Gönderen Konu: "Takvim Yaprağı" deyip geçmeyin!  (Okunma sayısı 14228 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9214
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
"Takvim Yaprağı" deyip geçmeyin!
« : 14 Nisan 2012, 20:30:26 »

Bu Takvîmin Hazırlanmasında İstifâde Edilen Bazı Kitaplar:

Tefsir:
İ.H. Bursevî, Rûhu'l-Beyan. Süyûtî, el-İtkân. F. Râzî, Tefsîr-i Kebîr. Hamdi Efendi, Hak Dîni. Ö. N. Bilmen, Kurân-ı Kerîm Meâl-i Âlîsi ve Tefsîri, Tefsir Tarihi. Suyutî, ed-Dürrü'l-Mensur.

Hadis:
Kütüb-ü Tis'a. el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr. Alâuddin el-Hindî, Kenzu'l-Ummâl. el-Heysemî, Mecmau'z-Zevâid. Buhari, el-Edebü'l-müfred, et-Tarîhu'l-Kebîr. Taberânî, el-Mu'cemü's-Sağir, el-Evsat ve el-Kebîr. Hâkim, el-Müstedrek ale's-sahîhayn. Beyhakî, Şuabü'l-imân, Sünen-i Kübra. Sahîh-i İbn-i Huzeyme. Hatib-i Bağdadî, Tarihi Bağdat. İbn-i Hacer, Fethu'l-Bârî. Ö.N.Bilmen, Beşyüz Hadis. A. Naîm ve K. Mîras, Tecrîd-i Sarîh Terc. İbn Ebi'd-dünyâ, Mekârimü'l-Ahlâk. Münzirî, et-Tergîb ve't-terhîb.

Akâid-Fıkıh:
Şerh-i Akâid. Ö. N. Bilmen, Hukuk-ı İslamiye, B. İslam İlmihali, Ashab-ı Kiram Hakkında Müslümanların Nezih İtikatları. Birgivî Vasiyetnâmesi-Kâdızâde şerhi. Şürünbülâlî, Merâkı'l-Felah. M. Zihni Efendi, Ni'met-i İslâm. İmâm-ı Gazâlî, İhyâü Ulûmi'd-dîn. M. Reşîd, Bedru'r-reşîd fi'l-mükeffirât. Ahmed Cevdet Paşa, Eser-i Ahd-i Hamîdi. Kurban Risalesi, Hac ve Umre Rehberi, Nikah Risalesi, Muhtasar İlmihal (Fazilet Neşriyat).

Tasavvuf-Mevize-Nasihat:
Mektûbât-ı İmâm-ı Rabbânî (K.S.). Fahreddin Ali Safî, Reşahât. Ebû Nuaym Isfehânî, Hilyetü'l-Evliyâ. Ferîdüddin Attâr, Tezkiretü'l-Evliya. Molla Câmî, Nefehâtü'l-üns. Abdülm. el-Hânî, el-Kevâkibü'd-dürriyye. Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ. Ahmed el-Mekkî, Menâkıb-i Ebî Hanîfe. Seyyid Ali Zâde, Şerhu Şir'ati'l-islâm. ez-Zebîdî, İthâfü's-sâde. Semerkandî, Tenbîhu'l-Gâfilîn. İmâm-Gâzâlî, Minhâcu'l-Abidîn, -el-Mürşidü'l-Emîn. Zemahşerî, Rebiu'l-Ebrâr. Kâdı İyaz, Şifâ-i Şerîf. İmâm Gazâlî, Bidâyetü'n-Nihâye, Eyyühe'l-veled ve şerhi, Merâkı'l-ubûdiyye, Mükaşefetü'l-Kulub. M. Demîrî, Hayâtü'l-Hayevân. Mehmed Saîd, Vezâifü'l-İnâs. E.İbrahim Hakkı, Marifetnâme. S. Hulûsî, Mecmau'l-Âdâb. Ebû Gudde, Safahât min sabri'l-ulemâ. Berekât. Abdulkadir Geylanî, Gunyetü't-Talibîn. Alasonyalı M. Cemal Öğüt, Ana Baba Hakları. Kınalızâde, Ahlâk-ı Alâî. Süheylî, Nevâdir-i Süheylî. Ebu Necib Sühreverdi, Nehcü's-Sülük. Ahmet Rıfat, Tasvîr-i Ahlâk.

Tarih:

İbn-i Hişâm, es-Sîratü'n-Nebeviyye. İbn-i Hallikân, Vefeyâtü'l-âyân. İbnü'l-esir, el-Kâmil. M.A. Köksal, İslam Tarihi. E.Sabri Paşa, Mirât-ı Haremeyn. Nişancızâde, Mirât-ı Kâinât. A. Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ, Takvimu'l-Edvar. İbnü'l-esîr, Üsdü'l-Gâbe. İbn-i abdi'l-berr, el-İstîâb. İbn Hacer-Askalânî, El-İsâbe. İmâm Beyhakî, Menâkıb-i İmâm-ı Şâfiî. Abdülmecid Sivâsî, Menâkıb-i Cihâr-ı Yâr. Taşköprüzâde, Mevzuatü'l-ulum. M. Zihnî, Meşâhiru'n-nisâ. İbnü'l-Adîm, Buğyetü't-taleb fî tarih-i Haleb. Zahidü'l-Kevserî, Lemehâtü'n-nazar. M. Raif, Mirât-ı İstanbul. Zehebî, Siyeru'l-a'lâm. İbn Sa'd, et-Tabakâtü'l-Kübra. İbn-i İyâs, Bedâyiu'z-zuhûr. İ. Hami Danişmend, İzahlı Osm. T. Kron., (Çamlıca Basım Yayın) Tarihi Hakikatler. M. Osmanlı Tarihi, Osmanlı Târihi, Hicaz Vilayet Salnâmesi. İbn-i Asakir, Tarih-i Dımışk. Mecdi Mehmed Efendi, Şakaik-ı Nu'maniye ve Zeyilleri. Faik Reşad, Külliyat-ı Letaif.

Lügat ve Ansiklopedi:
Ş. Sami, Kâmûs-ı Türki, Kâmûsu'l-A'lâm. Lügat-ı Nâci. Ahter-î Kebîr. Kâmus-ı Muhît. Okyanus. Târifât-ı Seyyid Şerif. Rehber ve Laorusse Ansiklopedileri. M. Z. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri. E. K. Eyüboğlu, Atasözleri ve Deyimler.
Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9214
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Ynt: "Takvim Yaprağı" deyip geçmeyin!
« Yanıtla #1 : 17 Nisan 2012, 10:52:37 »
Hakkımızda

Neşriyat hizmetlerinde 1970'ten bu yana, tecrübe, el emeği, göz ve gönül nuru olarak tavsif edebileceğimiz bu yılki Fazilet duvar, masa, cep takvimleri ve ajandalarını, hudutsuz hamd-ü senalar olsun ki Mevlâmız, yine sizlerin hizmetine arzetmeyi nasip etti. Bildiğiniz gibi takvim denilince hemen vakit, vakit denilince edâ ve îfâsı zamana bağlı ibâdet ve mükellefiyetlerimiz akla gelmektedir. Bu ibâdetlerin de kabulü, vakitlerin en doğru kriterlerle en isabetli şekilde hesaplanmış olmasına bağlıdır. Zira zamanından önce veya sonra yapılan ibâdetler makbul değildir.


Fazilet takvimleri; Ehl-i Sünnet kıstaslarına uygun, geniş ve tatminkâr muhteviyatı, güvenilir vakit hesaplarıyla okuyucularının ihtiyaçlarına cevap verecek mâhiyette hazırlanmıştır.  

Takvimlerimizde yer alan ülkeler:

   1. Türkiye (4 Bölge)          
   2. Japonya,
   3. Almanya (5 Bölge),          
   4. Kanada
   5. Amerika          
   6. Kazakistan,
   7. Arnavutluk,          
   8. Kırgızistan,
   9. Avustralya,          
  10. KKTC,
  11. Avusturya,          
  12. Kosova,
  13. Azerbaycan,          
  14. Liechtenstein,
  15. Başkırdistan,          
  16. Lüksemburg,
  17. Belçika,          
  18. Makedonya,
  19. Bosna Hersek,          
  20. Malezya,
  21. Bulgaristan,          
  22. Mısır,
  23. Çek Cumhuriyeti,          
  24. Moldova,
  25. Danimarka,          
  26. Norveç,
  27. Endonezya,          
  28. Polonya,
  29. Finlandiya,          
  30. Romanya,
  31. Fransa ( 2 Bölge ),          
  32. Rusya,
  33. Güney Afrika Cumhuriyeti,          
  34. Sırbistan,
  35. Gürcistan,          
  36. Singapur,
  37. Hollanda,          
  38. Sudan,
  39. Hong Kong          
  40. Tataristan,
  41. İngiltere,          
  42. Tayvan,
  43. İspanya,          
  44. Ukrayna,
  45. İsveç,          
  46. Ukrayna,
  47. İsviçre,          
  48. Yeni Zelanda,
  49. İtalya,          
  50. Yunanistan,

Yurt dışı takvimlerimiz bu 50 ülke için hazırlanmıştır.

 Takvimimiz esasında Türkçe olmakla birlikte;İngilizce, Arnavutça, Kazakça, Gürcüce, Hollandaca dilleriyle de basılmıştır.

Arnavutça'nın yanında, takvimimiz, Arnavutluk için Türkçe olarak da hazırlanmıştır.

Zengin Takvim ve Ajanda çeşitleriyle bütün dünyaya hitap eden müessesemiz toplam 50 ülkede 1324 şehre hitap eden namaz vakitleri portföyü ile dünya Müslümanları için mühim bir hizmet îfâ etmenin haklı sürûrunu yaşamaktadır.mazhar

 • Ziyaretçi
Ynt: "Takvim Yaprağı" deyip geçmeyin!
« Yanıtla #2 : 17 Nisan 2012, 20:52:44 »
Bu hizmetleri bizlere sunanlardan Allah razı olsun.

Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9214
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Türkiye Saati (Vasatî Saat) Nedir?
« Yanıtla #3 : 18 Nisan 2012, 11:01:37 »

Dünyâ 360 tûl (boylam) derecesine ayrılmıştır. İlk tûl derecesinin Londra’dan Green Wich (Griniç) üzerinden geçtiği îtibâr olunur. Her tûl derecesinin arası 4 dakikadır. Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 1 saat 16 dakika fark vardır. Bununla berâber 30’uncu tûl derecesi Türkiye saati için esas alınmıştır. Buna göre, Türkiye saati, Londra saatinden 2 saat ileridir. Memleketimizin her tarafında bu itibarî (vasatî) saat kullanıldığından biz buna “Memleket Saat Ayarı” diyoruz.


Türkiye Saati (Vasatî Saat) Nedir?

FAZİLET TAKVİMİ'nde, vasatî saate göre namaz vakitleri yer alan vilâyetlerimizin adedini dört bölge hâlinde 81’e yükseltmiş bulunuyoruz. Ayrıca, 81 vilâyetimize göre, kazalarımızın namaz vakitleri fark cetvelini de takvimin son kısmında neşrederek, ülkemizdeki her Müslüman vatandaşımızın bu husûstaki büyük ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Ancak, bu farklar senenin her gününde takvimde gösterildiği gibi sabit değildir. Mevsimlere göre 3 ilâ 4 dakikayı geçmeyen değişiklikler meydana gelebilmektedir. Fakat bu husûs, “Tecvîz-i Hatâ” dediğimiz ve vakitlere ilâve edilen temkinlerle düzeltilen sınırlar içinde kalmaktadır. Bu sebeple, münderecâtımıza aldığımız Türkiye fark cetvelleri ile amel edilmesinde şer’î herhangi bir mahzur bahis mevzûu değildir. Kıble saati için bu fark cetvellerinin kullanılmaması gerekir.

Takvimimiz toplam 48 ülkede 11.328 şehre hitap eden namaz vakitleri portföyü ile dünyâ Müslümanları için mühim bir hizmet îfâ etmenin sürûrunu yaşamaktadır.
Kıble Arka: Güneş kıble açısına gelmediği gibi, kıble açısının 90 derece sağına-soluna da gelemiyor, aksine güneş kıble açısının 180 derece uzağına gelebiliyorsa, Kıble Saati; Kıble Arka olarak verilir. Buralarda yaşayanlar, belirtilen zamanda güneşi arka taraflarına aldıklarında yüzlerini kıbleye dönmüş olurlar. Bütün sene boyunca güneş kıble istikâmetine gelmediğinden Amerika için "Kıble Arka" kullanılmaktadır.
Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9214
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Ynt: "Takvim Yaprağı" deyip geçmeyin!
« Yanıtla #4 : 26 Nisan 2012, 14:52:53 »
Yenilenen yüzüyle : Yeni Fazilet Takvimi 2012
Çevrimdışı Fatihan

 • Administrator
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 6994
 • Milimi milimine Ehli sünnet...
« Son Düzenleme: 26 Temmuz 2012, 01:11:43 Gönderen: Mücteba »

Çevrimdışı İsra

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 7484
Ynt: "Takvim Yaprağı" deyip geçmeyin!
« Yanıtla #6 : 27 Nisan 2012, 02:16:39 »
Çok güzel olmuş

Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9214
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Namaz ve İmsak Vakitleri Hakkında
« Yanıtla #7 : 26 Temmuz 2012, 01:26:42 »
Muhterem okuyucularımız;

Takvimimizdeki namaz vakitleri dört hak mezhep -öncelikle hanefi mezhebi- imamlarının ictihatlarına dayanmaktadır.
Bu fıkhî esaslara göre hesaplama yapılırken enlem, boylam, saat dilimi, yükseklik, arazi genişliği gibi birçok astronomik, klimatolojik ve jeolojik unsurlar kullanılmaktadır.

