Gönderen Konu: Namaz ve saglik  (Okunma sayısı 1864 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

osmanli

  • Ziyaretçi
Namaz ve saglik
« : 07 Ocak 2009, 23:53:48 »

Müs­lü­man, namazı Al­la­hü te­â­lâ­nın em­ri ol­du­ğu için kı­lar. Rab­bi­mi­zin emir­le­rin­de bir­çok hik­met, fayda var­dır. Ya­sak­la­rın­da da bir­çok za­rar­la­rın ol­du­ğu mu­hak­kak­tır. Bu fayda ve za­rar­la­rın bir kıs­mı bu­gün tıp mü­te­has­sıs­la­rın­ca tes­pit edil­miş du­rum­da­dır. is­lâ­miy­e­tin sağ­lı­ğa ver­di­ği öne­mi, hiç­bir din ve dü­şün­ce ver­me­miş­tir. Di­ni­miz, ibâdet­le­rin en üs­tü­nü olan namazı, öm­rü­mü­zün so­nu­na ka­dar kıl­ma­yı emret­miş­tir. Namaz kı­lan, sağ­lık için olan faydalarına da el­bet­te ka­vu­şur. Namazın sağ­lık yö­nün­den sağ­la­dı­ğı faydalarından bazı­la­rı şun­lar­dır:
 

1- Namaz­da ya­pı­lan ha­re­ket­ler ya­vaş ol­du­ğun­dan kal­bi yor­maz ve gü­nün muh­te­lif sa­at­le­rin­de ol­du­ğu için in­sa­nı de­vam­lı dinç tu­tar.
 

2- Gün­de ba­şı­nı 80 defa ye­re ko­yan bir kim­se­nin bey­ni­ne rit­mik ola­rak faz­la kan ula­şır. Bu yüz­den be­yin hüc­re­le­ri iyi­ bes­len­di­ğin­den hâ­fı­za ve şah­si­yet bo­zuk­luk­la­rı­na, namaz kı­lan­lar­da çok da­ha az rast­la­nır. Bu in­san­lar da­ha sağ­lık­lı bir ömür ge­çi­rir­ler.
 

3- Namaz kı­lan­la­rın göz­le­ri, mun­ta­zam ola­rak eği­lip-doğ­rul­mak­tan ötü­rü daha kuvvetli kan dolaşımına sahip olur. Bu se­bep­le göz içi tan­si­yo­nun­da art­ma ol­maz ve gö­zün ön kıs­mın­da­ki sı­vı­nın de­vam­lı de­ğiş­me­si te­min edil­miş olur. Gö­zü “ka­ta­rakt” ve­ya “ka­ra­su” has­ta­lı­ğın­dan ko­rur.
 

4- Namaz kıl­arken yapılan ha­re­ket­ler, mi­de­de­ki gı­da­la­rın iyi ka­rış­ma­sı­na, saf­ra­nın ko­lay ak­ma­sı­na, pank­re­as­ta­ki en­zim­le­rin ko­lay bo­şal­ma­sı­na yar­dım­cı olduğu gi­bi, ka­bız­lı­ğın gi­de­ril­me­sin­de de ro­lü bü­yük­tür. Böb­re­ğin ve id­rar yol­la­rı­nın iyi­ce çal­ka­lan­ma­sın­dan, böb­rek­te taş te­şek­kü­lü­nün ön­len­me­si­ne yar­dım­cı ol­mak­ta­dır.
 

5- Beş vakit kı­lı­nan namaz­da­ki rit­mik ha­re­ket­ler, gün­lük ha­yat­ta ça­lış­tı­rı­la­ma­yan ada­le ve ek­lem­le­ri ça­lış­tı­ra­rak, art­roz ve ki­reç­len­me gi­bi ek­lem has­ta­lık­la­rı­nı ve ada­le tu­tul­ma­la­rı­nı ön­ler.
 

6- Ab­dest ve gusül, hem mad­dî, hem de mane­vî bir te­miz­lik­tir. Namaz, te­miz­li­ğin ken­di­si­dir.  ibâ­detini yapan bir kim­se, ru­hen din­len­miş ve te­miz­len­miş olur.
 

7- Namaz vakit­le­ri, kan do­la­şı­mı­nı ta­ze­le­mek için en uy­gun vakit­ler­dir.
 

8- Uy­ku­yu tan­zim eden önem­li un­sur namaz­dır. Hat­ta vü­cutta bi­ri­ken stat­ik (dur­gun) elekt­rik­len­me, sec­de yap­mak­la top­rak­la­ma ya­pıl­mış olur. Böy­le­ce vü­cut zin­de­li­ğe ka­vu­şur.
 

Namazın bu faydalarına ka­vuş­mak için, namazı vaktin­de kıl­mak­la bir­lik­te, te­miz­li­ğe, çok ye­me­me­ye ve ye­ni­len gı­da­la­rın te­miz, he­lâl ol­ma­sı­na da dik­kat edil­me­si lâ­zım­dır.                Na­maz Ki­ta­bı: 134