Gönderen Konu: Türkce Hatim-Mevlid Duası  (Okunma sayısı 23402 defa)

0 Üye ve 4 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı thenaksi

  • okur
  • *
  • İleti: 96
Türkce Hatim-Mevlid Duası
« : 22 Temmuz 2012, 14:30:51 »

Ey kâinatın yegâne Hâlikı ve âleminin müstakillen Mâliki olup, Zât-ı ahadiyyetini Mi’rac’da Cenab-ı Ahmediyye’ye feth ederek orada “Men raânî fekad rae’l-Hakk’a” fermanını buyururan Hazreti Allâh! Sahife-i ubudiyyemiz, defter-i, a’mâlimiz, günahlarımız ile lekedâr olmuş, senin Zat-ı ecel-i a’lâna kaldıracak el, Samedaniyyet-i Rabbaniyye’ne ve Rahmet-i İlahiyene niyaz edecek dil bizde kalmamış. Fakat senin Gaffar, Settar, Rahman, Rahim olan sıfât-ı celilelerini meded ittihaz ederek, dâr-i deryây-i uluhiyyetinden meded umarak senin kapına geldik. Bize lûtfunla muamele eyle ya Rabbi!

Ey vücudiyle mevcud! Sıfâtiyle zâhir! Âsâriyle meşhûd olan Ulu Allâh! Bizleri âlem-i ervahta, “elestü bi-Rabbiküm…” hitabına muhatap tutarak, Müslüman olarak yarattın. İhsan etmiş olduğun iman, İslâm ve Kur’an nimetlerinden bizleri ve evlatlarımızı ilelebed ayırma ya Rabbi!

Ey, istediğini istediğine veren ve istediği zaman da almak kudretinin sahibi olan, zendân-i beşeriyyeti harekete geçiren, kulunun kalp gözünü açıp, ravza-i pâk aşkın nuruyla nurlandıran ve âlem-i gaybı müşahede ettiren Hz. Allâh!

Ya Rabbe’l-âlemin! İşte günahkâr ellerimizi açarak, senin huzur-i maneviyyene geldik. Bizleri rahmet ve mağfiret kapından eli boş çevirme ya Rabbi!

Ve bizim bu günahlarımızı, isyan ve hatalarımızı, hakkında, Esteıyzübillâh, “Lâ yemessühû ille’l-mutahheruun!” buyurduğun Kitab-ı Celil’in hakkı için… Ve yine, Esteıyzübillâh, “Ve inneke le-alâ hulukın azıym” rütbesinin sahibi kıldığın Habib-i Edib’in hürmeti için ve Kitab-ı Celil’inde, ehline malum kıldığın İsm-i A’zam’ın hürmeti için… Ve şu mübarek gün ve gecelerde sabahlara kadar ağlayan / gözyaşı döken, senin aşık ve sadık kullarının hakkı için... Bizleri ne olur, afv u mağfiret edip, “mağfurûn” zümresine ilhak eyle ya Rabbi!

Okunan “Mevlid-i Nebevî”yi (veya hatm-i şerifi, her ne ise) ve esnasında getirilen salât u selamı, Esteıyzübillâh, “Fetekabbelehaa Rabbühaa bi-kabûlin hasenin” ayet-i celilenin sırrına mazhar buyurarak, lûtfen, keramen, terrahhumen, bizlerden de kabul eyle ya Rabbi!

Hasıl olan sevabı evvelen bizzât, hulasa-i mevcudat, şefîu’l-usat, fi-yevmi’l-arasat, hakkında, “Levlâke levlâke lemâ halaktü’l-eflâk” şanında ise, Esteıyzübillâh, “Ve mâ erselnâke illâ rahmeten li’l-âlemîn” buyurulan… ve halen Medine-i Münevvere’de hayat-i maneviyye ile hayy olan, dertlerimizin dermanı, gönüllerimizin sultanı, başımızın tâcı, iki cihanın güneşi, Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz Hazretlerinin mübarek, muttahher, aziz, lâtif, pâk, ruh-i saadetlerine, Ravza-i mutahharelerine, hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi! Ruh-i Resulillah’ı, meclisimizden (hatmimizden, mevlidimizden) haberdar eyle ya Rabbi!

