Gönderen Konu: "Duvardan Dökülen İnciler" Takvim Yaprakları  (Okunma sayısı 721285 defa)

0 Üye ve 5 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9227
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
"Duvardan Dökülen İnciler" Takvim Yaprakları
« : 29 Ocak 2011, 22:29:01 »

Bu Takvîmin Hazırlanmasında İstifâde Edilen Bazı Kitaplar:

Tefsir: İ.H. Bursevî, Rûhu'l-Beyan. Süyûtî, el-İtkân. F. Râzî, Tefsîr-i Kebîr. Hamdi Efendi, Hak Dîni. Ö. N. Bilmen, Kurân-ı Kerîm Meâl-i Âlîsi ve Tefsîri, Tefsir Tarihi. Suyutî, ed-Dürrü'l-Mensur.

Hadis: Kütüb-ü Tis'a. el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr. Alâuddin el-Hindî, Kenzu'l-Ummâl. el-Heysemî, Mecmau'z-Zevâid. Buhari, el-Edebü'l-müfred, et-Tarîhu'l-Kebîr. Taberânî, el-Mu'cemü's-Sağir, el-Evsat ve el-Kebîr. Hâkim, el-Müstedrek ale's-sahîhayn. Beyhakî, Şuabü'l-imân, Sünen-i Kübra. Sahîh-i İbn-i Huzeyme. Hatib-i Bağdadî, Tarihi Bağdat. İbn-i Hacer, Fethu'l-Bârî. Ö.N.Bilmen, Beşyüz Hadis. A. Naîm ve K. Mîras, Tecrîd-i Sarîh Terc. İbn Ebi'd-dünyâ, Mekârimü'l-Ahlâk. Münzirî, et-Tergîb ve't-terhîb.

Akâid-Fıkıh: Şerh-i Akâid. Ö. N. Bilmen, Hukuk-ı İslamiye, B. İslam İlmihali, Ashab-ı Kiram Hakkında Müslümanların Nezih İtikatları. Birgivî Vasiyetnâmesi-Kâdızâde şerhi. Şürünbülâlî, Merâkı'l-Felah. M. Zihni Efendi, Ni'met-i İslâm. İmâm-ı Gazâlî, İhyâü Ulûmi'd-dîn. M. Reşîd, Bedru'r-reşîd fi'l-mükeffirât. Ahmed Cevdet Paşa, Eser-i Ahd-i Hamîdi. Kurban Risalesi, Hac ve Umre Rehberi, Nikah Risalesi, Muhtasar İlmihal (Fazilet Neşriyat).

Tasavvuf-Mevize-Nasihat: Mektûbât-ı İmâm-ı Rabbânî (K.S.). Fahreddin Ali Safî, Reşahât. Ebû Nuaym Isfehânî, Hilyetü'l-Evliyâ. Ferîdüddin Attâr, Tezkiretü'l-Evliya. Molla Câmî, Nefehâtü'l-üns. Abdülm. el-Hânî, el-Kevâkibü'd-dürriyye. Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ. Ahmed el-Mekkî, Menâkıb-i Ebî Hanîfe. Seyyid Ali Zâde, Şerhu Şir'ati'l-islâm. ez-Zebîdî, İthâfü's-sâde. Semerkandî, Tenbîhu'l-Gâfilîn. İmâm-Gâzâlî, Minhâcu'l-Abidîn, -el-Mürşidü'l-Emîn. Zemahşerî, Rebiu'l-Ebrâr. Kâdı İyaz, Şifâ-i Şerîf. İmâm Gazâlî, Bidâyetü'n-Nihâye, Eyyühe'l-veled ve şerhi, Merâkı'l-ubûdiyye, Mükaşefetü'l-Kulub. M. Demîrî, Hayâtü'l-Hayevân. Mehmed Saîd, Vezâifü'l-İnâs. E.İbrahim Hakkı, Marifetnâme. S. Hulûsî, Mecmau'l-Âdâb. Ebû Gudde, Safahât min sabri'l-ulemâ. Berekât. Abdulkadir Geylanî, Gunyetü't-Talibîn. Alasonyalı M. Cemal Öğüt, Ana Baba Hakları. Kınalızâde, Ahlâk-ı Alâî. Süheylî, Nevâdir-i Süheylî. Ebu Necib Sühreverdi, Nehcü's-Sülük. Ahmet Rıfat, Tasvîr-i Ahlâk.