Bir yerin namaz vakitlerinin doğru olarak hesaplanabilmesi için; küresel üçgen formüllerinin ve diğer astronomik formüllerin fıkhî esaslara tam olarak tatbîki gerekmektedir. Bunun için hesaplamalarda sadece “geometrik değer” sonuçları değil, fıkhî ölçülere uygun olan “görülen değer” sonuçları esas alınmıştır. Mesela, güneşin doğuş-batışı için 'geometrik doğuş-batış' değil, çıplak gözle gözlenebilen 'görülen doğuş-batış' asıldır. Sadece geometrik değerlerin hesaplanması ile elde edilen değerler -bunların sapmasına sebep olan pek çok unsurdan dolayı- gerçek değerleri karşılayamamaktadır. Bu sebeple namaz vakitlerinin hakiki değerlerini koruyabilmek için İslâm âlimleri bazı zarurî tedbirler almışlardır. Bu tedbirler; geometrik değerlerin yine astronomi otoriteleri tarafından yaygın kabul gören ilmî teoriler, kurallar ve metotlar çerçevesinde düzeltilmesidir. İşte bu hakiki değerleri elde etmek için yapılan düzeltmelere “Temkin” adı verilmektedir. Temkin, daha ihtiyatlı olmak için yapılmış bir düzeltme değil, fıkhî olarak yapılması zarûrî bir düzeltmedir. Bu düzeltmelerden sonra ortaya çıkan değerler fıkhî ölçülere uygun hale gelir. Binaenaleyh temkinsiz vakitlerin kullanılması sakıncalıdır.

Temkin ve diğer bilimsel yollarla sapmaları zarûrî olarak düzeltilmiş vakitler, asırlardan beri İslam aleminde kullanıldığı gibi; Türkiye'de de 1982 yılına kadar -Diyanet dahil- bütün takvimlerde kullanılmıştır. Fazilet takvimi de bunu kullanmaya devam etmektedir. Bu yeni bir uygulama değildir.

Bu kadar önemli olan ve asırlardan beri İslâm âlemi takvimlerinde kullanılagelmekte olan ve zamanın âlim ve fakîhleri ile mü'minlerin emîrleri tarafından tasvîp edilmiş bulunan temkin vakitleri 1983 yılından îtibaren Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 21.01.1982 gün ve 6 sayılı kararı ile Diyânet İşleri Başkanlığı tarafından kaldırılmıştır. Diyânet İşleri Başkanlığı'nın bahis mevzuu tasarrufuna uymamız, her ne kadar kanûnî bir mecbûriyet değil idiyse de, her hangi bir ihtilâfa sebep olmamak için, 1983 ve 1984 yıllarında çıkarmış bulunduğumuz takvimlerimizde buna, istemeye istemeye biz de uymuştuk.

Ancak, bu tatbîkâtın büyük bir vebâli mûcip olacağını ilk anda görmüş ve bütün Müslümanların bilhassa Ramazan günlerinde çok dikkatli olmalarını ve takvimde gösterilen imsak vakitlerinden itibaren yeme-içme ve sair orucu bozan şeylerin derhal kesilmesi gerektiğini, vakitlerde artık en ufak dikkatsizliğin büyük vebâl olacağını; ayrıca günlük namazlarda, takvimlerde gösterilen vakitlerden hangisine kaç dakika ilâve edilip, hangisinden kaç dakika çıkarılması icap ettiğini her ayın sonunda, büyük hassâsiyetle ve tekrar tekrar îzah etmiş ve bununla da iktifâ etmeyerek, her türlü mânevî vebâlden sakınmak için, Diyânet İşleri Başkanlığı'nın kaldırdığı temkin vakitlerini, takvim yapraklarının ön yüzün alt satırında göstermiştik.

Fakat maalesef, bütün bu gayretlerimizin istediğimiz netîceyi hâsıl etmekten çok uzak olduğunu, okuyucularımızın gerek mektup ve gerekse şifâhî olarak bu iki sene (1983-1984) içinde bize yapmış oldukları mürâcaatlardan tesbît ettik.  

Zîra Müslümanlardan pek çoğu, asırlardan beri hâsıl olan bir alışkanlıkla, “Nasıl olsa müsâadesi vardır!” diyerek imsaktan sonra beş-on dakika daha yemeye-içmeye devam ediyor. Oysa temkinli vakitlerin kullanıldığı takvimlerde bile böyle bir şey caiz değilken temkinsiz gösterilen imsak vakitlerinde hiç caiz olamaz. Çünkü beldenin arz üzerindeki yayılma durumu ve irtifa farklılıkları sebebiyle vakitleri çok kesin bir şekilde tesbit etmek de mümkün olmadığından temkinsiz vakitleri kullanmak hatalıdır.

Bu durum karşısında, Diyânet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun mezkûr kararına uymaya devam etmeyi son derece tehlikeli ve o nisbette de mânevî bakımdan mes'ûliyetli bulduk. Bu mes'ûliyetten kurtulmak için, 1985'ten îtibâren takvimimizde 1982 ve daha evvelki yıllarda Türkiye'de yayınlanan -Diyânet takvimi de dâhil- bütün takvimlerde gösterilen ve asırlardan beri kullanılagelmekte olan temkinli vakitler kullanılmıştır.

Yatsı vakti için güneşin 17 derece ufkun altına indiği, imsak vakti için de 19 derece ufka yaklaştığı anlar hesaba esas alınmıştır. Ayrıca, beldenin arz üzerindeki yayılma durumu ile irtifâ farklılıkları da nazar-ı dikkate alınarak lüzumlu temkinler vakitlere ilâve edilmiş veya çıkarılmıştır.

Tatbik edilmiş bulunan bu temkinlere göre; öğle, ikindi ve yatsı namazı vakitlerine 10'ar dakika, akşam namazı vaktine 7 dakika ilâve edilmiş; imsaktan 10 dakika, güneşin doğuşundan da 5 dakika çıkarılmıştır. Ancak bunlar teknik değerlerdir.

Bu sebeple müslümanlara,

    * Takvimimizde verilen vakitlere riayette titizlik göstermelerini,
    * Namazlarını vaktin sonuna kadar geciktirmemelerini,
    * Oruca başlarken takvimimizdeki imsak vakitlerini kullanmalarını,
    * Sabah namazını ise imsak vaktinden en az 15-20 dakika sonra kılmalarını tavsiye ediyoruz. Daha erken kılınması isabetli olmaz.


Büyük Haydar Efendi'nin Usûl-i Fıkıh Dersleri kitabında, “Vaktinden evvel kılınan namaz sahih değildir. Musallî, vaktin hulûlünden (girmesinden) evvel namaz kılarsa, o namaz edâ edilmiş olmaz.” buyrulmuştur.

    * Kezâ Ahmed Bîcan Hazretleri'nin Envâru'l-Âşıkîn isimli eserinde de, “Vaktinden evvel kılınan namaz, gönül nûrunu söndürür; yerine zulmet girer.” buyrulmaktadır.
    * Vakti girmeden bir namazı kılmak Allâh'ın emrine aykırı olduğundan, insanın rûhunu ifsad eder ve -vakti içinde kılmadığından- o namazı kılmamış olur.
    * Nisâ Sûresi'nin 103. âyet-i kerimesinde (meâlen) şöyle buyuruluyor: “Şüphesiz namaz, mü'minlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır.”

Namaz vakitleri:

Câbir bin Abdullah ile İbn-i Abbâs ve Ebû Hüreyre (r.anhüm)‘den rivâyet edilen hadîs-i şerîfte Nebiyy-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki:
“Cibrîl (a.s.) bana iki defa (yani iki gün) Beyt-i Muazzam'ın yanında imam oldu.
İlk def'a güneşin gölgesi bir nalın tasması kadar uzadığında bana öğle, her şeyin gölgesi birer misli uzadığında ikindi, oruçlu orucunu açtığı vakitte akşam, şafak kaybolduğunda yatsı, oruçluya yemek-içmek haram olduğu vakitte sabah namazını kıldırdı. Ertesi gün öğle namazını her şeyin gölgesi bir misli, ikindi namazını iki misli olduğu, akşam namazını oruçlu iftar ettiği zamanda, yatsı namazını, gecenin sülüsüne doğru, sabah namazını da ortalık iyice aydınlandığı vakitte kıldırdı. Sonra da bana döndü ve: 'Yâ Muhammed, bu, senden evvelki peygamberin vaktidir. Namaz vakti işte bu ikişer vakitler arasındadır' dedi.”


Ehl-i Sünnet âlimlerinin ve râsıdlarının (Allah onlardan râzı olsun) asırlar boyu bitmek tükenmek bilmeyen gayreti, çalışmaları, araştırmaları neticesinde astronomi esaslarına uygun olarak tesbit ettikleri namaz vakitlerine ait güneş'in derece değerleri ise, aşağıda beyan edilecektir. Bu vakitlerin dışında indî olarak kendi kafasından vakit îcad etmek, uydurmak -Allah korusun- çok büyük mes'ûliyeti mûciptir.

---------------------------------------------------------------------------------------------


ÖĞLE NAMAZI VAKTİ

Cebrâil aleyhisselâm'ın namaz vakitlerini bildirmek için nüzûlü, Mîrac Gecesi'nin hemen akabindeki günde vukû bulmuş ve ilk kıldırdığı namaz salât-ı zuhur (öğle namazı) olduğundan bu namaza, salât-ı ûlâ (birinci namaz) denilmiştir.

Astronomi bakımından da öğle namazının vakti diğer vakitlerin mebdei; başlangıcı olmuştur. İlk olarak öğle namazının vakti hesap edilir, diğer vakitlerin hesabı ondan sonra ve ona istinâden yapılabilmektedir.

Gündüzün tam ortasında güneşin en yükseğe çıktığı noktadan alçalmaya başladığı zaman -ki, buna zevâl vakti denir- öğle namazı vakti başlar ve ikindi namazının vaktine kadar devam eder. İkindi namazının birinci ve ikinci ikindi olmak üzere iki vakti vardır. Bu vakitlerle alâkalı tafsilât ikindi namazı vakti izah edilirken verilecektir.

İKİNDİ NAMAZI VAKTİ

Güneş gündüz en yüksek noktaya çıktığı anda, Nısfü'n-Nehâr Kavsi (yani, bulunulan yerin meridyeni) üzerindedir ve bu anda her şeyin gölgesi en kısadır. Her şeyin gölgesinin en kısa olduğu bu zamana “Fey'-i zevâl” denilir.

Bir cismin fey'-i zevâldeki gölgesine o cismin boyu kadar daha gölge inzimam ettiği (eklendiği)nde, yani cismin gölgesi fey'-i zevâl + cismin yüksekliği kadar uzunlukta gölge boyuna geldiğinde, ikindi namazının birinci vakti girmiş olur. Buna “Asr-ı evvel” denir ve bu imâmeyn kavlidir.

Cismin fey'-i zevâldeki gölgesine o cismin boyunun iki misli kadar daha gölge inzimam ettiği (eklendiği)nde de ikindi namazının ikinci vakti girmiş olur ki buna “asr-ı sânî” denir ve bu İmâm-ı A'zam'ın kavlidir.

Bir kimse öğle namazını birinci ikindi vaktinden on dakika evveline  kadar kılamaz ise, ikinci ikindi vaktine on dakika ka-
lıncaya kadar kılabilir ve ikindi namazını da ikinci  ikindi vakti girdikten sonra kılar. Takvimimizde asırlarca Osmanlı Devleti'nde müftâbih (kendisiyle fetva verilen) ve mâ'mûlünbih (kendisiyle amel edilmiş) olan birinci ikindi, yani asr-ı evvel kullanılmıştır.

AKŞAM NAMAZI VAKTİ

Eimme-i Erbaa (İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe, İmam Şâfiî, İmam Mâlik ve İmam Ahmed bin Hanbel rahimehümullah) indinde, güneş ufukta battıktan sonra güneşin merkezi, ufuktan bir derece aşağı indiğinde akşam namazı vakti girer. Akşam namazının son vakti ihtilâflı olduğundan ihtiyâten yatsı vaktinden 15-20 dakika evvel bitirilmiş olmalıdır. Bunun için yatsı vaktinin erken girdiği günlerde15 dakika evvelki, geç girdiği günlerde de 20 dakika evvelki vakitleri kullanmalıdır. Yani, yatsı vakti girmezden 15 veya 20 dakika evvel akşam namazı kılınmış olmalıdır.
Bununla beraber sıkışık durumlarda, yatsı namazının vakti girinceye kadar da akşam namazı edâ edilir, kazâya bırakılmaz.

YATSI NAMAZI VE İMSÂK VAKTİ

Güneş battıktan sonra, ufkun altında alçalmaya devam eder. Bu arada ufuk bir süre kızıl bir renk alır, ardından da kısa süreli bir beyazlık devam eder. Güneş battıktan sonra ve doğmadan önce gökyüzünde güneş ışınları atmosfer içinde kırılma ve dağılmaya uğrar. Bunun neticesi olarak görülen atmosfer içinde güneş ışınlarının yansımasından kaynaklanan kızıllık ve beyazlığa Astronomi'de “Tan hâdisesi” denir. Akşam vaktindeki tan hâdisesine “şafak” da denilir. Modern astronomi cihazlarıyla yapılan ölçümlere göre bu hâdise, güneş battıktan sonra güneşin ufuktan -17 derece alçalmasına kadar devam eder. Bu andan itibaren güneş ışınları atmosfere giremez, gözden kaybolur ve gece başlar.

İslâm âlim ve râsıdlarına göre; Akşamleyin güneş ufuktan -17 derece aşağı indiği zaman ufuktaki kızıllık kaybolur, bu vakit, yatsının başlangıcıdır.