Himmet ve tevecühlerini bizim ve evlatlarımızın üzerine hâsseten mevtalarımız üzerine sen sayeban eyleyip kabirlerini pür-nûr eyle ya Rabbi!

Bu mevlid-i şerifin (veya hatmin) okunmasına sebep olan zatın, sa’yini meşkûr, zenbini mağfûr, amelini makbûl, ticaretini “Ticareten len-tebûr” sırrına mazhar eyle ya Rabbi!

Ve bu merasime uzaktan-yakından, teşrif eden cemaatin, akraba-i taallukatından ahirete irtihal edenlerin kâffesinin de ruhlarına hediye eyledik, sen ayrı-ayrı isal eyle ya Rabbi!

Yine hâsıl olan sevabı; enbiya u mürselin ve ümem-i salifenin ruhlarına, Ehl-i Beyt-i Rasûlillah, Ashab-ı Rasûlillah, tâbiîn, tebe-i tâbiîn, eimme-i müctehidîn, müfessirîn, muhaddisîn, ulema-i âmilîn, suleha-i salihîn, ağniya-i şâkirîn ve bilcümle hamele-i Kur’an, “Nevvera’l-lâhü merâkıdehüm ve ceale’l-cennete mesvâhüm” hazaratanın ervah-i kudsiyyelerine… Hâsseten pîranımızın ruhlarının makamlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi!

Âbâu ecdadımızdan, akriba-i taallukatımızdan, ehibba ve yârânımızdan, hak-hukuk erbabından, ahirete irtihal eden bilcümle mevtalarımızın ruhlarına da hediye eyledik, şu anda isal eyle ya Rabbi!

Tâ mağripten meşrıka kadar, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, nişanları iki taş iken, onlar da hâk ile yeksân olmuş, şu mübarek günlerde ve gecelerde, 'bizlere de bir Fatiha okuyacak, bir rahmet gönderecek, yok mudur?' diye, kara topraklar altında garip garip bekleşen, bekleşip de ağlaşan ehl-i iman bilcümle mevtalarımızın da ruhlarına hediye eyledik, ruhlarını hisseyab eyle ya Rabbi!

Ya Rabbi! Ellerimiz ellerimiz ile, ayaklarımız ayaklarımız ile, bütün âzalarımız yekdiğerleri ile, elveda-elfirâk diye ağlaşacakları zamanda, konuşan şu dillerimiz tutulmadan, çalışan şu kalplerimiz kararıp gönüllerimiz solmadan, ol kelime-i münciye-yi mübareke ki buyurun, “Eşhedü enlâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûluh” diyerek çene kapamak ve imanla göç edebilmek, cümlemize nasip eyle ya Rabbi!

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran bu dilleri, ne olur boş çevirme ya Rabbi!
* * *

Gam değildir gide dünya kala din,
  Gam odur ki kala dünya gide din..!

Çevrimdışı Mücteba

  • Moderatör
  • popüler yazar
  • *****
  • İleti: 9214
  • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Türkçe Hatim Duâsı
« Yanıtla #1 : 22 Temmuz 2012, 15:11:52 »
Türkçe Hatim Duâsı

Arapça duâ yapmak en evla olanıdır ama mugtezai hale göre de hareket etmek icap ettiğinden bazı programlarda Türkçesini ilave etmek hatta bazen tamamen Türkçe yapmak gerekebiliyor. Türkçe dualarda aşağı yukarı kullanılan ifadeler aynı. Biz bir çok duayı güzelce derleyerek mütevazi bir dua çalışması yaptık. Sünnet merasimlerinde, cenaze merasimlerindeki ilaveleri de ayrıca belirttik. Bazı yerlere de kendimiz eklemeler yaptık İstifade etmeniz temennsi ile.
     
