Gönderen: Mücteba »

Çevrimdışı müteallim

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 4785
 • gizli mahzenlerde kalan tarihin yeni adresi
  • www.Libv- kamp-lintfort.de
Bed-i Besmele Merâsimi
« Yanıtla #1 : 04 Aralık 2006, 17:18:50 »
Allah Allah ne güzel hazirlarlarmis cocuklarimiti.bu güzel yaziyi psylastigin icin tesekkür ederiz kardesim
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2015, 00:59:19 Gönderen: Mücteba »
  Kuslar gibi ucmasini baliklar gibi yüzmesini ögrendik amma kardesce yasamasini ögrenemedik

Çevrimdışı narçiçeği

 • aktif okur
 • **
 • İleti: 141
Bed-i Besmele Merâsimi
« Yanıtla #2 : 08 Aralık 2006, 14:39:56 »
emeğinize sağlık .. ecdadımız ne kadar ehemmiyetle üzerine düşüp titizlik gösteriyorlar . bizlerher hareketimizde onları örnek almalıyız .
bence herkes  geçmişini iyice bir araştırmalı ve böyle güzel hal ve davranışları örnek almalıyız . biz araştırmadan sayenizde ulaştık bilgilere mevlam hayatımıza tatbik etmeyi nasip etsin inşaAllah
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2015, 00:59:57 Gönderen: Mücteba »
Sakın terk-i edebden kûy-ı Mahbûb-i Hudâ’dır bu
Nazargâh-i ilâhidir, Makam-ı Mustafâ’dır bu

Çevrimdışı Himmet

 • aktif yazar
 • *****
 • İleti: 849
Bed-i Besmele Merâsimi
« Yanıtla #3 : 09 Aralık 2006, 14:54:09 »
Yazıyı okuyunca kendimi o çocukların yerinde hayal ettim.

Çok yakın bir arkadaşımın kızına ecdadımızın sünneti olan bu merasimi 4 yaş, 4 ay, 4 günlük olunca bizde yapmıştık.
Tabi bu kadar şaşaalı değildi ama yinede güzel oldu.Daha sonra arkadaşım kızının elinden tutarak onu kız yurduna (Kuran kursu) götürmüştü.
Çocuk zaten oralarda büyüdüğü için ona değişik gelmedi ama bizim için çok anlamlı oldu.

Bu kadar güzel ifadelerle anlatılmış olan yazıyı paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.8

İnşaAllah ilerde bizlerede tatbik edebilmek nasib olur.
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2015, 01:00:08 Gönderen: Mücteba »
Zâtının, Sıfâtının, Esmâının, Efâlinin Hudutsuzluğunca Şükürler Olsun Yâ RABBİİM..

Çevrimdışı Himmet

 • aktif yazar
 • *****
 • İleti: 849
Bed-i Besmele Merâsimi
« Yanıtla #4 : 09 Aralık 2006, 15:27:41 »
Alıntı
Ailece, çocuğun ilk sözünün «Allâh» olmasına îtina gösterilir ve ezberine alacağı ilk şeylerin, günümüzdeki gibi boş ve mâlâyânî şeyler değil, kısa sûreler veya duâlar olması istenirmiş.
Bir büyüğümün sohbetinde çok güzel bir Hadis-i Şerif işitmiştim.
Rasulullah (s.a.v.) efendimiz:
Bir çocuğun öğrendiği ilk kelime "Allah" ismi şerifi olursa o çocuğun geleceğinden asla şüphe edilmez buyurmuşlar.
Kendileride torunlarına ilk olarak "Allah" ismi şerifini öğretmişlerdir.

Bebeğe anne sütünden önce Zemzemi şerif verilmeside çok efdaldir.
Hatta Sünneti Şerif miydi tam hatırlayamadım ama bilen arkadaşlar varsa yazabilirler.
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2015, 01:00:19 Gönderen: Mücteba »
Zâtının, Sıfâtının, Esmâının, Efâlinin Hudutsuzluğunca Şükürler Olsun Yâ RABBİİM..

Çevrimdışı Başak

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 25
Bed-i Besmele Merâsimi
« Yanıtla #5 : 15 Ocak 2007, 23:53:31 »
Hakikaten çok güzel bir paylaşımdı.