SABAH NAMAZI VAKTİ

Gece yarısı güneş, en aşağı noktaya indikten sonra tekrar yükselmeye devam eder. Güneş ufuktan -19 dereceye geldiğinde bu sefer doğu ufkunda tan hâdisesi (fecr) meydana gelir. “Fecr-i sâdık” başlar ve gece nihâyet bulur. Güneş ufuktan inebileceği en aşağı noktaya indikten sonra, tekrar yükselmeye başlar; ufka -19 derece yaklaştığı anda ise kızıllıktan evvelki beyazlık başlar, fecr-i sâdık doğar; bu an imsâk vaktidir. Güneş ufuktan doğmadan evvel, güneşin merkezi ufka 1 derece yaklaştığı anda sabah namazının vakti biter ve güneş doğar.
Hanefî mezhebine göre Sabah namazı takvimimizdeki imsak vaktinden en az 15-20 dakika sonra kılınabilir.

Hanefî mezhebine göre sabah namazını, güneşin doğmasından 45 dakika öncesi kılmak müstehaptır.

Şâfiî mezhebine göre ise, fecr-i sâdıkın doğmasıyla birlikte, yani imsaktan en az 15-20 dakika geçtikten sonra kılmak efdaldir. Maamâfih Hanefî mezhebi mensupları da, Ramazan ayında ve zarûri hallerde, sabah namazlarını fecr-i sâdıkın; ikinci fecrin doğmasıyla (imsaktan 15-20 dk. sonra) birlikte kılabilirler.

Güneşin doğuşu, öğle vaktinden ne kadar önce ise, batışı da o kadar sonradır. Yani güneşin doğuş ve batış vakitleri öğle vaktine (güneşin en yüksek noktada olduğu vakte) göre mütenâzır (simetrik)dır.

Takvimimizde yer alan namaz vakitleri hakkında, uzun bir ilmî tetkik neticesinde hazırladığımız bu açıklamada, göremediğimiz bazı hatalarımızdan dolayı Cenâb-ı Hakk'ın afvına ve okuyucularımızın derin müsâmahalarına sığınırız. Muvaffakiyet Allahü Teâlâ'dandır.Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9214
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Dünyanın Namaz Vakitlerini Hesaplıyoruz: Fazilet Takvimi
« Yanıtla #8 : 09 Aralık 2012, 20:26:54 »
Dünyanın Namaz Vakitlerini Hesaplıyoruz: Fazilet Takvimiİslam âlimleri, astronomi sahasında günümüzü etkileyecek bir seviyeye gelmeyi başardılar. Bize bunu, onların tespit ettiği rakamların bugünkü teknolojiyle tespit edilen rakamlara çok yakın olması gösteriyor. Yine bu âlimlerin ibadet vakitleri hakkındaki çalışmalarıyla yüzyıllar öncesinden doğru değerler tespit edilmiştir. Fazilet Takvimi ibadet vakitlerini hesaplarken, hem bu tecrübeli tarihi geçmişi, hem de günümüz teknolojisini fıkhî hassasiyetle kullanıyor.

Astronomi ya da “İlm-i Hey’et, İlm-i Felek” olarak bilinen ilmin tarihine baktığımızda, bu sahada İslam âlimlerinin ne kadar da önemli bir noktaya geldiklerini rahatlıkla görebiliriz. ‘Vakti muayyen (belli vakit) olan ibadetleri’ hakkıyla yerine getirebilme hassasiyeti, İslam âlimlerini bu sahada çalışmaya ve ilerlemeye teşvik etmiş. Günümüzde de bu hassasiyet devam ediyor.

“Takvim hazırlarken kullandığımız materyallerle yaptığımız hesaplamaların hepsi günümüze göre yüksek standartlara sahip.” diyen Fazilet Takvimi Muvakkidi Adem Yılmaz‘la hassas olduğumuz ibadet vakitlerinin nasıl hesaplandığını İnsan ve Hayat Dergisi okurları için konuştuk. Teknik bir konuyu astronomiyle alakası olmayan herhangi bir Müslüman’a izah etmenin zor olduğuna değinen Adem Yılmaz, önce kameri ayları nasıl tespit edildiğini anlatıyor arkasından da namaz vakitlerini isabetli bir şekilde hesaplamanın üç yolu olduğunu söylüyor.

Ayın başlangıcını nasıl hesaplıyorsunuz? Kameri ay meselesi nedir?

Her ayın başında Ay, Dünya, Güneş aynı hizaya gelirler. Buna astronomide kavuşum (içtima) deniyor. Aynı hizaya geldiği an, uluslararası standartlarda yeni ay başlangıcı kabul edilir. Ay’ın yeni ay, ilk dördü, son dördü, dolunay şeklinde farklı safhaları vardır. Anlattıklarımız astronomik bilgilerdir. Ancak bir ayın yeni ay olması, fıkhî olarak her zaman kameri ay başlaması demek değildir. Bir de şunun özellikle altını çizmek istiyorum. Ayın her yerden görünmesi teknik olarak mümkün değil zaten. Çünkü Ay Dünya’dan küçüktür ve Güneş’ten her zaman ışık almaz.

Ay’ın geometrik ve görülebilen (ru’yet) olmak üzere iki türlü doğuşu ve batışı vardır. Geometrik olarak Ay, ufuktan yukarıda olduğunda doğmuştur, aşağıda olduğunda batmıştır. Görülebilen doğuş batış ise, bir gök cisminin çıplak gözle görülmeye başlanması ve görülmenin bitmesidir. Biz kameri ayları başlatırken görülebilen doğuşu (ru’yet) esas alırız. “Görerek başlayınız, görerek bitiriniz.” hadis-i şerifini ölçü olarak kabul ederiz. Bunun için de yine astronomik birtakım şartlar gereklidir.

Ay’ın geometrik olarak doğup battığı çok özel teleskopla yahut Ay’a lazer ışığı gönderilerek anlaşılabiliyor. Kameri ayı başlatabilmek için böyle bir şeyi insanlardan beklemek mümkün mü? Lazerin keşfedilmediği bir dönemde siz böyle bir şey yapalım derseniz, insanlara kaldıramayacağı sorumluluklar yüklemiş olursunuz. Onun için “Görerek başlayın görerek bitirin.” buyrularak çok mükemmel bir çözüm yolu gösterilmiş. Dağdaki çoban bile bunu basitçe anlayabilir. Görerek başlanacak görerek bitirilecek bu kadar basit.

Fıkhî olarak, Hanefi mezhebine göre dünyanın herhangi bir yerinde Ay görülürse bunu haber alan herkesin amel etmesi gerekir. Şafi mezhebinde ise her beldenin ayrı ayrı görme şartı vardır. Bunları anlatırken hadiselere bugünkü gözlükle bakmayalım. Böyle düşündüğünüz zaman her iki görüşte aslında büyük bir nimet.

Namaz vakitleri nasıl hesaplanıyor?

Bir ülkenin namaz vakitleri hesaplamaya başladığımızda, önce o ülkenin yerel saatini buluruz. Aksi takdirde hesaplamalar bir saat ileri yahut geri olabiliyor. Ülke şehirlerinin koordinatlarını (enlem, boylam) üç kaynaktan teyit ediyoruz. Verilerin doğru bir şekilde tespit edilmesi, en fazla hassasiyet gösterdiğimiz konulardan bir tanesi. Çünkü uluslararası basılmış haritalarda bile bazen yanlışlık yapılabiliyor. Mesela çok kullanılan bir atlasta Singapur’un koordinatları hatalıydı. Ardından yerel saatini baz alarak namaz vakitlerini hesaplıyoruz.

Namaz vakitlerini hesaplarken birden fazla teknik ayrıntı kullanıyoruz. Bir namaz vaktini hesaplamak için, farklı elli ayrı kriteri dikkate aldığımızı telaffuz etsem mübalağa etmiş olmam. Sıcaklık, nem, basınç, yükseklik, enlem, boylam, arazi yayılımı. Bu ayrıntılar en mühim olanlarıdır. Bunlar uluslararası standartta astronomik değerlerdir ve dikkate alınmazsa hesaplamalar yanlış çıkar. Bir de namaz vakitlerini hesaplarken kürevî trigonometri formüllerini kullanıyoruz. Çünkü dünyayı düz bir tepsi gibi düşünemeyiz. Eğer bu formülleri kullanmazsak çıkan sonuçlar yanlış olur.

Fazilet takviminin namaz vakitlerini birkaç dakika farklı bulanlar “Siz hep kendi bildiğinizi okuyorsunuz, Amerika’yı siz mi keşfettiniz?” gibi ifadeler kullanılıyorlar. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Çünkü biz de dünyanın uluslararası standartta formüllerini kullanıyoruz. Sadece hassasiyet gösterdiğimiz bize özel detaylar var. Kullandığımız formüller, hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de uluslararası astronomi otoriteleri tarafından kullanılan formüllerdir. Hatta astronomi uzmanlarının dışında bu formülleri gemi ve uçak kaptanları halen kullanır.

Namaz vakitleri ile ilgili hangi esasları kullanıyorsunuz? İmsakta kullandığını dereceleri nasıl hesaplıyorsunuz?

Namaz vakitleriyle ilgili dayanak olarak Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın Riyazü’l Muhtar isimli eserindeki esasları kullanıyoruz.  bu kitapta, namaz vakitleri hesaplanırken kullanılacak dereceler hakkında en sahih bilgiler ve ecdadımızın yaptığı rasatlar yer alıyor.[/b]
Bu eserle ilgili tetkikler yapıldı, incelendi. Kitaptaki değerlere göre en isabetli namaz vakitleri yatsı için 17 ve imsak için 19 dereceleri kullanılarak hesaplanmasıdır. Bizim yatsı namazında 17, imsak vaktinde de 19 kullanmamızın dayanağı bu eserdir. Diyanet Takvimi ise 1983 yılından itibaren hem yurt içinde hem yurt dışında imsakta 18, yatsıda 17 dereceyi kullanmaya başladı.

Kullanılan derecelerin farklı olması, namaz vakti olarak takvime farklı yansıyor. Derece farklılığından dolayı yatsı ve imsak vaktinin girmesiyle alakalı tartışmalar olabiliyor. Fıkhî olarak yatsı vakti, güneş battıktan sonra ufukta kızıllık kaybolduğu zaman başlar. Buradaki tartışma, “Kızıllık ne zaman kayboluyor?” üzerine yapılıyor. Bununla ilgili farklı görüşler var. İmsak ve yatsı için farklı dereceleri beyan edenler de olmuştur. İslam alimlerinin ittifak ettiği 17, 19′dur. Biz, Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın eserini de göz önünde bulundurarak, ufuktan kızıllığın kaybolma anının derece olarak karşılığını, 17 olarak kabul ediyoruz.

Yükseklik namaz vakitlerini etkiler mi?

Bir yerin namaz vaktini hesaplamada, sıcaklık, nem, basınç, yükseklik çok önemlidir. Dünyanın her yerindeki sıcaklıklar sabit, nemler basınçlar sabit ve yükseklikler sıfır olarak kabul ediyorlar, böyle bir şeyin olması ilmen mümkün değildir. Böyle bir şeyi iddia edemezsiniz. Biz bu durumları dikkate alarak sabit temkine ve ilave olarak birde yükseklik temkini kullanıyoruz. İnsanlar sabit temkini konuşuyorlar ama bunu (yüksekliği) bilmiyor.

Boğazı bir Üsküdar’dan seyretmek var, bir de Çamlıca tepesinden. Çamlıca tepesine çıktığınızda herkes Üsküdar’dakiyle aynı manzarayı gördüğünü iddia edebilir mi? Çamlıca Tepesinden İstanbul’u farklı ve daha geniş açıdan görebilirsiniz. İşte bunun gibi yükseklik namaz vakitlerini çok etkiliyor.

Mesela ülkemizde 250 metre yükseklik İstanbul’un namaz vakitlerini 3-4 dakika etkiler. Bu yükseklikte yazın vakit geç girer, kışın da tam tersi olur. Bu fark kutuplara doğru daha da artar. Köln’de 250 metre yükseklik namaz vakitlerini 8 dakika, Oslo’da 19 dakika, kutuplara doğru ise daha fazla etkiler. Ben 35 dakika fark olan yerleri bizzat gördüm. Yüksek binalar da buna benzer. Binanın ilk katıyla en üst katında vakit aynı anda girmez. İstanbul’da yüksek binada (250 metre) oturan birisi iftarı alt kattakinden 4 dakika sonra açması gerekir.

Oslo, Stocholm özellikle de İskandinav ülkelerinde yüksekliğin etkilediği çok anormal şeyler var. Her yerin farklı yükseklikleri, farklı değerleri var. En önemlisi, bulunan enlemden kaynaklanan ışığı alış açıları da farklı.

Biz fıkıh kitaplarından, “Görerek başlayın; görerek bitirin.” bilgisini öğrendik. Aynı şekilde namaz vakitlerinde de vaktin olabilmesi için çıplak gözle görülebilmesi esastır. İnsanlar güneşin batmadığını görüyorsa, siz istediğiniz kadar formül ve hesaplama deyin, bu doğru olmaz.

Bir şehir için hesapladığınız vakit, şehrin tamamında nasıl kullanılıyor?

Bir şehrin namaz vakitlerini oranın valilik binasının koordinatlarına göre hesaplıyoruz. İstanbul valiliği için yapılmış bir hesabı Tuzladan Çatalca’ya, Adalar’dan Beykoz’a, Ümraniye’den Zeytinburnu’na kadar İstanbul’un her tarafında kullanıyoruz. Hatta eskiden Yalova bile İstanbul’un vakitlerini kullanıyordu. Yani, “Nokta için yaptığımız hesapları alanda kullanıyoruz.” Ayrıca Fazilet Neşriyat takvimin sonunda ilçelerin vakitleri de var.

Aslında nokta hesabı nokta atışı için kullanılır. Mesela bir yere ulaşılacaksa oranın koordinatlarının bilinmesi yeterlidir. Lakin noktada yaptığımız hesabı alanda kullanacaksak, o zaman bu alanın tamamını göz önünde bulunduracak bir hesap ortaya koymamız icap eder. Çünkü insanların hepsi o noktaya göre ibadet edecek. Onun için de bizim özellikle sabit temkin değerlerini bu alanı kapsayacak şekilde yapmamız gerekir. Biz buna ”isabetli değer” diyoruz.

