Gönderen Konu: Melekler istiğfar eder!  (Okunma sayısı 3424 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi İsra

  • Moderatör
  • popüler yazar
  • *****
  • İleti: 7484
Melekler istiğfar eder!
« : 27 Aralık 2008, 03:13:55 »

İs­lam bü­yük­le­ri has­ta­lı­ğın sa­de­ce has­ta için de­ğil, zi­ya­ret­çi­ler için de bir ni­met ol­du­ğu­nu bil­dir­miş­ler­dir. Bu­nun için has­ta­yı zi­ya­ret et­me­yi ga­ni­met bi­lir­ler­di.

Ha­dis-i şe­rif­ler­de bu­yu­ru­lu­yor ki:

“Has­ta zi­ya­ret eden kim­se için, yet­miş bin me­lek, er­te­si gün ay­nı vak­te ka­dar is­tiğ­far eder.”

“Has­ta zi­ya­re­ti­ne gi­den kim­se, Al­la­hü te­âlâ­nın rah­me­ti­ne gi­rer, onun ya­nın­da otu­run­ca da bu rah­me­te gö­mül­müş olur.”

“Bir has­ta­yı zi­ya­ret edip, ya­nın­da bir mik­tar otu­ran Müs­lü­ma­na, bir an gü­nah iş­len­me­miş bir yıl­lık amel se­va­bı ve­ri­lir.”

Pey­gam­ber efen­di­miz, has­ta zi­ya­ret­çi­si­ne çok se­vap ve­ril­di­ği­ni bil­di­rin­ce, ora­da­ki­ler, bun­dan do­la­yı has­ta­ya da se­vap olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­du­lar. “Has­ta­ya kat kat da­ha çok se­vap ve­ri­lir” bu­yur­du.

Has­ta bu se­va­ba tam ola­rak ka­vu­şa­bil­me­si için, ha­lin­den şi­ka­yet et­me­me­si la­zım­dır. Pey­gam­ber efen­di­miz, sa­da­ka­yı giz­li ve­ren, mu­si­be­ti­ni giz­le­yen, hâ­li­ni Al­lah’a arz eden için, Al­la­hü teâ­lâ bu­yu­rur ki: Ku­lum ver­di­ğim be­la­ya, has­ta­lı­ğa sab­ret­ti. Zi­ya­ret­çi­le­re be­ni şi­ka­yet et­me­di. Ben de onun vü­cu­du­nu da­ha sıh­hat­li kı­la­rım. Gü­nah­sız ola­rak iyi­le­şir. Ölür­se rah­me­ti­me ka­vu­şur, bu­yu­ru­yor.

Has­ta hâ­lin­den şi­ka­yet et­me­di­ği gi­bi, “Be­ni zi­ya­re­te gel­mi­yor­lar” di­ye de şi­ka­yet et­me­me­li­dir! Ken­di­si­ni zi­ya­re­te gel­me­ye­nin bir ma­ze­re­ti­nin ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­me­li, ona sui­zan et­me­me­li, küs­me­me­li­dir!

Ha­dis-i şe­rif­te bu­yu­rul­du ki: “Bir­bi­ri­niz­le mü­na­se­be­ti kes­me­yin! Müs­lü­man kar­de­şi­ne üç gün­den çok dar­gın dur­mak he­lal de­ğil­dir.”
Pey­gam­ber efen­di­miz, bir has­ta­yı zi­ya­ret edin­ce, “Bir şe­yin yok, in­şa­al­lah bu ra­hat­sız­lı­ğın, gü­nah­la­rı­nı te­miz­ler“ bu­yu­rur­du.

Zi­ya­re­te ye­ni el­bi­se ile de­ğil, her gün gi­yin­di­ği el­bi­se ile git­me­li­dir! Has­ta­nın ba­şu­cun­da de­ğil, ayak ucun­da otur­ma­yı ter­cih et­me­li­dir! Has­ta­nın yü­zü­ne bak­ma­yıp, sa­ğa so­la bak­mak ve­ya önü­ne bak­mak uy­gun ol­ma­dı­ğı gi­bi, de­vam­lı ola­rak has­ta­nın yü­zü­ne bak­mak da uy­gun de­ğil­dir...

Mehmet Oruç
« Son Düzenleme: 27 Aralık 2008, 03:19:44 Gönderen: İsra »

Çevrimdışı neyzen.lal

  • aktif okur
  • **
  • İleti: 160
Ynt: Melekler istiğfar eder!
« Yanıtla #1 : 04 Mart 2009, 17:47:19 »
Allah razı olsun kardeşim...nasıl güzel anlatılmış..ne yapıp ne yapmayacağımız....
emeğinize sağlık...
Hüzünle titreyen gönle ince bir ah dokunur....
Kalbi kırık olanın kalbine Allah dokunur...