Tarih: İbn-i Hişâm, es-Sîratü'n-Nebeviyye. İbn-i Hallikân, Vefeyâtü'l-âyân. İbnü'l-esir, el-Kâmil. M.A. Köksal, İslam Tarihi. E.Sabri Paşa, Mirât-ı Haremeyn. Nişancızâde, Mirât-ı Kâinât. A. Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ, Takvimu'l-Edvar. İbnü'l-esîr, Üsdü'l-Gâbe. İbn-i abdi'l-berr, el-İstîâb. İbn Hacer-Askalânî, El-İsâbe. İmâm Beyhakî, Menâkıb-i İmâm-ı Şâfiî. Abdülmecid Sivâsî, Menâkıb-i Cihâr-ı Yâr. Taşköprüzâde, Mevzuatü'l-ulum. M. Zihnî, Meşâhiru'n-nisâ. İbnü'l-Adîm, Buğyetü't-taleb fî tarih-i Haleb. Zahidü'l-Kevserî, Lemehâtü'n-nazar. M. Raif, Mirât-ı İstanbul. Zehebî, Siyeru'l-a'lâm. İbn Sa'd, et-Tabakâtü'l-Kübra. İbn-i İyâs, Bedâyiu'z-zuhûr. İ. Hami Danişmend, İzahlı Osm. T. Kron., (Çamlıca Basım Yayın) Tarihi Hakikatler. M. Osmanlı Tarihi, Osmanlı Târihi, Hicaz Vilayet Salnâmesi. İbn-i Asakir, Tarih-i Dımışk. Mecdi Mehmed Efendi, Şakaik-ı Nu'maniye ve Zeyilleri. Faik Reşad, Külliyat-ı Letaif.

Lügat ve Ansiklopedi: Ş. Sami, Kâmûs-ı Türki, Kâmûsu'l-A'lâm. Lügat-ı Nâci. Ahter-î Kebîr. Kâmus-ı Muhît. Okyanus. Târifât-ı Seyyid Şerif. Rehber ve Laorusse Ansiklopedileri. M. Z. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri. E. K. Eyüboğlu, Atasözleri ve Deyimler.

"Euuzü billâahi mineşşeytaanir raciym Bismillâahi'r- rahmâani'r - rahıym"

" Bismillahirrahmanirrahim ile başlanmayan her (meşru' ve mübah) olan iş (in hayır ve bereketi) kesiktir."
(Hadis-i Şerif, Feyzü'l-Kadir)

Takvim Okuma Usûlü

1- "Besmeleyle başlayacağız,

2- Evvela Günün Tarihini okuyacağız,

3- Sonra Hicrî ve Rûmî Tarihi okuyacağız,

4- Sonra dipnotunu okuyacağız,

5- Sonra en baştaki Âyet-i Kerime veya Hadis-i Şerif mealini okuyacağız. Hadis-i Şerif ise "Peygamber Efendimiz buyuruyor ki" diyerek; Âyet-i Kerime ise "Allahü Teâlâ buyuruyor ki" diyerek başlayacağız.  Ehemmiyetine binaen metni üç kere tekrarlayabiliriz.

6- Sonra kaynağını okuyacağız,

7- Daha sonra döndürüp arka yüzünü okuyacağız.

8- Bu vazifeyi kurslarımızda ve evimizde yaparak; her gün sohbet yapmış oluyoruz.

Sohbet-i Şerif ne kadar çok ve sık yapılırsa o kadar iyidir. Arabanın deposunu dolduruyorsun bir miktar gidiyor. Sonra benzin azalıyor, çekiyorsun istasyona bir daha dolduruyorsun; biraz daha gidiyor. Gene benzin azalıyor; bir daha dolduruyorsun. İstanbul’a kadar birçok ikmal yaparak gidiyorsun. Sohbetlerde böyle sık sık manevi ikmal yapılır; zevki ve şevki azalmadan artar devam eder, gider. Cenab-ı Allah buna muvaffak etsin kardeşlerim."


Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9227
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Ynt: Duvardan Dökülen İnciler "Takvim Yaprakları"
« Yanıtla #1 : 29 Ocak 2011, 22:56:52 »
"Euuzü billâahi mineşşeytaanir raciym Bismillâahi'r- rahmâani'r - rahıym"

"Cebrâil (a.s.) gece namazı hakkında bana o kadar tavsiyede bulundu ki, ümmetimin en hayırlısının (gece) çok az uyuyanlar olduğunu zannettim."
(Hadîs-i Şerif, Müsned-i Ebû Hanîfe)

selcuklu

 • Ziyaretçi
Ynt: Duvardan Dökülen İnciler "Takvim Yaprakları"
« Yanıtla #2 : 30 Ocak 2011, 01:41:05 »
Allah razi olsun devamini bekleriz

Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9227
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Ynt: Duvardan Dökülen İnciler "Takvim Yaprakları"
« Yanıtla #3 : 31 Ocak 2011, 00:25:27 »
Allah razi olsun devamini bekleriz
Allah c.c. cümlemizden razı olsun.
İnşAllah hayırlara vesile olur.

Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9227
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Ynt: Duvardan Dökülen İnciler "Takvim Yaprakları"
« Yanıtla #4 : 01 Şubat 2011, 00:40:18 »
"Euuzü billâahi mineşşeytaanir raciym Bismillâahi'r- rahmâani'r - rahıym"

"Allâhü Teâlâ'nın azametini, cennet ve cehennemini bir saat tefekkürde bulunmak, bir geceyi ibâdetle geçirmekten daha hayırlıdır."
(Hadîs-i Şerîf, Kenzü'l-Ummâl)selcuklu

 • Ziyaretçi
Ynt: Duvardan Dökülen İnciler "Takvim Yaprakları"
« Yanıtla #5 : 01 Şubat 2011, 00:42:49 »
Allah razi olsun

Çevrimdışı cennet_nuru

 • Cennet ucuz değil Cehennem dahi lüzumsuz değil...
 • araştırmacı
 • ***
 • İleti: 485
 • Her nefesimi SANA yönelmiş dualar eyle ...
  • sadakat.net
Ynt: Duvardan Dökülen İnciler "Takvim Yaprakları"
« Yanıtla #6 : 01 Şubat 2011, 11:43:55 »
Allah razi olsun devamini bekleriz
O göremediğin koskoca derya gönlümdür...Gördüğün sahil ise dilim...Kıyılarıma vuran dalgalara şaşırma...!!Onlar aşktan gel-git'im...Beni kendinde,kendimde arama...Ben hem bende hem sende bir gizim...!!Beni Mecnun'dan Leyla'dan sorma...!!Ben sadece MEVLA'dan bir izim ... !!!

Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9227
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Ynt: Duvardan Dökülen İnciler "Takvim Yaprakları"
« Yanıtla #7 : 02 Şubat 2011, 00:47:57 »
"Euuzü billâahi mineşşeytaanir raciym Bismillâahi'r- rahmâani'r - rahıym"

"Her yedi günde bir gusletmesi ve o gün başını ve (bütün) vücûdunu yıkaması her müslümân üzerinde Allâhü Teâlâ'nın bir hakkıdır."
(Hadîs-i Şerif, Sahîh-i Müslim)Çevrimdışı ihvan

 • popüler yazar
 • ******
 • İleti: 2355
Ynt: Duvardan Dökülen İnciler "Takvim Yaprakları"
« Yanıtla #8 : 02 Şubat 2011, 09:33:36 »

selcuklu

 • Ziyaretçi
Ynt: Duvardan Dökülen İnciler "Takvim Yaprakları"
« Yanıtla #9 : 02 Şubat 2011, 14:35:49 »
Allah razi olsun kardeslerim evde bir kac tane takvim var ama tembellik okumuyoruz sadakatin ve sizlerin sayesinde burda okuyoruz

Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9227
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Ynt: Duvardan Dökülen İnciler "Takvim Yaprakları"
« Yanıtla #10 : 03 Şubat 2011, 08:56:55 »
"Euuzü billâahi mineşşeytaanir raciym Bismillâahi'r- rahmâani'r - rahıym"

"Rab olarak Allâhü Teâlâ'ya, din olarak İslâm'a ve peygamber olarak da Muhammed'e râzı olan (bunlara iman eden) kimseye cennet vâcib olur."
(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû Dâvûd)Çevrimdışı ihvan

 • popüler yazar
 • ******
 • İleti: 2355
Ynt: Duvardan Dökülen İnciler "Takvim Yaprakları"
« Yanıtla #11 : 03 Şubat 2011, 09:03:05 »

Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9227
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Ynt: Duvardan Dökülen İnciler "Takvim Yaprakları"
« Yanıtla #12 : 03 Şubat 2011, 23:09:43 »
"Euuzü billâahi mineşşeytaanir raciym Bismillâahi'r- rahmâani'r - rahıym"

"İyiliği yap, kötülükten de sakın. Yanlarından kalktığında, halkın senin hakkında söylemelerinden hoşlanacağın şeyleri gözet ve onları yerine getir. Yanlarından kalktığında halkın senin hakkında söylemelerinden hoşlanmayacağın şeylere ise, dikkat et ve onları yapmaktan da sakın."
(Hadis-i Şerif)Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9227
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Ynt: Duvardan Dökülen İnciler "Takvim Yaprakları"
« Yanıtla #13 : 05 Şubat 2011, 00:23:59 »
"Euuzü billâahi mineşşeytaanir raciym   Bismillâahi'r- rahmâani'r - rahıym"

"Bir kimse bir ağaç diker de o ağaç yetişip olgunlaşırsa, Allâhü Teâlâ o ağaç sebebiyle o kimse için cennette bir ağaç diktirir. "
(Hâdis-i Şerif, Kenzü'l Ummâl)selcuklu

 • Ziyaretçi
Ynt: Duvardan Dökülen İnciler "Takvim Yaprakları"
« Yanıtla #14 : 05 Şubat 2011, 10:38:04 »
Allah razi olsun  emeginizi Allahim zair etmesin kardesim Hadisi $erifin basina
"Euuzü billâahi mineşşeytaanir raciym
Bismillâahi'r- rahmâani'r - rahıym
eklense nasil olur