Bu hususta en çok sorulan, “Ortalamasını mı kullanıyorsunuz?” sorusu oluyor. Öyle bir şey olamaz. Ortalamayı kullandığınız zaman maksimum ve minimum değerlerini göz ardı etmiş olursunuz. Biz orada maksimum ve minimum değerleri alıyoruz, onları kapsayacak şekilde ortalama değil isabetli değeri tercih ediyoruz.

İsabetli değeri bulmak için de sıcaklık, nem, basınç, yükseklik, enlem, boylam, arazi yayılımı gibi değerlerin hepsini göz önünde bulunduruyoruz. Dikkat ederseniz bu değerlerin hepsi uluslararası standartta astronomi otoritelerinin tarafından kullanılan ölçüler ve değerler. Yani sadece bize özel değerler değil, uluslararası kabul görmüş formülleri kullanıyoruz. Ancak bizim bir farkımız var; O da bu bilgileri fıkhî süzgeçten geçiriyor olmamız.

Vaktin girmediği bölgelerde nasıl bir uygulama yapıyorsunuz?

Öncelikle mesele hakkındaki fıkhî görüşleri izah edelim. Hanefi mezhebine göre “Bir yerde vakit girmiyorsa orada namazın farziyyeti düşer.” bunu yatsı namazı için söylüyorum. Şafi mezhebine göre ise Cibril Hadisi uygulanır. Yani, vakit giren en yakın yere göre amel edilir.

Almanya ve kutup bölgesine yakın ülkelerde (47 derece 30 dakika ve üzeri) yatsı namazı ve sabah namazı gerçekten çok zor icra ediliyor. Yatsı vakti girdikten birkaç dakika sonra sabah namazının vakti giriyor. İnsanlar bu azıcık vakitte namazı kılma hususunda zorluk yaşıyorlar. Onun için vaktin sukut etmesi (düşmesi) fetvası bir nimettir.

Hanefi mezhebine göre vaktin girmediği yerlerde biz namaz vaktini yazmıyorduk. Ama fıkhi bilgileri zayıf olan insanların endişeli sözlerine karşı fitneye (karışıklığa) sebep olmasın diye takvimlere takdiri vakitleri koymaya başladık.

Ancak, “Hanefi mezhebine göre amel etmek istiyorsanız fetva budur. Şafi mezhebine göre amel etmek istiyorsanız fetva budur.” şeklinde izahatı da ekledik.

Fazilet Takvimi dünyada kaç farklı bölgenin namaz vakitlerini hesaplıyor?

Biz 50′den fazla ülkenin ve 2 bine yakın şehrin namaz vakitlerini hesaplıyoruz. Bu sayı her geçen gün artarak devam ediyor. Geçenlerde bizden Bumerans diye bir kutup şehrinin namaz vakitleri istendi. Bu hadise bizi çok duygulandırdı. Çünkü orası kutup bölgesinde bir şehirdi. Orada da Müslümanlar vardı. “Kutuplarda namaz vakti nasıl hesaplanır?” diye kutup bölgesinin teorik hesaplarlarını yapıyorduk. Lakin pratiğini hiç yapmamıştık. Hesaplamalarını yapıp gönderdik.

Netice olarak söylemek istedikleriniz neler?

Şu an geldiğimiz yer, rüyasını bile göremeyeceğimiz yer, Elhamdülillah! Teknolojinin gelişmesi, matbaa tekniklerinin gelişmesi, bir de ekonomik imkânların artması işimizi kolaylaştırdı. İlk namaz vaktini hesapladığımda sadece bir şehir 25 dakika sürüyordu. Biz bugün 5000 şehrin namaz vakitlerini hesaplıyoruz. O hızla bunu bir yılda dahi tamamlayamazdık.

Çalışmalarımızı iyi bir ekiple sürdürüyoruz. Teknik alt yapıya yatırımlar yapıldı. Vizyonumuz da bu yüzyıla uygun. Şu an koordinat çalışmalarında belli bir noktaya gelindi. Namaz vakitlerinde isabetli olduğumuzu herkes söylemeye başladı. Müslümanların olduğu her yere Hazreti Allah’ın yardımıyla namaz vakitleri hizmetini götüreceğiz inşAllah.


İnsan ve Hayat Dergisi
Aralık 2012 Sayısı

Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9214
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Fazilet Takvimi - 2016 Yılı Arka Sayfa Fihristi
« Yanıtla #9 : 20 Ocak 2016, 04:59:20 »
2016 FAZİLET TAKVİMİ İÇİNDEKİLER
http://www.fazilettakvimi.com/tr/muhim_aciklamalar/11.html

OCAK
1..... Her Hayırlı İşin Başı Besmele
2..... Ashâb-ı Kirâm
3..... Hak Geldi, Bâtıl Zâil Oldu
4..... Faydalı Kitaplar Çok Okunmalı
5..... Hakîkî İlim
6..... Sultan Dördüncü Mehmed Han
7..... En Kıymetli Sermâye: Ömür
8..... Müslümanların İran Kisrasını İslâm’a Daveti
9..... Allâhü Teâlâ’ya Îmân
10..... En İyiler Ve En Kötüler
11..... İslam’ın İlk Ordusu: Ashâb-ı Bedir
12..... Kisra’nın Beyaz Sarayının Fethi
13..... Resûlullah’ın Müjdesi: Kisra’nın Beyaz Sarayının Ganimetleri
14..... Şirkten Ancak Amelleri İhlâsla Yapan Kurtulur
15..... “Çok Gülmek Kalbi Karartır”
16..... Sultan Üçüncü Murâd Han
17..... Namazın Anahtarı: Abdest
18..... Hz. Ebûbekr-i Sıddîk’ın Takvâsı
19..... Sevapları Ziyadeleştiren Beş Şey / Zulmün Azı da Zulümdür
20..... Kabirde Sual Haktır
21..... Yalandan Sakının
22..... “Yeyiniz, İçiniz İsraf Etmeyiniz…”
23..... Osmanlı’da Esnaf
24..... “Ben İlmin Şehriyim, Ali O Şehrin Kapısıdır”
25..... Aliyyü’l-Murtezâ’dan Hikmetler
26..... Süfyân-ı Sevrî Hazretlerinden
27..... Şeyh Edebâlî Hazretleri
28..... İçkideki On Zarar Ve Tehlike
29..... Beş Kişiyle Arkadaş Olma / Mutfağımız: Kuru İncir Tatlısı
30..... Nîmetlere Şükür / İftitah Tekbiri
31..... İlmihâl Öğrenmek Her Müslümana Farzdır

ŞUBAT
1..... “Allah’tan Hakkı İle Ancak Âlimler Korkar…”
2..... Tevessül
3..... Sultan İkinci Murad Han (Rah.)
4..... İslam’ın Şartlarına Riâyet Eden Cennete Girer
5..... Otuz İki Farzı Bilip İnanmak Farz-ı Ayındır
6..... Deli Hüseyin Paşa
7..... Amellerde İhlâs / Kötü Huyludan Bir şey İsteme
8..... Hazret-i Ömer’in Temennisi / Bağdat Fâtihi Dördüncü Murad Han’ın Vefatı
9..... Hazret-i Ebûbekir’in Cömertliği / Cemaziyelevvel Ayı İctimâ‘ı, Ru’yet Ve Başlangıcı
10..... Sultan İkinci Abdülhamid Han Devri Tüp Geçit Projeleri
11..... Namazlarda Kıyam
12..... İlmihâl: Îmâ İle Namaz
13..... İmanın İkinci Şartı: Meleklere Îmân
14..... Ashâb-ı Bedir: Sa‘d Bin Muâ (r.a.)
15..... Ameli Noksan Olan Kimseyi Nesebi İleri Götürmez
16..... Ömerü’l-Fârûk Hz.’nin Maaşı
17..... Şeyh Şâmil
18..... İlimle Amel Etmek
19..... Yardımlaşmak Mü’minlerin Ahlâkındandır
20..... Ömer Bin Abdülazîz’in Bir Hutbesinden
21..... Mukaddesâta Hürmet
22..... Az Yemenin Faydaları
23..... Erkam Bin Ebi ’L-Erkâm (r.a.)
24..... İnsanların En Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır
25..... Gecenin Fazileti
26..... “Duâ İbadettir” / Atalar Sözü
27..... Ölümü Çokça Hatırlayınız
28..... Allâhü Teâlâ’ya Hamdin Yüksek Kıymeti
29..... Sa‘d Bin Ebî Vakkas’ın Duâsı

MART
1 .....Dilden Düşürülmeyecek Yedi Şey / Âlimlere Hürmet
2 .....Emîr Sultân Kuddise Sirruhû
3 .....Babanın Duâsı Dertlere Devâdır
4 .....Salâhaddin Eyyûbî
5 .....En Güzel Kıssa / Sakın Terk-i Edebden!
6 .....Vedâ Hutbesi’nden -1-
7 .....Vedâ Hutbesi’nden -2-
8 .....Kendisinden Önce Vefât Eden Üç Evlâd Ateşten Perde Olur
9 .....Hakîkî İlim Allah’ı Bilmektir
10. .....İlim Talebesine Nasîhat
11. .....Beş Nimet Verilen Beş Şeyden Mahrum Olmaz
12. .....Hazret-i Bilâl’in Ezânı
13. .....Ashâb-ı Bedir: Bişr Bin El-Ber (r.a.)
14. .....İlk Hekim Ve Cerrah Mektebi
15. .....Teyemmüm
16. .....Allah Beni Her Zaman Ve Her Yerde Görür / Vefatlarından Sonra Ana Babaya İyilik
17. .....Son Nefeste Şeytanın Hîlesi
18. .....Çanakkale’den Mektup
19. .....İlmihâl: Namazın Farzlarından Kırâat
20. .....İlmihal: Kitaplara Îmân
21. .....Hz. Ömer’in Kerâmeti: “Yâ Sâriye! Dağa Dağa”
22. .....Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Bir Hutbesi / Ay Tutulması
23. .....Uhud Gazâsı (M. 625)
24. .....Halîfe Harun Reşîd (r.h.)
25. .....Peygamber Efendimiz’in Selâmı Alması / Amellerde Dikkat Edilecek Şeyler
26. .....Allâhü Teâlâ Ganî’dir / Beyit
27. .....Namazın Şartlarından: Hadesden Tahâret
28. .....Hz. Ümmü Rûmân Binti Âmir
29. .....İyi Kitap
30. .....Hesapsız Cennete Girenler
31. .....Müslümanlar Mukaddesâta Hürmet İle Mükelleftir

NİSAN
1 .....Îmân Kalp İle Tasdîk, Dil İle İkrâr Etmektir
2 .....Mü’min’in Vefâtı Nasıl Olur
3 .....Resûlullâh’ın Yedi Tavsiyesi / Kabirde Mü’minin Hâli
4 .....En Büyük İstiğfar: Tesbih Namazı
5 .....Receb-i Şerîf: Allâhü Teâlâ’nın Ayı
6 .....Regâib Gecesi Ve Bu Gecede Yapılacak İbâdetler
7 .....Regâib Kandili / Ashâb-ı Bedir: Besbese Bin Amr (r.a.)
8 .....Receb Ayında Kılınacak Namaz
9 .....Tevbe Etmek Farzdır
10 .....Receb Ayının Fazîleti
11 .....Sizin İçin Bu Gün Daha Hayırlı
12 .....İhlâs Sûresinin Faziletleri
13 .....Hâtem-i Esam Hz.den Hikmetler
14 .....Ömrün Kıymetini Nasıl Bildiler?
15 .....Ashâb-ı Bedir: Berâ Bin Ma‘rûr
16 .....Namazlarda Rükû
17 .....Receb Ayında Kılınacak Namaz
18 .....Hz. Muâviye’nin Kendini İmtihânı
19 .....Peygamberlere Îmân
20 .....“Kim Kabrimi Ziyâret Ederse Şefâatim Vâcip Olur.”
21 .....Ekmeğe Hürmet Ediniz
22 .....İlim Öğrenirken Vera’
23 .....Gusül (Boy Abdesti)
24 .....İlimle Yapılan Amel Makbûl Olur
25 .....Allah’ın Yardım Ettiği Muvaffak Olur
26 .....Ulü’l-Azm Peygamberler / İnsanın Gözünü Ancak Toprak Doldurur
27 .....Receb Ayında Kılınacak Namaz
28 .....Allâh’a Hakkı İle Şükür Nasıl Olur?
29 .....Haram Yiyenin İbâdeti Kabul Olmaz / Hz. Ebûbekr’in Nasîhati
30 .....“İşin Aslı Allah’ın Emrine Tâzîm Mahlukâtına da Şefkattir”

