Gönderen Konu: Ateşe girmede cüretli olanlar!*  (Okunma sayısı 4008 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Lika

 • popüler yazar
 • ******
 • İleti: 3892
Ateşe girmede cüretli olanlar!*
« : 31 Ekim 2008, 05:17:11 »

İs­lam bü­yük­le­ri, di­nî ko­nu­lar­da fet­va ver­mek­ten, soh­bet et­mek­ten, va­az ve na­si­hat­ten çok çe­ki­nir­ler­di. Yan­lış bir şey söy­le­me­nin ve­ba­lin­den kor­kar­lar­dı. Çün­kü, di­nî ko­nu­lar­da bil­me­den ko­nuş­ma­nın ve­ba­li çok bü­yük­tür. Ha­dis-i şe­rif­te, “Fet­va ver­me­ye en cü­ret­li ola­nı­nız, ate­şe gir­me­de en cü­ret­li ola­nı­nız­dır” bu­yu­rul­du.
Bu­nun için ger­çek âlim­ler, ken­di­ne su­al so­rul­du­ğun­da, bil­mi­yor­sa, “bil­mi­yo­rum, ki­tap­la­ra ba­ka­yım, bu­lur­sam söy­le­rim” der­ler­di. Hat­ta ço­ğu za­man bil­dik­le­ri­ne de, in­san­lık ica­bı ha­fı­zam bel­ki be­ni ya­nıl­tır di­ye ki­ta­ba ba­kıp ce­vap ve­rir­ler­di.

Çün­kü, “Bil­me­den fet­va ve­re­ne, yer­de­ki ve gök­te­ki me­lek­ler la­net eder­ler“ ha­dis-i şe­ri­fi­ni bi­li­yor­lar­dı. Yi­ne ha­dis-i şe­rif­te, “Üm­me­tim, kö­tü din gö­rev­li­le­rin­den çok za­rar gö­re­cek­tir” bu­yu­rul­du.
İmam-ı Şa­bi haz­ret­le­ri bu­yur­du ki: “Bil­mem de­mek il­min ya­rı­sı­dır. Al­lah rı­za­sı için bil­me­di­ği bir hu­sus­ta, su­sa­nın al­dı­ğı mü­ka­fat, bil­di­ği hu­sus­ta ko­nu­şa­nın al­dı­ğı mü­ka­fat­tan az de­ğil­dir. Çün­kü ce­ha­le­ti ka­bul et­mek nef­se çok ağır ge­lir.”

İb­ra­him Ed­hem bu­yur­du ki: “Şey­ta­nı en çok kah­re­den şey, âli­min ‘bil­mi­yo­rum’ de­me­si­dir. Şey­tan, ‘bu­nun sus­ma­sı be­nim için ko­nuş­ma­sın­dan da­ha za­rar­lı’ der.”
Ha­kim Ni­şa­pu­ri bu­yur­du ki: “Ha­ki­ki âlim, sua­li ce­vap­lan­dı­rır­ken, kı­ya­met­te, ‘bu ce­va­bı han­gi ki­tap­ta bul­dun’ di­ye so­ru­la­ca­ğın­dan kor­kan zat­tır.”

İs­lam bü­yük­le­ri, her­ke­sin se­vi­ye­si­ne gö­re an­la­tır­lar­dı, so­ra­nın an­la­ma­ya­ca­ğı şe­yi söy­le­mez­ler­di. Çün­kü ha­dis-i şe­rif­ler­de, “Biz Pey­gam­ber­ler, her­ke­se, se­vi­ye­si­ne gö­re mu­ame­le yap­mak ve an­la­ya­bi­le­ce­ği şe­kil­de hi­tap et­mek­le em­ro­lun­duk.”, “Ak­lın al­ma­ya­ca­ğı şe­yi söy­le­mek, fit­ne olur” bu­yu­rul­du.
Haz­re­ti Ali, göğ­sü­nü işa­ret edip, “Bu­ra­da is­te­di­ği­niz ka­dar bil­gi var­dır. An­cak bu­nu ta­şı­ya­bi­le­cek bi­ri­si ol­sa, hep­si­ni ona an­la­tı­rım” bu­yur­du.