 Elhamdülillâhi Rabbilâlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ Rasûlina Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecma'în. Va’fü annâ vağfirlenâ verhamnâ ente Mevlânâ ve ente erhamür-rahimîn, ente Mevlânâ ve ente ekramül ekramîn, ente Mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.
Başlangıç:
* İlahi Ya Rabbel Alemin!
Hamdini sözümüze sertaç ettik, zikrini kalbimize mi’rac ettik, kitabın olan Hz.Kur’anı gönlümüze minhac ettik. Bizler yok idik sen var ettin, varlığından haberdâr ettin, aşkınla kalbimizi bîkarar ettin, nurunla bütün letâiflerimizi ziyadar ettin.
 
Ya Rabbel-âlemîn!
*İnayetine sığındık kapına geldik, hidayetine sığındık lütfuna geldik, kullukta çeşitli kusurlar işledik affına geldik. Bizleri habibin Muhammed Mustafa (sav) hürmetine bağışla. Bağışladığın kullar zümresine ilhak eyle.
 
Hediye kısmı:
 
 Ey bütün mevcudatın yegane sahibi olan Yüce Allahım! Bizlere okutma lütfunda bulunduğun şu ( Hatmi Şeriften, Yasini Şeriften, Aşrı Şeriflerden ve Diğer Süveri Şerifelerden,Tevhid Hatminden) hatimden hasıl olan sevabı;
* Evvelen bizzat hülasayı mevcudat, Sultanül Enbiya, Habîbi Hüda, Hz.Muhammed Mustafa (sallAllahu aleyhi ve selem) Efendimiz Hazretleri’nin ruhu şeriflerine hediye eyledik vasıl eyle Yarabbi!
 Hülafayi Raşidin, Ehli Beyt, Ashabı Kiram, Tabiîn ve Tebei Tabiîn Hazeratının ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik sen vasıl eyle Yarabbi!
* Cümle enbiya, evliya, süleha, şehid-i şüheda ve garibü gurabanın da ruhlarına hediye eyledik kabul eyle Yarabbi!
* Mağrib’den Maşrik’e kadar iman ile gelmiş, geçmiş, kimi kimsesi kalmamış, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, kabirleri hâk ile yeksan olmuş, “Bize de bir Fatiha yok mu ?” diyen garibü gurebanın da cümlesinin  ruhlarına hediye eyledik kabul eyle Yarabbi!
* Bu meclisi maneviyeye uzaktan ve yakından teşrif eden mümin kardeşlerimizin de ahirete intikal eden geçmişlerinin ruhlarına hediye ettik kabul eyle Ya Rabbi!
* Din, vatan, hak ve hakikat Uğuruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarını meclisimizden haberdar eyle Ya Rabbi!

a) Cenaze ise:

* Hususiyle Vefat eden ……………………………………… ruhuna hediye ettik Sen vasıl eyle Ya Rabbi!
 
* Merhumun Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyleyip, cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan muhafaza eyle Ya Rabbi!
* Kabri içerisinde hapis olan ruhlar gibi hapis olmaktan muhafaza eyleyip; kabir alemindeki diğer yakınları ile hemhal olarak serbestçe dolaşmasını nasip eyle Ya Rabbi!
* Kabrinde Salih amellerini kendisine arkadaş ve kalkan eyle Ya Rabbi!
* Kabrinden açılan pencere ile Cennetteki na mütenahi nimetleri seyredebilmeyi ve kıyamet gününe kadar bu seyirle huzurlu ve müreffeh olmasını nasip eyle Ya Rabbi!
* Bizler de aynı hal ile hallendiğimiz zaman hatimlerle, tevhidlerle hatırlanmamızı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi!
* Gören gözlerimiz kapanmadan, söyleyen dillerimiz tutulmadan, ol kelime-i minciyye-i mübâreke ki buyurun “Lailahe İllAllah Muhammedün Resulullah ve Eşhedü en lailahe illAllah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh” diyerek cümlemize çene kapamayı nasip eyle Ya Rabbi!