MAYIS
1 .....Kudüs’ün Fethi (H. 15-M. 636)
2 .....Mi‘râc Gecesi’nde Ve Gündüzünde Yapılacak İbâdet
3 .....İsrâ Ve Mi’râc Mûcizesi
4 .....İlim Talebesine Nasîhatlar
5 .....İmâm-ı Âzam Hazretlerinin Takvâsı
6 .....İmâm-ı Âzam Hazretlerinin Bazı Husûsiyetleri
7 .....İmâm Mâturîdî’nin İlticâsı / Şâbân-ı Şerîf
8 .....Şâban Ayının Fazîleti
9 .....Peygamberimiz Tarafından Verilen Saltanat / Bilmeceler
10 .....Peygamber Efendimiz’in Bir Mûcizesi
11 .....Ashâb-ı Kirâm Arasındaki Kardeşlik
12 .....Salevât-ı Şerîfe’nin Fazîleti
13 .....Salevât-ı Şerîfe’nin Bazı Faideleri
14 .....Peygamberimiz’in (s.a.v.) Bazı Husûsiyetleri
15 .....Âdil Melik: Sultan Nûreddin Zengi
16 .....Kur’an’ın Kıyamet’e Kadar Muhâfazasının Sırrı
17 .....Fıkıh: Öşür
18 .....Mezheblerin Tarihçesi
19 .....Berât Gecesinin İsimleri
20 .....Berât Gecesi’nde İbâdet
21 .....Berât Gecesinin Faziletleri
22 .....Ashâb-ı Bedir: Übey Bin Ka‘B
23 .....Evvâbîn Namazı / İlim Öğretme Usûlü
24 .....İlmihal: Namazlarda Secde
25 .....Ebedî Kurtuluş İlim, Amel Ve İhlâs İledir
26 .....Mü’minin Vasıfları / Atalar Sözü
27 .....Zekât Ve Sadakanın En Makbulü
28 .....Kıble Saati Ve Dünya Kıble Günü
29 .....İstanbul’un Fethinde Evliyâ’nın Yardımı
30 .....Fetvâ Vermekte İhtiyatlı Olmak
31 .....“Namazı Dosdoğru Kılınız Ve Zekâtı Veriniz”

HAZİRAN
1 .....Kur’ân-ı Kerîm’e Hürmet
2 .....Namaz Ve İmsak Vakitleri Hakkında / Şa’bân Ayının 27’nci Gecesinde Kılınacak Namaz
3 .....Ramazân-ı Şerîf’te Tavsiye Edilen Bazı İbadetler / Atalar Sözü
4 .....Ramazân-ı Şerîf’in İlk Akşamı Kılınacak Namaz
5 .....Terâvîh Namazı Nasıl Kılınır?
6 .....Ramazan Ayı, Rahmet Ve Mağfiret Ayıdır
7 .....Resûlullâh Efendimiz’in (s.a.v.) İrtihâli
8 .....Peygamberimiz’in (s.a.v.) Techîz Ve Defni
9 .....Hz. Ebûbekr-i Sıddîk’ın Bir Hutbesi
10 .....Hz. Ebûbekir’in Büyük Hizmeti
11 .....“Kur’ân-ı Kerîm’i Öğreniniz, Onu Devamlı Okuyunuz”
12 .....Zekât Cimrilikten, Kötü Ahlâktan Temizler
13 .....Sadakanın Karşılığı
14 .....Ramazan’da Ümmet-i Muhammed’e Verilen Beş Şey
15 .....Sultan Birinci Murad Han’ın Duâsı Ve Şehit Edilmesi
16 .....Gece Namazı
17 .....Hazret-i Osman Ve Zevcesi
18 .....Kadir Gecesi’ni Bulmak
19 .....Îtikâf Sünnet-i Müekkededir / İfşâ Edene Sır Verilmez
20 .....İnsanlara Akılları Seviyesinde Konuşunuz
21 .....Ömrün Kıymetini Bilmek
22 .....İlim Öğretmenin Bazı Âdâbı
23 .....Kalpler Ancak Allâh’ı Zikir İle Mutmain Olur
24 .....Fâzıl Ahmed Paşa Ve Girit’te Son Zafer
25 .....Osmanlı’ya Telgraf’ın Gelmesi
26 .....Ashâb-ı Bedir: Evs Bin Havliy
27 .....Uhuddan Bir Sahne
28 .....Zikir, Gafleten Kurtulmak Demektir
29 .....Namazda Salli-Bârik Okumak
30 .....Kadir Gecesi Bin Aydan Hayırlıdır / Kadir Gecesi’nde Ne Yapılır?

TEMMUZ
1 .....Kadir Gecesi’nin Bazı Husûsiyetleri
2 .....Sadaka-i Fıtır (Fitre) Vâciptir
3 .....İlim Öğretmenin Bir Adabı
4 .....Bayram Namazı Nasıl Kılınır? Arefe ve Bayram Gecelerini İhya
5 .....Sıla-i Rahimin Faziletleri
6 .....Dünya Ölü Oğlaktan Değersizdir / Yalnız Kendini Düşünen İnsanlıktan Uzaktır
7 .....“Din Kardeşinle Çekişme…”
8 .....İnsanların En Şerlisi Kötü Âlimler
9 .....Hakiki Âlimler Âhireti Güzel Görenlerdir
10 .....Halife’nin Hilim Ve Sabrı
11 .....İçki Ve Kumar Haramdır
12 .....Ashâb-ı Bedir: Enes Bin Muâz (r.a.)
13 .....Hz. Âişe-i Sıddîka’nın Vefâtı
14 .....Ehl-i Sünnet Mezhebi’nde Kerâmet Haktır
15 .....Kıble Saati Ve Dünya Kıble Günü Nedir?
16 .....Âhiret Gününe Îmân
17 .....Abdülkâdir Geylânî (k.s.)
18 .....Sâlih Adamda Helâl Mal Ne Güzeldir
19 .....Ashâb-ı Bedir: Enese (r.a.) / Yangın Tedbirleri
20 .....En Faziletli Amel Namazdır / Müslüman Kadın Gayr-i Müslim İle Evlenemez
21 .....Namazın Farz Ve Vacipleri
22 .....Gıybet
23 .....Çocuklara Verilen Sözler Tutunuz / Niyaz Ehlinin Allah’ı Zikri
24 .....Haram Yemenin Vücûda Tesiri
25 .....(İspanya) Endülüs’ün Fethi
26 .....Bahtiyar Ve Bedbaht Eden Şeyler / Şeytanı Öfkelendirmek
27 .....Halîfe Hârun Reşid Ve Behlül Dânâ
28 .....Sultan İkinci Mahmûd Han
29 .....Fıkıh: Öşür
30 .....Şeytân Mü’mine Vesvese Verir
31 .....İmâm Ahmed Bin Hanbel

AĞUSTOS
1 .....Osmanlılar
2 .....Dünya’da Allah’tan Korkan Âhirette Emindir
3 .....Nurları, Güneş Gibi Olanlar
4 .....“Hayrı Söyle, Yoksa Sus”
5 .....Niyetin Ehemmiyeti / Bahhâs Bin Sa‘lebe (r.a.)
6 .....Namazları Vaktinde Kılmak
7 .....Haccın Fazîleti
8 .....Ehl-i Sünnet İtikâdı
9 .....“Hicret, Allâh’ın Yasaklarını Terketmektir”
10 .....Mal Ve Beden İle İbâdet: Hac
11 .....Takvâ Nedir?
12 .....Yemeğin Bir Adabı / Allâh’ı Zikretmenin Ehemmiyeti
13 .....Haccın Şartları Ve Kısımları
14 .....Güneşi Sağıma, Ayı Soluma Verseler
15 .....Peygamberimiz’den Sonra İnsanların En Faziletlileri
16 .....Behlûl Dânâ’nın Harun Reşîd’e Nasihati
17 .....Ümmü Süleym (R.Anhâ)
18 .....Ümmü Süleym Ve Enes Bin Mâlik Hazretleri / Hazret-i Ali’nin (k.v.) Yahudi’ye Cevabı
19 .....Haccın Fazîleti
20 .....Lokman Aleyhisselam’dan Nasîhatler
21 .....Peygamber Efendimiz’e Niçin Salevât Okuruz
22 .....Çâresizlere Çâre Ol Ki Sana Da Yardım Olunsun
23 .....Hz. Ebûbekr ’in Hz. Ömer ’i Halife Tayini Ve Vefâtı
24 .....Sırât
25 .....Haccın Hikmeti
26 .....En Kötü Ticâret / Ortak Kesilen Kurbanın Taksîmi
27 .....Kurban Nisâbı Ve Vâcib Olmasının Şartları
28 .....Kurbanın Fazîleti / Kurban Kesmede Bazı Mekruhlar
29 .....Akîka Kurbanı / Kurban Kesmeye Dâir Bâzı Meseleler
30 .....Kişi Hangi Kurban’ı Yiyemez / Eti Yenen Ve Yenmeyen Kurbanlar
31 .....Hangi Hayvanlar Kurban Olmaz

EYLÜL
1 .....Kurbanın Müstehabları
2 .....Zilhicce Ayı Ve İlk On Gecenin Fazileti / Zilhiccenin İlk On Gününde Ne Yapılır?
3 .....Hangi Hayvanlar Kurban Edilir? / Kurban Etinin Taksîmi
4 .....Kurban / Kurbanda Temizlik Ve Etin Muhâfazası
5 .....Kurbanın Bazı Hikmetleri / Kurban Keserken Besmeleye Dâir
6 .....Kurban Nasıl Kesilir?
7 .....En Faziletli Gün Arefe Günü
8 .....Hacca Gidemeyen Müslüman Ne Yapmalı?
9 .....Teşrîk Tekbîri / Kurban Kesemeyenler Ne Yapmalıdır?
10 .....Kurban Bayramı Günü Müstehab Olan Şeyler / Kurban Kestikten Sonra Ne Yapılır
11 .....Bayram Namazı Nasıl Kılınır? Arefe Ve Bayram Gecelerini İhya
12 .....Kurbana Âit Bazı Hükümler
13 .....Allah Yolunda Hizmetin Mükâfâtı / Az Bir Amelin Kazandıracağı Mükâfat
14 .....Cimrilikten Kurtaran Üç Şey / Kibirlenme, Gün Gelir Fakir Olursun
15 .....Büceyr Bin Ebî Büceyr (r.a.) / Altı Kişiye Bağışlanan Altıyüzbin Kişi
16 .....Silsile-i Sâdât’ın 33. Ve Son Halkası Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) (1)
17 .....Silsile-i Sâdât’ın 33. Ve Son Halkası Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) (2)
18 .....Tefekkür Gibi İbâdet Yoktur
19 .....Allâh Rızasına Ermek İçin Kendini Fedâ Edenler
20 .....Hazret-i Ebûbekir’in (r.a.) Fazileti
21 .....Ne Kıymet Verir Size Rabbim, Duânız Olmasa
22 .....İslam Adâleti
23 .....Güzel Ahlâk
24 .....Duânın Âdâbından
25 .....Gıybet Eden Sevablarını Kaybeder
26 .....Haram Lokma Doğru Yoldan Ayırır / Çocuk Terbiyesine Dâir
27 .....Dâvûd-i Tâî Rahimehullâh
28 .....Tevbe Nasıl Olur?
29 .....Zilhicce’nin Son Gecesi Yapılacak İbâdet / 30 .....Muharrem Ayı

EKİM
1 .....Muharrem Ayının Birinci Gününde Ne Yapılır?
2 .....Peygamberlerin Mübârek Naaşları Çürümez / Muharremin Biri İle Onu Arasındaki Namaz
3 .....Allâhü Teâlâ’yı Bilmek
4 .....İmânın Altıncı Şartı
5 .....Allâhü Teâlâ’ya Sığınmak
6 .....Gıybetten Tevbe
7 .....Eyâs Bin Evs / Hacer-i Esved’i İstilam Eden Allah’a Biat Etmiş Olur
8 .....Hatm-i Enbiyâ’nın Târifi
9 .....Muharrem Ayının 9. Ve 10. Gecelerinin İhyâsı / Âşûrâ Günü Olmuş Ve Olacak Bâzı Mühim Hâdiseler
10. .....Âşûrâ Günü Neler Yapılır?
11. .....Âşûrâ Gününün Fazileti
12. .....Cennet Nimetleri
13. .....İmâm Zeynelâbidîn (k.s.)
14. .....Nizâmülmülk
15. .....Mestler Üzerine Mesh Etmek Ehl-İ Sünnetin Alametindendir
16. .....Rızkı Helâlden Aramak Farzdır / Osmanlı’da Hîlekârlara Verilen Cezalar
17. .....Cennete Ancak İman İle Girilir
18. .....Şehîdliğin Fazîleti
19. .....Günahları Temizleyen On Şey
20. .....Müminlerin Cennette Duâları
21. .....Allâhü Teâlâ’nın En Sevdiği Duâ
22. .....Âlimler İki Kısımdır
23. .....Meleklerin Ümmet-i Muhammed’e Yardımı
24 .....Şirke Düşmeyen, Kan Dökmeyen Cennete Girer /  Ashâb-ı Bedir: Eyâs Bin Bükeyr (r.a.)
25. .....Nâfile Namazlar
26. .....Allah’ın Huzurunda, Zühd Ve Verâ Ehli Olacaktır
27. .....Allâme Siyelkûtî Hazretleri
28. .....İbrâhîm Aleyhisselâm’ın Evlatları
29. .....Hz. Hâtem-i Esam’dan Hikmetler (1)
30. .....Hz. Hâtem-i Esam’dan Hikmetler (2)
31. .....İmâm-ı A‘zam Hazretlerinin Yüksek Zekâsı

KASIM
1 .....Kelime-i Tevhîd’in Fazîletleri
2 .....Fırat Kenarında Bir Oğlak Zâyî Olsa Ömer’den Sorulur
3 .....Hz.Ömer’in Şehit Edilmesi
4 .....Hz. Osman’ın Halife Seçilmesi
5 .....Musîbete, Tâate Ve Günahlara Sabrın Fazîleti
6 .....Hastalıklar Günahlara Keffârettir / Müminin Alametleri
7 .....Gizli Sadaka Allah’ın Gadabını Söndürür
8 .....Ashâb-ı Bedir: Bilâl-i Habeşî (r.a.)
9 .....Ölümü Günde Yirmi Kere Anan Şehidlerle Haşrolur
10 .....“…Hepiniz Allah’a Tevbe Ediniz Ey Mü’minler…”
11 .....Akıllı Ve Kâmil Müminlerin Vasıfları
12 .....Sâlih Amellerin Sâhibine Faydası
13 .....İmâm Muhammed Bâkır (k.s.)
14 .....Hazret-i Ebûbekir’in Rivâyet Ettiği Bazı Hadîs-i Şerîfler / Gıybet
15 .....Kulun Vazîfesi Allah’a İbâdettir
16 .....Allâhü Teâlâ Ölümü Çok Hatırlayanı Sever
17 .....Sahâbe-i Kirâm’da Allâh Korkusu
18 .....Allâhü Teâlâ Sabredenlerle Beraberdir
19 .....Peygamberlerin Mirası İlimdir / Mümindeki Üç Haslet
20 .....Peygamberler Onun İlminden Bir Noktadır
21 .....Münafıkların Dırar Mescidi
22 .....İhlâs Sûresinin Faziletleri / “Ekmeğe Hürmet Ediniz”
23 .....Geceleri İbâdetle İhyâ Etmek
24 .....Peygamber Efendimiz (s.a.v.)
25 .....Namaz
26 .....Âlimin Âbid Üzerine Fazîleti
27 .....Ashâb-ı Bedir: Beşîr Bin Sa‘d (r.a.)
28 .....Ümmet-i Muhammed’in Bazı İmtiyazları
29 .....Kötülüğe İyilikle Mukabele / Saferu’l-Hayr
30 .....Peygamber Efendimiz Buyurdular

