Gönderen Konu: En iyi ve en kötü yer!..  (Okunma sayısı 2169 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı İsra

  • Moderatör
  • popüler yazar
  • *****
  • İleti: 7491
En iyi ve en kötü yer!..
« : 22 Aralık 2008, 03:51:31 »

Ca­mi­de ce­ma­at ile na­maz kıl­ma­nın pek çok fa­zi­le­ti, hik­me­ti bil­di­ril­miş­tir. Bun­lar­dan bir­ka­çı şöy­le­dir:

1- Mü­min­ler bir ara­ya gel­dik­te, bir­bir­le­ri­ne mu­hab­bet ha­sıl olur.
2- Ca­hil­ler âlim­ler­den na­ma­zın me­se­le­le­ri­ni öğ­re­nir­ler.
3- Ba­zı­sı­nın na­ma­zı ka­bul olur ve ba­zı­sı­nın ol­maz­sa, ka­bul olan­la­rın hür­me­ti­ne, ka­bul ol­ma­yan­la­rın na­ma­zı da­hi ka­bul olur.

Ha­dis-i şe­rif­te bu­yu­rul­du ki: “Bi­ri­niz na­maz kıl­dı­ğın­da, ye­rin­den kalk­ma­dık­ça me­lek­ler ona şöy­le du­a eder­ler: ‘Yâ Rab­bi! Rah­me­ti­ni bu ku­lun üze­ri­ne in­dir! Yâ rab­bi! Bu ku­lu­na rah­met ey­le!... Yâ Rab­bi! Bu ku­lu­nu af­fey­le!’ Ki­şi ko­nuş­ma­dık­ça ve­ya mes­cid­den çık­ma­dık­ça me­lek­le­rin bu dua­sı de­vam eder.”

Sa­id bin Mü­sey­yeb haz­ret­le­ri, “Ca­mi­de otu­ran, Rab­biy­le (mâ­nen) otur­muş sa­yı­lır. Bu ba­kım­dan ha­yır­dan baş­ka bir şey söy­le­me­ye hak­kı yok­tur” de­miş­tir.

Bir ri­va­yet­te şöy­le de­nil­mek­te­dir:

Pey­gam­ber efen­di­miz, “Hay­van­la­rın yem­le­ri­ni yi­yip bi­tir­dik­le­ri gi­bi, ca­mi­de­ki dün­ya soh­be­ti ve ke­lâ­mı da ha­se­nât­la­rı yer bi­ti­rir“ bu­yur­muş­tur.

İb­ni Ab­bas haz­ret­le­ri, “Ölen Müs­lü­man için yer­yü­zü kırk sa­bah ağ­lar” de­miş­tir.

Atâ el-Ho­ra­sa­nî de şöy­le bu­yur­muş­tur: “Her­han­gi bir yer, üze­ri­ne sec­de eden bir kul hak­kın­da kı­ya­met gü­nün­de şa­hid­lik eder ve öl­dü­ğü gün de onun için ağ­lar ve ma­tem tu­tar”

Enes bin Mâ­lik haz­ret­le­ri, “Al­la­hü te­âlâ­nın na­maz­la ve­ya zi­kir­le anıl­dı­ğı böl­ge, et­ra­fın­da­ki böl­ge ve kıt’ala­ra kar­şı övü­nür. Ye­di kat al­tı­na va­rın­ca­ya ka­dar o böl­ge, Al­lah’ın zik­riy­le müj­de­le­nir. Na­ma­za kal­kan bir kul için kür­re-i arz süs­le­nir’ de­miş­tir.

Ha­dis-i şe­rif­te, “Ca­mi­ler, Al­lah’ın ev­le­ri­dir. Al­la­hü teâ­lâ, ca­mi­ye de­vam eden­le­rin, be­den ve ruh­la­rı­nın ra­ha­tı­nı ve Sı­rat­tan ge­çip Cen­ne­te gir­me­le­ri­ni te­kef­fül et­miş­tir” bu­yur­muş­tur.

Pey­gam­ber efen­di­miz, otu­ru­la­cak yer­le­rin en iyi­si ve en kö­tü­sü­nün ne ol­du­ğu­nu so­ran­la­ra “bil­mi­yo­rum” de­di. Ceb­ra­il aley­his­se­lam Al­la­hü te­âlâ­dan öğ­re­nip bil­dir­di: “Otu­ru­la­cak yer­le­rin en iyi­si ca­mi­ler, en kö­tü­sü de so­kak­lar­dır.”

Mehmet Oruç

Çevrimdışı neyzen.lal

  • aktif okur
  • **
  • İleti: 160
Ynt: En iyi ve en kötü yer!..
« Yanıtla #1 : 04 Mart 2009, 15:20:16 »
kainat hal lisanıyla konuşuyor...bizler duyamıyoruz..
Rabbim..ebedlere ulaşacak kapıları aralasın....

emeğinize sağlık kardeşim...varolunuz....
Hüzünle titreyen gönle ince bir ah dokunur....
Kalbi kırık olanın kalbine Allah dokunur...