Kur'an-ı Kerim'e gereken saygı ve sevgiyi ne güzel icra ediyorlarmış. Onlar kadar şaşaalı olmasada benimde bidayetim de Hatim merasimim böyle olmuştu. :)

Artık yeni nesle böylesi nasip olur inşeAllah.
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2015, 01:00:33 Gönderen: Mücteba »

Çevrimdışı tarihman

 • magnealkIZ
 • yazar
 • ****
 • İleti: 751
Bed-i Besmele Merâsimi
« Yanıtla #6 : 16 Ocak 2007, 00:04:58 »
Yıllar önce Bursa'da 30 kadar çocukla yaz Sıbyan Hizmetlerinde bulunmuştum. Yazın sonuna doğru, bir merasim yaptık. O kadar güzel geçmişti ki... Hala unutamıyorum o günü... Allah tekrarını nasip eder inşAllah.
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2015, 01:00:56 Gönderen: Mücteba »

Çevrimdışı sentez

 • aktif okur
 • **
 • İleti: 197
Bed-i Besmele Merâsimi
« Yanıtla #7 : 23 Ocak 2007, 17:56:46 »
Alıntı yapılan: tarihman
Yıllar önce Bursa'da 30 kadar çocukla yaz Sıbyan Hizmetlerinde bulunmuştum. Yazın sonuna doğru, bir merasim yaptık. O kadar güzel geçmişti ki... Hala unutamıyorum o günü... Allah tekrarını nasip eder inşAllah.
:x mevlam ahlak-ı muhammediyi yaşayıp yaşatmamızı nasip etsin.
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2015, 01:01:08 Gönderen: Mücteba »
YAŞASIN AYNI GÜNEŞİ EMZİRİP İKLİMLERE İKLİMİMİZDEN ALIN TERİ İLE SUNDUĞUMUZ ÜRÜNLER...
(kalbimde ve dualarımda daima SİZ ler olacaksınız.bunda asla şüpheniz olmasın..)

Çevrimdışı -SüHaN-

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 33
 • yok !
Bed-i Besmele Merâsimi
« Yanıtla #8 : 05 Nisan 2007, 01:31:55 »
o mübareklere özlem artıyor yine böyle şeyleri okuyunca..ne de güzel örnek teşkil ediyorlar mübarekler.(r.anhüm ecmein)
Hz.Allah razı olsun kardeşim,mükemmel bir paylaşım..teşekkürler..
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2015, 01:01:19 Gönderen: Mücteba »
''Evladım sen doğru ol, eğri belasını bulur''

Çevrimdışı çelebi

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 43
Bed-i Besmele Merâsimi
« Yanıtla #9 : 08 Nisan 2007, 17:03:08 »
Özlem kesinde yenilerde de böyle merasimler  yapılsa  güzel olur

Elinize sağlık okuduk içimiz açıldı.
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2015, 01:03:32 Gönderen: Mücteba »

Çevrimdışı suhup

 • okur
 • *
 • İleti: 63
Bed-i Besmele Merâsimi
« Yanıtla #10 : 26 Haziran 2007, 23:04:31 »
Allah razı olsun, çok faydalı bir paylaşım olmuş..
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2015, 01:03:23 Gönderen: Mücteba »
Kişiye sadakat yakışır görse de ikrah;doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah.

Çevrimdışı Berine

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 2
  • http://www.bilgicagi.net
Bed-i Besmele Merâsimi
« Yanıtla #11 : 27 Haziran 2007, 01:21:51 »
hz. Allah razı olsun...
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2015, 01:03:10 Gönderen: Mücteba »
şin Başı İSLAMDIR, Onu Ayakta Tutan NAMAZDIR, Zirvesi İse Allah Yolunda CİHADDIR (Hadis-i şerif)

Çevrimdışı ay-yüzlüm

 • yazar
 • ****
 • İleti: 641
Bed-i Besmele Merâsimi
« Yanıtla #12 : 27 Haziran 2007, 12:29:49 »
Elhamdülillah bu şekilde yapamasakta evlatlarımı 4 yaş tan daha küçükkenden başladık  ilim vermeye  ve sonra hersene yaz sibyanlarını okuturken kendi evlatlarımızıda hep beraber okuttuk ..ve şimdi hafızı kelam vede arapçayı en üst seviyede tekamülü bitirmiş 2 tane kız evladına sahibim... bundan sonraki niyazım ve ilticam onların okuduklarıyla amil olmaları..
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2015, 01:02:30 Gönderen: Mücteba »
Yürü dünya yürü bu yol dergaha gider.
Bu yol gama,kedere,acıya,aha gider.
Çıkablirsen eyer bu yokuşu zirveye,
Hüzünlenme o zaman sonu felaha gider.

Çevrimdışı zahid

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 40
Bed-i Besmele Merâsimi
« Yanıtla #13 : 02 Ekim 2007, 14:15:10 »
Allah  c.c  razi  olsun  inş     gecmişimizi   nerden geldigimizi  ne  degerlere  sahip  oldugumuzu  bilmemiz  gerek   
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2015, 01:02:19 Gönderen: Mücteba »

Mahi

 • Ziyaretçi
Bed-i Besmele Merâsimi
« Yanıtla #14 : 02 Temmuz 2009, 01:23:46 »
Teşekkürler faideli oldu.
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2015, 01:02:10 Gönderen: Mücteba »