ARALIK
1 .....İslâm Tarihinde Şeyhulislâmlık
2 .....“Dîn, Nasîhattir”
3 .....Seyyid Ahmed (Emir) Buhârî
4 .....İmâm-ı A‘zam’ın Takvâsı
5 .....Ashâb-ı Kirâmın Fazîletine Dair
6 .....Kur’an Okumanın Fazileti
7 .....Âyetü’l-Kürsî’nin Fazîleti
8 .....Allâh İçin Sevenler
9 .....Peygamberimiz’in Şefâati Haktır
10 .....“Muhammed Mustafâ, Allâh’ın Resûlü Ve İnsanların Efendisidir”
11 .....Velâdet (Mevlid) Kandili / Resûlullâh Efendimizin Bazı Yüksek Vasıfları
12 .....Peygamberimizin Bazı Husûsiyetleri
13 .....İsmâil Aleyhisselâm
14 .....Nuh Aleyhisselâm’ın Gemisini İnşâsı
15 .....Müslümanların Çocukları Şefâat Ederler / Hâtem-i Tâî’nin Cömertliği
16 .....İnsan Üzerindeki Haklar
17 .....Terk Edilmeyecek Onbeş Şey / Mevlana Celaleddin-i Rûmî
18 .....İhyâü Ulûmi’d-Dîn Kitâbı
19 .....Neme Lazımcılığın Zararı
20 .....İmâm Şâfiî / Bir Mesele: Tırnaktaki Boya
21 .....Verâ’ın Tamam Olması İçin / İmam Şâfiî Hz. Fazileti
22 .....Allâhü Teâlâ Benim Ümmetimi İki İsimle İsimlendirdi / Mü’min Âllah’ın Nuru İle Bakar
23 .....Peygamberimiz’e İman
24 .....Sabreden Ve Şükredenler
25 .....İlim, Amel Etmek İçindir
26 .....Ezâni (Gurûbî) Saat Nedir?
27 .....“Temizlik İmanın Yarısıdır”
28 .....Hz. Îsâ, Ahmed Aleyhisselamı Müjdelemiştir
29 .....Hakiki Bir Mü’min’in Tefekkürü
30 .....Bir Kavme Benzemeye Çalışan Onlardandır
31 .....Kurân Tefsirine Dâir


http://www.fazilettakvimi.com/tr/muhim_aciklamalar/11.html

Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9214
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Fazilet Takvimi 2016 Yılı Arka Sayfa Alfabetik Fihrist
« Yanıtla #10 : 20 Ocak 2016, 05:04:21 »
Fazilet Takvimi 2016 Yılı Arka Sayfa Alfabetik Fihrist

Abdülkâdir Geylânî Kuddise Sirruhû / 17 Temmuz
Âdil Melik: Sultan Nûreddin Zengi / 15 Mayıs
Âhiret Gününe Îmân / 16 Temmuz
Akıllı Ve Kâmil Müminlerin Vasıfları / 11 Kasım
Akîka Kurbanı / 29 Ağustos
Âlimin Âbid Üzerine Fazîleti / 26 Kasım
Âlimler İki Kısımdır / 22 Ekim
Âlimlere Hürmet / 1 Mart
Allah Beni Her Zaman Ve Her Yerde Görür / 16 Mart
Allah İçin Sevenler Arş-ı A’lânın Gölgesindedirler / 8 Aralık
Allah Rızasına Ermek İçin Kendini Fedâ Edenler / 19 Eylül
Allah Yolunda Hizmetin Mükâfâtı / 13 Eylül
Allâh’a Hakkı İle Şükür Nasıl Olur? / 28 Nisan
Allâh’ı Zikretmenin Ehemmiyeti / 12 Ağustos
Allah’ın Huzurunda, Zühd Ve Verâ Ehli Olacaktır / 26 Ekim
Allah’ın Yardım Ettiği Muvaffak Olur / 25 Nisan
Allah’tan Hakkı İle Ancak Âlimler Korkar…” / 1 Şubat
Allâhü Teâlâ Benim Ümmetimi İki İsimle İsimlendirdi / 22 Aralık
Allâhü Teâlâ Ganî’dir / 26 Mart
Allâhü Teâlâ Ölümü Çok Hatırlayanı Sever / 16 Kasım
Allâhü Teâlâ Sabredenlerle Beraberdir / 18 Kasım
Allâhü Teâlâ’nın En Sevdiği Duâ / 21 Ekim
Allâhü Teâlâ’ya Hamdin Yüksek Kıymeti / 28 Şubat
Allâhü Teâlâ’ya Îmân / 9 Ocak
Allâhü Teâlâ’ya Sığınmak / 5 Ekim
Allâme Siyelkûtî Hazretleri / 27 Ekim
Altı Kişiye Bağışlanan Altıyüzbin Kişi / 15 Eylül
Ameli Noksan Olan Kimseyi Nesebi İleri Götürmez / 15 Şubat
Amellerde Dikkat Edilecek Şeyler / 25 Mart
Amellerde İhlâs / 7 Şubat
Arefe Ve Bayram Gecelerini İhya / 11 Eylül - 4 Temmuz
Ashâb-ı Bedir: Ahnes Es-Sülemî (r.a.) / 8 Mart
Ashâb-ı Bedir: Bahhâs Bin Sa‘lebe (r.a.) / 5 Ağustos
Ashâb-ı Bedir: Berâ Bin Ma‘rûr (r.a.) / 15 Nisan
Ashâb-ı Bedir: Besbese Bin Amr (r.a.) / 7 Nisan
Ashâb-ı Bedir: Beşîr Bin Sa‘d (r.a.) / 27 Kasım
Ashâb-ı Bedir: Bilâl-i Habeşî (r.a.) / 8 Kasım
Ashâb-ı Bedir: Bişr Bin El-Berâ (r.a.) / 13 Mart
Ashâb-ı Bedir: Büceyr Bin Ebî Büceyr (r.a.) / 15 Eylül
Ashâb-ı Bedir: Enes Bin Muâz (r.a.) / 12 Temmuz
Ashâb-ı Bedir: Enese (r.a.) / 19 Temmuz
Ashâb-ı Bedir: Erkam Bin Ebi ’l-Erkâm (r.a.) / 23 Şubat
Ashâb-ı Bedir: Evs Bin Havliy (r.a.) / 26 Haziran
Ashâb-ı Bedir: Eyâs Bin Bükeyr (r.a.) / 24 Ekim
Ashâb-ı Bedir: Eyâs Bin Evs (r.a.) / 7 Ekim
Ashâb-ı Bedir: Sa‘d Bin Muâz (r.a.) / 14 Şubat
Ashâb-ı Bedir: Übey Bin Ka‘B (r.a.) / 22 Mayıs
Ashâb-ı Kirâm / 2 Ocak
Ashâb-ı Kirâm Arasındaki Kardeşlik / 11 Mayıs
Ashâb-ı Kirâmın Fazîletine Dair Hadîsler / 5 Aralık
Asla Terk Edilmeyecek Onbeş Şey / 17 Aralık
Âşûrâ Günü Neler Yapılır? / 10 Ekim
Âşûrâ Günü Olmuş Ve Olacak Bâzı Mühim Hâdiseler / 9 Ekim
Âşûrâ Gününün Fazileti / 11 Ekim
Atalar Sözü / 26 Şubat / 26 Mayıs / 3 Haziran
Ayasofya’da İlk Ezân (M. 717) / 1 Şubat
Âyetü’l-Kürsî’nin Fazîleti / 7 Aralık
Az Bir Amelin Kazandıracağı Mükâfat / 13 Eylül
Az Yemenin Faydaları / 22 Şubat

Babanın Duâsı Dertlere Devâdır / 3 Mart
Bağdat Fâtihi Dördüncü Murad Han’ın Vefatı / 8 Şubat
Bahtiyar Ve Bedbaht Eden Şeyler / 26 Temmuz
Başkasının Konuşmasını Câhiller Keser / 5 Nisan
Bayram Namazı Nasıl Kılınır? / 11 Eylül - 4 Temmuz
Behlûl Dânâ’nın Harun Reşîd’e Nasihati / 16 Ağustos
Ben İlmin Şehriyim, Ali O Şehrin Kapısıdır” / 24 Ocak
Berât Gecesi’nde İbâdet / 20 Mayıs
Berât Gecesinin Faziletleri / 21 Mayıs
Berât Gecesinin İsimleri / 19 Mayıs
Beş Kişiyle Arkadaş Olma / 29 Ocak
Beş Nimet Verilen Beş Şeyden Mahrum Olmaz / 11 Mart
Beyit / 26 Mart / 13 Nisan / 14 Nisan / 28 Nisan
Bilmeceler / 3 Şubat / 28 Mart / 9 Mayıs / 13 Eylül
Bir Gayret Numûnesi: Deli Hüseyin Paşa / 6 Şubat
Bir Güzel Ahlak: Şeytanı Öfkelendirmek / 26 Temmuz
Bir Karışı Gasbedenin Boynuna Yedi Kat Yer Geçirilir / 17 Kasım
Bir Kavme Benzemeye Çalışan Onlardandır / 30 Aralık
Bir Mesele: Tırnaktaki Boya / 20 Aralık
Bütün İnsanlar Peygamberimiz’e İman İle Mükellefdir / 23 Aralık

Cemâziyelâhir İctimâ’ı, Ru’yet Ve Başlangıcı / 9 Mart
Cemaziyelevvel Ayı İctimâ‘ı, Ru’yet Ve Başlangıcı / 9 Şubat
Cennet Nimetleri / 12 Ekim
Cennet’in Kapısı İlk Kime Açılır? / 20 Mart
Cennete Ancak İman İle Girilir / 17 Ekim
Cimrilikten Kurtaran Üç Şey / 14 Eylül

Çanakkale’den Mektup / 18 Mart
Çâresizlere Çâre Ol Ki Sana Da Yardım Olunsun / 22 Ağustos
Çocuk Terbiyesine Dâir / 26 Eylül
Çocuklara Verilen Sözleri Tutunuz / 23 Temmuz
Çok Gülmek Kalbi Karartır” / 15 Ocak

Dâvûd-i Tâî Rahimehullâh / 27 Eylül
Dilden Düşürülmeyecek Yedi Şey / 1 Mart
Din Kardeşinle Çekişme…” / 7 Temmuz
Dîn, Nasîhattir” / 2 Aralık
Dinimiz İslâm, Nebîmiz Muhammed Aleyhisselam / 24 Aralık
Duâ İbadettir” / 26 Şubat
Duâ: Ne Kıymet Verir Size Rabbim, Duânız Olmasa / 21 Eylül
Duânın Âdâbından / 24 Eylül
“Dünya Ölü Oğlaktan Değersizdir” / 6 Temmuz
Dünya’da Allah’tan Korkan Âhirette Emindir / 2 Ağustos

Ebedî Kurtuluş İlim, Amel Ve İhlâs İledir / 25 Mayıs
Ehl-i Sünnet İtikâdı / 8 Ağustos
Ehl-i Sünnet Mezhebi’nde Kerâmet Haktır / 14 Temmuz
“Ekmeğe Hürmet Ediniz” / 21 Nisan / 22 Kasım
Emîr Sultân Kuddise Sirruhû / 2 Mart
En Büyük İstiğfar: Tesbih Namazı / 4 Nisan
En Faziletli Amel Namazdır / 20 Temmuz
En Faziletli Gün Arefe Günü / 7 Eylül
En Güzel Kıssa / 5 Mart
En İyiler Ve En Kötüler / 10 Ocak
En Kıymetli Sermâye: Ömür / 7 Ocak
En Kötü Ticâret / 26 Ağustos
Endülüs’ün (İspanya) Fethi / 25 Temmuz
Eti Yenen Ve Yenmeyen Kurbanlar / 30 Ağustos
Evvâbîn Namazı / 23 Mayıs
Ezâni (Gurûbî) Saat Nedir? / 26 Aralık

“Farz Namazlardan Sonra En Fazîletli Namaz Gece Namazıdır.” / 16 Haziran
Faydalı Kitaplar Çok Okunmalı / 4 Ocak
Fâzıl Ahmed Paşa Ve Girit’te Son Zafer / 24 Haziran
Fetvâ Vermekte İhtiyatlı Olmak / 30 Mayıs
Fıkıh: Öşür / 17 Mayıs / 29 Temmuz
Fıkra: Cimrinin Hesabı! / 26 Temmuz
Fıkra: Çömlekler Büyük Olursa! / 19 Aralık
Fıkra: Hırsızın Hiç Mi Suçu Yok! / 29 Nisan
Fıkra: Vermeye Alışmamış! / 13 Haziran
Fırat Kenarında Bir Oğlak Zâyî Olsa Ömer’den Sorulur / 2 Kasım
Fırsatı Ganîmet Bilene Müjde / 11 Şubat