Ada­mın bi­ri bir âli­me in­ce bir me­se­le sor­du. Âlim ce­vap ver­me­yin­ce, o kim­se “Sen, (İl­mi­ni giz­le­ye­ne Al­la­hü teâ­lâ ateş­ten gem vu­rur) ha­dis-i şe­ri­fi­ni bil­mi­yor mu­sun?” de­di. O da şöy­le ce­vap ver­di: “Eğer an­lat­tık­la­rı­mı an­la­ya­bi­le­cek bi­ri so­rar da söy­le­mez­sem, o za­man ba­na gem vu­ru­lur. Kur’an-ı ke­rim­de, ‘Se­fih­le­re, akıl­sız­la­ra ma­lı­nı­zı ver­me­yin’ bu­yu­ru­lu­yor. Mal ve­ril­mez­se, ilim hiç ve­ril­mez. Ona ilim ver­mek fit­ne­ye se­bep olur!”

Mehmet Oruç

« Son Düzenleme: 12 Mayıs 2009, 00:15:17 Gönderen: Ay Işığı »
Ne içindeyim zamanın,Ne de büsbütün dışında;Yekpare geniş bir anın Parçalanmış akışında,
Rüzgarda uçan tüy bile Benim kadar hafif değil.Başım sukutu öğüten Uçsuz, bucaksız değirmen;İçim muradıma ermiş Abasız, postsuz bir derviş;
Kökü bende bir sarmaşık Olmuş dünya sezmekteyim,Mavi, masmavi bir ışık Ortasında yüzmekteyim

Çevrimdışı Tuğra

 • popüler yazar
 • ******
 • İleti: 6599
Ynt: Ateşe girmede cüretli olanlar!
« Yanıtla #1 : 31 Ekim 2008, 11:20:16 »
(Allahü teâlâ, âlimleri almak suretiyle ilmi ortadan kaldırır. Âlim kalmayınca da, cahiller bilmeden yanlış fetva verir, hem kendilerini, hem de başkalarını sapıtırlar.) [Buhari]

(Ahir zamanda, âlim ve ilim azalır, cahillik artar. Cahil ve sapık din adamları, yanlış fetva vererek fitne çıkarır, doğru yoldan saptırırlar.) [Buhari]

(Ümmetim, kötü din görevlilerinden çok zarar görecektir.) [Hakim]

Fetva veren Müftinin müctehid olması gerekir. Müctehid olmayan kimse müfti yapılırsa, bunun müctehidlerin bildirdiklerini okuyup, öğrenerek bunları söylemesi gerekir. (İbni Hümam)

İmam-ı Malik hazretleri;

"Her isteyen kimse hadis rivayet etmek ve fetva vermek için mescide oturamaz, ilim erbabı ve mescitte itibarı olan kişilerle istişare etmesi gerekir. Eğer onlar, kendisini bu işe ehil görürlerse o zaman oturup ders ve fetva verebilir. Ben, ilim sahiplerinden yetmiş kişi, benim bu işe ehil olduğuma şahitlik etmedikçe, mescide oturup ders ve fetva vermedim." buyurmuşlardır.

〰〰〰〰🐠

Çevrimdışı ay-yüzlüm

 • yazar
 • ****
 • İleti: 641
Ynt: Ateşe girmede cüretli olanlar!
« Yanıtla #2 : 31 Ekim 2008, 12:40:53 »
çok güzel bi konu RAHMAN razı olsun

günümüzde herkez fetva merci olmuş o başka
atan atana kafa karıştırsınlarda ne olursa olsun..

RABBİM bizleri böyle bir fiiliyyattan muhafaza buyursun
Yürü dünya yürü bu yol dergaha gider.
Bu yol gama,kedere,acıya,aha gider.
Çıkablirsen eyer bu yokuşu zirveye,
Hüzünlenme o zaman sonu felaha gider.

Çevrimdışı insirah

 • aktif yazar
 • *****
 • İleti: 1090
Ynt: Ateşe girmede cüretli olanlar!
« Yanıtla #3 : 31 Ekim 2008, 16:22:11 »
Lika ve Tuğra kardeşim Allah razı olsun,teşekkürler
Hayat başladığı noktaya, bittiğinde geri döner! Hayatta her şey noktayla başlar, noktayla biter... Sümeyra Denizli

Çevrimdışı Ay Işığı

 • aktif yazar
 • *****
 • İleti: 1166
Ynt: Ateşe girmede cüretli olanlar!*
« Yanıtla #4 : 12 Mayıs 2009, 00:18:44 »
Güncellenmesi gereken bir konu daha. Televizyonlarda özellikle cuma günleri fetvada yarışıyorlar. Çok defa yanlış söylemlere de rasladık. Kolayca fetva verenin düşeceği halemi üzülesin, kitlelerce halkın yanlış bilgi almasına mı!

Allah yardımcımız olsun.