b) Sünnet ise:

* Hususiyle sünnet olan ve bu meclisi maneviyenin toplanmasına vesile olan evladımızın vatanına, milletine, dinine sadık bir evlat olarak yetişmesini nasip eyle Ya Rabbi!
* Kendisinin İslam ahlakı ve İslam şuuru ile yetişip hayatı boyunca bu hal üzere baki kalmasını nasip eyle Ya Rabbi.
* Cümlemizin evlatlarını, Cümle ümmedi Muhammedin evlatlarını;
 Asrımızın fitne ve fesatlarından, şeytanın, şeytanlamış insanların desise ve tuzaklarından muhafaza eyleyip; onların edepli, ahlaklı, faziletli, anasına, babasına, hocasına saygı gösteren, Allah'ına, peygamberine hürmet ve tazim eden Salih bir evlat olmayı eyle.
 
Dua kısmı:

* Hz. Kur’an’ı elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bugünlere ulaştıran muhterem büyüklerimizi, hocalarımızı, üstazlarımızı  ilim yolunda uğraşan din kardeşlerimizi, iki cihanda aziz eyle Yarabbi.
* Kıyamet günü kolaylık, sırat’ta selamet, cennet’inde cemalinle cümlemizi müşerref eyle, bu muhterem cemaati de nar-ı cehennem’inden azat eyle Ya Rabbi.
 
* Burada toplandığımız gibi yarın mahşer meydanında da Peygamber Efendimizin, Livaül-hamd ismiyle musemmâ kılınan sancağının altında toplanmayı nasip eyle yarabbi!
* İlahi Ya Rabbel Alemin! Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına en yakın zamanda edalar nasip eyle Yarabbi!
* Hastane köşelerinde yatan, derdine derman arayan, evlerinde yatıp şifa bekleyen kardeşlerimize de acil şifalar nasib eyle Yarabbi!
* Cümlemizi günah hastalıklarından, haramlardan, ahlaksızlıklardan, yalandan, gıybetten, riyadan, hasetten ve kibirden gizli şirkten muhafaza eyle.
* Namazı niyazı bırakan, içki ve kumarla evinin yolunu unutan, çeşit çeşit fenalıklara koyulan Müslüman kardeşlerimize de hidayetler nasip eyle.
*Mütekebbirsin; her şeyden büyüksün, bizi büyüklenmekten koru.
    Gaffarsın; çok çok affedensin, bizi affından mahrum etme.
    Şekûrsun; şükürleri kabul edensin, bize şükretme imkanı ver.
    Hasîbsin; her şeye hesap soransın, bizi veremeyeceğimiz hesaba düşürme.
    Mucîbsin; duaları kabul edensin, dualarımızı karşılıksız bırakma.
    Samedsin; hiçbir şeye muhtaç olmayansın, bizi senden başkasına muhtaç eyleme Allah’ım.
* Evlerimizi Kur’ansız, kalplerimizi imansız, camilerimizi cemaatsiz, minarelerimizi ezansız bırakma Ya Rabbi!
* Vatanımızı milletimizi her türlü afeti semaviye ve araziyeden muhafaza eyle Ya Rabbi!

* Dualarımızın kabulü ve son nefesimizde, nasip olması için buyurun bir kelime-i şehadet :
 
“Eşhedü en lâ ilâhe illAllah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü”
 
Amin amin! bi hurmeti Taha ve Yasin. Ve hurmeti men erseltehü rahmeten lil alemin.  Veselâmun alel-mürselin velhamdülillahi Rabbil alemîn el-Fatiha!

incemeseler.com Ekibi