Geceleri İbâdetle İhyâ Etmek / 23 Kasım
Gecenin Fazileti / 25 Şubat
Geçmiş Devletlerin Zübdesi: Osmanlılar / 1 Ağustos
Gıybet Büyük Günahtır / 14 Kasım
Gıybet Eden Sevablarını Kaybeder / 25 Eylül
Gıybet, Kardeşini Hoşlanmayacağı Şeylerle Anmandır” / 22 Temmuz
Gıybetten Tevbe / 6 Ekim
Gizli Sadaka Allah’ın Gadabını Söndürür / 7 Kasım
Gusül (Boy Abdesti) / 23 Nisan
Günahları Temizleyen On Şey / 19 Ekim
Güneş Tutulması / 31 Ağustos
“Güneşi Sağıma, Ayı Soluma Verseler” / 14 Ağustos

Hac: Mal Ve Beden İle İbâdet Hac / 10 Ağustos
Hacca Gidemeyen Müslüman Ne Yapmalı? / 8 Eylül
Haccın Fazîleti / 7 Ağustos / 19 Ağustos
Haccın Hikmeti / 25 Ağustos
Haccın Şartları Ve Kısımları / 13 Ağustos
Hacer-i Esved’i İstilam Eden Allah’a Biat Etmiş Olur / 7 Ekim
Hak Geldi, Bâtıl Zâil Oldu / 3 Ocak
Hakiki Âlimler Âhireti Güzel Görenlerdir / 9 Temmuz
Hakiki Bir Mü’min’in Tefekkürü / 29 Aralık
Hakîkî İlim / 5 Ocak
Hakîkî İlim Ma’rifetullah (Allah’ı Bilmektir) / 9 Mart
Halîfe Harun Reşîd (r.h.) / 24 Mart
Halîfe Hârun Reşid Ve Behlül Dânâ / 27 Temmuz
Halife’nin Hilim Ve Sabrı / 10 Temmuz
Hangi Hayvanlar Kurban Edilir? / 3 Eylül
Hangi Hayvanlar Kurban Olmaz / 31 Ağustos
Haram Lokma Doğru Yoldan Ayırır / 26 Eylül
Haram Yemenin Vücûda Tesiri / 24 Temmuz
Haram Yiyenin İbâdeti Kabul Olmaz / 29 Nisan
Hastalıklar Günahlara Keffârettir / 6 Kasım
Hâtem-i Esam Hazretlerinden Hikmetler / 13 Nisan
Hâtem-i Tâî’nin Cömertliği / 15 Aralık
Hatm-i Enbiyâ’nın Târifi / 8 Ekim
“Hayrı Söyle, Yoksa Sus” / 4 Ağustos
Hazret-i Ali’nin (k.v.) Yahudi’ye Cevabı / 18 Ağustos
Hazret-i Aliyyü’l-Murtezâ’dan (k.v.) Hikmetler / 25 Ocak
Hazret-i Ebûbekir’in (r.a.) Fazileti / 20 Eylül
Hazret-i Ebûbekir’in Cömertliği / 9 Şubat
Hazret-i Ebûbekir’in Rivâyet Ettiği Bazı Hadîs-i Şerîfler / 14 Kasım
Hazret-i Ebûbekr’in Bir Nasîhati / 29 Nisan
Hazret-i Ebûbekr-i Sıddîk’ın (r.a.) Takvâsı 18 Ocak
Hazret-i Muâviye’nin Kendini İmtihânı /18 Nisan
Hazret-i Osman Ve Zevcesi / 17 Haziran
Hazret-i Osman’ın Halife Seçilmesi / 4 Kasım
Hazret-i Ömer’in Temennisi / 8 Şubat
Hazret-i Ömeru’l-Faruk’un Şehit Edilmesi / 3 Kasım
Hekim Beşir Çelebi’nin Firâseti / 12 Ağustos
Hepiniz Allah’a Tevbe Ediniz Ey Mü’minler…” / 10 Kasım
Her Hayırlı İşin Başı Besmele / 1 Ocak
Hesapsız Cennete Girenler / 30 Mart
Hicret, Allâh’ın Yasaklarını Terketmektir” / 9 Ağustos
Hz. Âişe-i Sıddîka Radıyallâhü Anhâ’nın Vefâtı / 13 Temmuz
Hz. Ebûbekir’in Büyük Hizmeti: Mürtedler İle Harb Etmesi / 10 Haziran
Hz. Ebûbekr ’in Hz. Ömer’i Halife Tayini Ve Vefâtı / 23 Ağustos
Hz. Ebûbekr-i Sıddîk’ın Bir Hutbesi / 9 Haziran
Hz. Hâtem-i Esam’dan Hikmetler (1-2) / 29 Ekim / 30 Ekim
Hz. Îsâ, Ahmed Aleyhisselamı Müjdelemiştir / 28 Aralık
Hz. Ömer’in Kerâmeti: “Yâ Sâriye! Dağa Dağa” / 21 Mart
Hz. Ümmü Rûmân Binti Âmir (R. Anhâ) / 28 Mart

İbrâhîm Aleyhisselâm’ın Evlatları / 28 Ekim
İctima’ Nedir, Kamerî Aybaşları Nasıl Tesbit Edilir? / 31 Aralık’tan sonra
İçki Ve Kumar Haramdır / 11 Temmuz
İçkideki On Zarar Ve Tehlike / 28 Ocak
İfşâ Edene Sır Verilmez / 19 Haziran
İhlâs Sûresinin Faziletleri / 12 Nisan / 22 Kasım
İhyâü Ulûmi’d-dîn Kitâbı / 18 Aralık
İkinci Murâd Han’ın Evliyâ’ya İlticâsı / 19 Ekim
İlim Öğrenirken Vera’ / 22 Nisan
İlim Öğretme Usûlü / 23 Mayıs
İlim Öğretmenin Bazı Âdâbı / 22 Haziran
İlim Öğretmenin Bir Adabı / 3 Temmuz
İlim Talebesine Nasîhat / 10 Mart / 4 Mayıs
İlim, Amel Etmek İçindir / 25 Aralık
İlimle Amel Etmek / 18 Şubat
İlimle Yapılan Amel Makbûl Olur /24 Nisan
İlk Hekim Ve Cerrah Mektebi / 14 Mart
İlmihâl Öğrenmek Her Müslümana Farzdır / 31 Ocak
İlmihal: İftitah Tekbiri / 30 Ocak
İlmihâl: Îmâ İle Namaz / 12 Şubat
İlmihal: Kitaplara Îmân / 20 Mart
İlmihal: Namaza Dâir Bazı Tâbirler / 28 Haziran
İlmihâl: Namazın Farzlarından Kırâat / 19 Mart
İlmihal: Namazlarda Ka’de-i Ahire / 17 Ekim
İlmihal: Namazlarda Secde / 24 Mayıs
İmâm Ahmed Bin Hanbel Rahmetullâhi Aleyh / 31 Temmuz
İmâm Mâturîdî’nin İlticâsı / 7 Mayıs
İmâm Muhammed Bâkır Kuddise Sirruh / 13 Kasım
İmam Şâfiî Hazretlerinin Fazileti / 21 Aralık
İmâm Şâfiî Rahimehullâh Buyurdular / 20 Aralık
İmâm Zeynelâbidîn (Kuddise Sirruhû) / 13 Ekim
İmâm-ı A‘zam Hazretlerinin Yüksek Zekâsı / 31 Ekim
İmâm-ı A‘zam’ın Takvâsı / 4 Aralık
İmâm-ı Âzam Hazretlerinin Bazı Husûsiyetleri / 6 Mayıs
İmâm-ı Âzam Hazretlerinin Takvâsı /5 Mayıs
Îmân Kalp İle Tasdîk, Dil İle İkrâr Etmektir / 1 Nisan
İmandan Sonra En Büyük İbâdet: Namaz / 25 Kasım
İmânın Altıncı Şartı: Kadere İnanmaktır / 4 Ekim
Îmânın Dördüncü Şartı: Peygamberlere Îmân /19 Nisan
İmanın İkinci Şartı: Meleklere Îmân / 13 Şubat
İnsan Üzerindeki Haklar / 16 Aralık
İnsanı Şerre Götüren Yalandan Sakının 21 Ocak
İnsanın Gözünü Ancak Toprak Doldurur / 26 Nisan
İnsanlara Akılları Seviyesinde Konuşunuz / 20 Haziran
İnsanların En Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır / 24 Şubat
İnsanların En Şerlisi Kötü Âlimler / 8 Temmuz
İslam Adâleti / 22 Eylül
İslâm Kahramanlarından Salâhaddin Eyyûbî / 4 Mart
İslâm Tarihinde Şeyhulislâmlık / 1 Aralık
İslâm Târihinden: Hazret-i Bilâl’in Ezânı / 12 Mart
İslam’ın İlk Ordusu: Ashâb-ı Bedir / 11 Ocak
İslam’ın Şartlarına Riâyet Eden Cennete Girer / 4 Şubat
İsrâ Ve Mi’râc Mûcizesi / 3 Mayıs
İstanbul’un Fethinde Evliyâ’nın Yardımı / 29 Mayıs
İşin Aslı Allah’ın Emrine Tâzîm Mahlukâtına da Şefkattir” / 30 Nisan
Îtikâf Sünnet-i Müekkededir / 19 Haziran
İyi Kitap / 29 Mart

Kabirde Mü’minin Hâli / 3 Nisan
Kabirde Sual Haktır / 20 Ocak
Kadir Gecesi Bin Aydan Hayırlıdır / 30 Haziran
Kadir Gecesi’nde Ne Yapılır? / 30 Haziran
Kadir Gecesi’ni Bulmak / 18 Haziran
Kadir Gecesi’nin Bazı Husûsiyetleri / 1 Temmuz
Kalpler Ancak Allâh’ı Zikir İle Mutmain Olur / 23 Haziran
Kelime-i Tevhîd’in Fazîletleri / 1 Kasım
Kendisinden Önce Vefât Eden Üç Evlâd Ateşten Perde Olur / 8 Mart
Kıble Saati Ve Dünya Kıble Günü Nedir? / 28 Mayıs / 15 Temmuz
Kıblenin Tespiti Ve “Kıble Saati” / 31 Aralık’tan sonra
Kibirlenme, Gün Gelir Fakir Olursun / 14 Eylül
Kim Kabrimi Ziyâret Ederse Şefâatim Vâcip Olur.” / 20 Nisan
Kişi Bilmediğinin Düşmanıdır / 12 Şubat
Kişi Hangi Kurban’ı Yiyemez / 30 Ağustos
Kötü Huyludan Bir şey İsteme / 7 Şubat
Kötülüğe İyilikle Mukabele / 29 Kasım
Kudüs’ün Fethi (H. 15-M. 636) / 1 Mayıs
Kulun Vazîfesi Allah’a İbâdettir / 15 Kasım
Kur’an Okumanın Fazileti / 6 Aralık
Kur’an’ın Kıyamet’e Kadar Muhâfazasının Sırrı / 16 Mayıs
Kur’ân-ı Kerîm’e Hürmet / 1 Haziran
Kur’ân-ı Kerîm’i Öğreniniz, Onu Devamlı Okuyunuz” / 11 Haziran
Kurân Tefsirine Dâir / 31 Aralık
Kurban / Kurbanda Temizlik Ve Etin Muhâfazası / 4 Eylül
Kurban Bayramı Günü Müstehab Olan Şeyler / 10 Eylül
Kurban Etinin Taksîmi / 3 Eylül
Kurban Kesemeyenler Ne Yapmalıdır? / 9 Eylül
Kurban Keserken Besmeleye Dâir / 5 Eylül
Kurban Kesmede Bazı Mekruhlar / 28 Ağustos
Kurban Kesmeye Dâir Bâzı Meseleler / 29 Ağustos
Kurban Kestikten Sonra Ne Yapılır / 10 Eylül
Kurban Nasıl Kesilir? / 6 Eylül
Kurban Nisâbı Ve Vâcib Olmasının Şartları / 27 Ağustos
Kurbana Âit Bazı Hükümler / 12 Eylül
Kurbanın Bazı Hikmetleri / 5 Eylül
Kurbanın Fazîleti / 28 Ağustos
Kurbanın Müstehabları / 1 Eylül

Latife: Tabîbe Tedavi Parası / 26 Ocak
Lezzetleri Yıkan Ölümü Çokça Hatırlayınız / 27 Şubat
Lokman Aleyhisselam’dan Nasîhatler / 20 Ağustos

Meleklerin Adedini Sadece Allâh Bilir / 23 Ekim
Meleklerin Ümmet-i Muhammed’e Yardımı / 23 Ekim
Mestler Üzerine Mesh Etmek Ehl-i Sünnetin Alametindendir / 15 Ekim
Mevlana Celaleddin-i Rûmî / 17 Aralık
Mezheblerin Tarihçesi / 18 Mayıs
Mi‘râc Gecesi’nde Ve Gündüzünde Yapılacak İbâdet / 2 Mayıs
Muhammed Mustafâ, Allâh’ın Resûlü Ve İnsanların Efendisidir” / 10 Aralık
Muharrem Ayı / 30 Eylül
Muharrem Ayı İctimâ‘ı, Ru’yet Ve Başlangıcı / 29 Eylül
Muharrem Ayının 9. Ve 10. Gecelerinin İhyâsı / 9 Ekim
Muharrem Ayının Birinci Gününde Ne Yapılır? / 1 Ekim
Muharremin Biri İle Onu Arasındaki Namaz / 2 Ekim
Mukaddesâta Hürmet / 21 Şubat
Musîbete, Tâate Ve Günahlara Sabrın Fazîleti / 5 Kasım
Mutfağımız: Aşure / 10 Ekim
Mutfağımız: Ciğer Kavurması / 12 Eylül
Mutfağımız: Domatesli Ekmek Lokması / 26 Haziran
Mutfağımız: Fırında Peynirli Ekmek / 11 Nisan
Mutfağımız: Karnabahar Salatası / 20 Kasım
Mutfağımız: Kerevizli Patates Salatası / 6 Aralık
Mutfağımız: Kuru İncir Tatlısı / 29 Ocak
Mutfağımız: Kuru Üzümlü Kurabiye / 20 Şubat
Mutfağımız: Meyveli Pelte (Pâlûze) / 24 Temmuz
Mutfağımız: Yumurtalı Ekmek / 27 Mart
Mü’min Âllah’ın Nuru İle Bakar / 22 Aralık
Mü’min’in Vefâtı Nasıl Olur / 2 Nisan
Mü’minin Vasıfları / 26 Mayıs
Mümindeki Üç Haslet / 19 Kasım
Müminin Alametleri / 6 Kasım
Müminlerin Cennette Duâları / 20 Ekim
Münafıkların Dırar Mescidi’ni İnşâ Etmeleri / 21 Kasım
Müslüman Kadın Gayr-i Müslim İle Evlenemez / 20 Temmuz
Müslümanlar Mukaddesâta Hürmet İle Mükelleftir / 31 Mart
Müslümanların Çocukları Şefâat Ederler / 15 Aralık
Müslümanların İran Kisrasını İslâm’a Daveti / 8 Ocak

Namaz Ve İmsak Vakitleri Hakkında / 2 Haziran / 31 Aralık’tan sonra
Namaz: Allah’a Yaklaştıran Bazı Nâfile Namazlar / 25 Ekim
Namazda Salli-Bârik Okumanın Hikmeti / 29 Haziran
Namazı Dosdoğru Kılınız Ve Zekâtı Veriniz” / 31 Mayıs
Namazın Anahtarı: Abdest 17 Ocak
Namazın Farz Ve Vacipleri / 21 Temmuz
Namazın Şartlarından: Hadesden Tahâret / 27 Mart
Namazlarda Kıyam: Ayakta Durmak / 11 Şubat
Namazlarda Rükû / 16 Nisan
Namazları Vaktinde Kılmak / 6 Ağustos
Neme Lazımcılığın Zararı / 19 Aralık
Nîmetlere Şükür / 30 Ocak
Niyaz Ehlinin Allah’ı Zikri / 23 Temmuz
Niyetin Ehemmiyeti / 5 Ağustos
Nizâmülmülk / 14 Ekim
Nuh Aleyhisselâm’ın Gemisini İnşâsı / 14 Aralık
Nurları, Güneş Gibi Olanlar / 3 Ağustos
Nükte: Altınlar Ağıza, Dil Keseye / 24 Şubat
Nükte: Doktora İhtiyacı Kalmadı İse! / 23 Nisan
Nükte: Toprağı Yiyen İnsan! / 20 Ağustos

Ortak Kesilen Kurbanın Taksîmi / 26 Ağustos
Osmanlı’da Esnaf  / 23 Ocak
Osmanlı’da Hîlekârlara Verilen Cezalar / 16 Ekim
Osmanlı’ya Telgraf’ın Gelmesi / 25 Haziran
Otuz İki Farzı Bilip İnanmak Farz-ı Ayındır / 5 Şubat

Ölüm Halleri / 23 Eylül
Ölümü Günde Yirmi Kere Anan Şehidlerle Haşrolur / 9 Kasım
Ömer Bin Abdülazîz’in Bir Hutbesinden / 20 Şubat
Ömerü’l-Fârûk Hazretleri’nin Maaşı / 16 Şubat
Ömrün Kıymetini Bilmek / 21 Haziran
Ömrün Kıymetini Nasıl Bildiler? / 14 Nisan
Örnek Bir Hanım: Ümmü Süleym (R.Anhâ) / 17 Ağustos

Peygamber Efendimiz Buyurdular / 30 Kasım
Peygamber Efendimiz’e Niçin Salevât Okuruz / 21 Ağustos
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Bazı Hususiyetleri / 24 Kasım
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Bir Hutbesi / 22 Mart
Peygamber Efendimiz’in Bir Mûcizesi / 10 Mayıs
Peygamber Efendimiz’in Selâmı Alması / 25 Mart
Peygamber Efendimiz’in Şefâati Haktır / 9 Aralık
Peygamberimiz Tarafından Verilen Saltanat / 9 Mayıs
Peygamberimiz’den Sonra İnsanların En Faziletlileri / 15 Ağustos
Peygamberimiz’in (s.a.v.) Bazı Husûsiyetleri / 14 Mayıs
Peygamberimiz’in (s.a.v.) Techîz Ve Defni / 8 Haziran
Peygamberimiz’in Vedâ Hutbesi’nden -1- / 6 Mart
Peygamberimiz’in Vedâ Hutbesi’nden -2- / 7 Mart
Peygamberimiz’in Bazı Husûsiyetleri / 12 Aralık
Peygamberler Onun İlminden Bir Noktadır / 20 Kasım
Peygamberlerin Mirası İlimdir / 19 Kasım
Peygamberlerin Mübârek Naaşları Çürümez / 2 Ekim
Pusula İle Kıble Tayini / 31 Aralık’tan sonra

Ramazan Ayı İctimâ‘ı, Ru’yet Ve Başlangıcı / 4 Haziran
Ramazan Ayı, Rahmet Ve Mağfiret Ayıdır / 6 Haziran
Ramazan Göğüste Kalb, İnsanlar İçinde Peygamber Gibidir / 14 Haziran
Ramazan’da Ümmet-i Muhammed’e Verilen Beş Şey / 14 Haziran
Ramazan’dan Sonra En Faziletli Oruç Muharrem Ayı Orucu / 1 Ekim
Ramazân-ı Şerîf’in İlk Akşamı Kılınacak Namaz / 4 Haziran
Ramazân-ı Şerîf’te Tavsiye Edilen Bazı İbadetler / 3 Haziran
Rebîulahir Ayı İctimâ‘ı, Ru’yet Ve Başlangıcı / 10 Ocak / 29 Aralık
Rebîulevvel Ayı / Rebîulevvel Ayı İctimâ‘ı, Ru’yet Ve Başlangıcı / 30 Kasım
Receb Ayında Kılınacak Namaz / 8 Nisan / 17 Nisan / 27 Nisan
Receb Ayının Fazîleti / 10 Nisan
Receb-i Şerîf: Allâhü Teâlâ’nın Ayı / 5 Nisan
Recep Ayı İctimâ‘ı, Ru’yet Ve Başlangıcı / 7 Nisan
Regâib Gecesi Ve Bu Gecede Yapılacak İbâdetler / 6 Nisan
Regâib Kandili / 7 Nisan
Resûlullâh Efendimiz’in (s.a.v.) İrtihâli / 7 Haziran
Resûlullâh Efendimizin Bazı Yüksek Vasıfları / 11 Aralık
Resûlullah’ın Müjdesi: Kisra’nın Beyaz Sarayının Fethi / 12 Ocak
Resûlullah’ın Müjdesi: Kisra’nın Beyaz Sarayının Ganimetleri / 13 Ocak
Resûlullâh’ın Yedi Tavsiyesi / 3 Nisan
Rızkı Helâlden Aramak Farzdır / 16 Ekim

Sa‘d Bin Ebî Vakkas’ın Duâsı / 29 Şubat
Sabreden Ve Şükredenler / 24 Aralık
Sadaka-i Fıtır (Fitre) Vâciptir / 2 Temmuz
Sadakanın Karşılığı / 13 Haziran
Safer Ayı İctimâ‘ı, Ru’yet Ve Başlangıcı / 31 Ekim
Saferu’l-Hayr / 29 Kasım
Sağlığımız: Balık Alırken Neye Dikkat Etmeli? / 22 Ekim
Sağlığımız: C Vitamini Hakkında / 22 Kasım
Sağlığımız: Gıda Zehirlenmeleri / 12 Temmuz
Sağlığımız: Kış Mevsimine Girerken Dikkat! / 6 Ekim
Sağlığımız: Kuru Meyveler / 26 Kasım
Sağlığımız: Meyveleri Karışık Yememelidir! / 7 Kasım
Sağlığımız: Soğuk Algınlığı İhmal Edilmemeli! / 4 Aralık
Sağlığımız: Soğuk Algınlığına Yakalanmamak İçin! / 25 Eylül
Sahâbe-i Kirâm’da Allâh Korkusu / 17 Kasım
Sakın Terk-i Edebden! / 5 Mart
Salevât-ı Şerîfe’nin Bazı Faideleri / 13 Mayıs
Salevât-ı Şerîfe’nin Fazîleti / 12 Mayıs
Sâlih Adamda Helâl Mal Ne Güzeldir / 18 Temmuz
Sâlih Amellerin Sâhibine Faydası / 12 Kasım
Sevapları Ziyadeleştiren Beş Şey / 19 Ocak
Seyyid Ahmed (Emir) Buhârî Kuddise Sirruh / 3 Aralık
Sıla-i Rahimin Faziletleri / 5 Temmuz
Sırât, Cehennem Üzerinde Köprüdür / 24 Ağustos
Silsile-i Sâdât’ın 33. Ve Son Halkası Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) / 16-17 Eylül
“Sizin İçin Bu Gün Daha Hayırlı” / 11 Nisan
Son Nefeste Şeytanın Hîlesi / Beyit / 17 Mart
Sultan Birinci Murad Han’ın Duâsı Ve Şehit Edilmesi / 15 Haziran
Sultan Dördüncü Mehmed Han / 6 Ocak
Sultan İkinci Abdülhamid Han Devri Tüp Geçit Projeleri / 10 Şubat
Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın Hamîdiye Köprüleri Projesi / 21 Eylül
Sultan İkinci Mahmûd Han’ın Haremeyn’e Bazı Hizmetleri / 28 Temmuz
Sultan İkinci Murad Han (Rahmetullâhi Aleyh) / 3 Şubat
Sultan Üçüncü Murâd Han / 16 Ocak
Susulacak Yerde Konuşma, Konuşulacak Yerde Susma / 4 Mart

Süfyân-ı Sevrî Hazretlerinden On Âdâb / 26 Ocak
Şâban Ayının Fazîleti / 8 Mayıs
Şâbân-ı Şerîf / Şâban Ayı İctimâ’ı, Ru’yet Ve Başlangıcı / 7 Mayıs
Şehîdliğin Fazîleti / 18 Ekim
Şevvâl Ayı / Şevval Ayı İctimâ‘ı, Ru’yet Ve Başlangıcı / 3 Temmuz
Şeyh Edebâlî Hazretleri / 27 Ocak
Şeyh Şâmil / 17 Şubat
Şeytân Mü’mine Vesvese Verir / 30 Temmuz
Şirke Düşmeyen, Kan Dökmeyen Cennete Girer / 24 Ekim
Şirkten Ancak Amelleri İhlâsla Yapan Kurtulur / 14 Ocak

Takvâ Nedir? / 11 Ağustos
Tam Güneş Tutulması / 9 Mart
Tefekkür Gibi İbâdet Yoktur / 18 Eylül
Temizlik İmanın Yarısıdır” / 27 Aralık
Terâvîh Namazı Nasıl Kılınır? / 5 Haziran
Teşrîk Tekbîri / 9 Eylül
Tevbe Etmek Farzdır / 9 Nisan
Tevbe Nasıl Olur? / 28 Eylül
Tevessül / 2 Şubat
Teyemmüm / 15 Mart
Tıbbın Aslı / 19 Eylül
Tilkinin Kurnazlığı / 15 Ağustos

Uhud Gazâsı (M. 625) / 23 Mart
Uhuddan Bir Sahne / 27 Haziran
Ulü’l-Azm Peygamberler / 26 Nisan

Üç Hususta Kâfir Müslümanla Aynı Hakka Sahiptir / 28 Eylül
Ümmet-i Muhammed’in Bazı İmtiyazları / 28 Kasım
Ümmü Süleym Ve Enes Bin Mâlik Hazretleri / 18 Ağustos

Va’dinde Sâdık: İsmâil Aleyhisselâm / 13 Aralık
Vefatlarından Sonra Ana Babaya İyilik / 16 Mart
Velâdet (Mevlid) Kandili / 11 Aralık
Verâ’ın Tamam Olması İçin On Şey / 21 Aralık

Yalnız Kendini Düşünen İnsanlıktan Uzaktır / 6 Temmuz
Yangın Tedbirleri / 19 Temmuz
Yaratılışın Gâyesi Allâhü Teâlâ’yı Bilmektir / 3 Ekim
Yardımlaşmak Mü’minlerin Ahlâkındandır / 19 Şubat
Yarı Gölgeli Ay Tutulması / 22 Mart / 15 Eylül
Yemeğin Bir Adabı / 12 Ağustos
“Yeyiniz, İçiniz İsraf Etmeyiniz…” / 22 Ocak

Zekât Cimrilikten, Kötü Ahlâktan Temizler /12 Haziran
Zekât Ve Sadakanın En Makbulü / 27 Mayıs
Zikir, Gafleten Kurtulmak Demektir / 28 Haziran
Zilhicce Ayı İctimâ‘ı, Ru’yet Ve Başlangıcı / 1 Eylül
Zilhicce Ayı Ve İlk On Gecenin Fazileti / 2 Eylül
Zilhicce’nin Son Gecesi Yapılacak İbâdet / 29 Eylül
Zilhiccenin İlk On Gününde Ne Yapılır? 2 Eylül
Zilkâde Ayı / Zilkade Ayı İctimâ‘ı, Ru’yet Ve Başlangıcı / 3 Ağustos
Zulmün Azı Da Zulümdür / 19 Ocak

Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9214
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Fazilet Neşriyat - Online Muhtasar İlmihal (Tamamı)
« Yanıtla #11 : 20 Ocak 2016, 05:08:03 »
Fazilet takvimi sitesinden Muhtasar İlmihale online erişim sağlanabiliyor.

Muhtasar İlmihali okumak için tıklayın.

http://fazilet.com.tr/ilmihal/
http://www.fazilettakvimi.com/tr/muhim_aciklamalar/18.html